Degé Kangyur volume 47, F.292.b

དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ནི་རྣམ་པར་བྱང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། མདོར་མི་དགེ་བ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །​དགེ་བ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པར་བྱང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ་དང་། སེམས་ཅན་མེད་པ་དང་། སྲོག་མེད་པ་དང་། གང་ཟག་མེད་པ་དང་། བདག་པོ་མེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པ་དང་། བྱེད་པ་མེད་པ་དང་། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་མཚན་ཉིད་མེད་པ་དང་། ནང་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཡིན་ནོ། །​ནང་ཉེ་བར་ཞི་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རབ་ཏུ་ཞི་བའོ། །​རབ་ཏུ་ཞི་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་ནོ། །​རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དམིགས་སུ་མེད་པའོ། །​དམིགས་སུ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གནས་མེད་པའོ། །​གནས་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་ཁོ་ནའོ། །​དེ་ཁོ་ན་ནི་ནམ་མཁའ་སྟེ། དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་རབ་ཏུ་ཤེས་ན་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བས་སྤྱོད་ཀྱང་ནམ་མཁའི་ཆོས་ཉིད་དག་མི་སྤོང་ངོ་། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་གང་ལ་སྐྱེ་བའམ། འགག་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་དེ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བྱང་ཆུབ་ཇི་ལྟར་བརྙེས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ནི་རྩ་བ་མེད་པ་དང་། གནས་མེད་པར་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་བོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལ་རྩ་བ་ནི་གང་ལགས། གནས་ནི་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་འཇིག་ཚོགས་ནི་རྩ་བ་ཡིན་ནོ། །​ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ནི་གནས་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བྱང་ཆུབ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་དེའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་རྩ་བ་མེད་པ་དང་། གནས་མེད་པར་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་ནི་ཞི་བ་དང་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཡིན་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-423#UT22084-047-002-423