Degé Kangyur volume 31, F.67.b

ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ཇི་ལྟར་སྦྱིན་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྱོར་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ། སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད་དེ། ཟས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཟས། སྐོམ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་སྐོམ། བཞོན་པ་དང་། མེ་ཏོག་ཕྲེང་དང་། བྱུག་པ་དང་། སྤོས་དང་། གོས་དང་། མལ་ཆ་དང་། སྟན་དང་། མིའི་ཡོ་བྱད་ཅི་ཡང་རུང་བའི་བར་དུ་སྦྱིན་པར་བྱེད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཇི་ལྟར་འབུལ་བ་དེ་བཞིན་དུ། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་བ་རྣམས་དང་། ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་རྣམས་དང་། རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་རྣམས་དང་། ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །​མིར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །​དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཐ་དད་དུ་དབྱེ་བ་མེད་པར་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་དད་པ་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ཐ་དད་པ་མེད་པར་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད་དོ། །​ཐ་དད་པ་མེད་པར་སྦྱིན་པ་བྱིན་པས་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཆོས་འདི་ལྟ་སྟེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེས་པའི་སྲོག་ཆགས་མཐོང་ན། འདི་སྙམ་དུ་བདག་གི་སྦྱིན་གནས་ནི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་གྱི་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོས་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། དེ་ལྟར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ལ་སེམས་ཅན་འདི་དག་ལ་ནི་བདག་གིས་སྦྱིན་པས་ཕན་གདགས་པར་བྱའོ། །​འདི་དག་ལ་ནི་ཕན་གདགས་པར་མི་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​སྦྱིན་པས་ཕན་བཏགས་པ་དེ་དག་ཀྱང་། རྒྱལ་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་དག་དང་། ཁྱིམ་བདག་གི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྦྱིན་པས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12719#UT22084-029-001-12719