Degé Kangyur volume 31, F.68.a

ཕན་བཏགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་དག་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་དག་གིས་རིམ་གྱིས་ཕུང་པོའི་ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལ་སྐྱེ་བོ་མང་པོས་གསད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་ན། དེས་འཁྲུག་པ་མེད་པའི་སེམས་ཀྱིས་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དེ་དག་ལ་ངེས་པར་སྦྱིན་པར་བྱའི་སྦྱིན་ནམ་མི་སྦྱིན་སྙམ་པའི་སེམས་གཞན་བསྐྱེད་པར་མི་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དེ་དག་གི་དོན་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་རྟོག་པར་བྱེད་ན་ནི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་དང་། སློབ་པ་རྣམས་དང་། ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱིས་ཀྱང་ཁྱོད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱབས་དང་། གནས་དང་། མགོན་དང་། དཔུང་གཉེན་བྱ་བར་སུས་མ་ལོངས་ཞེས་སྨད་པར་འགྱུར་རོ། །​རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ལ་མིར་གྱུར་པ་རྣམས་སམ། མི་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་རྣམས་སློངས་ན་སྦྱིན་ནམ་མི་སྦྱིན་སྙམ་པའི་སེམས་ཅིག་ཤོས་བསྐྱེད་པར་མི་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ངས་ལུས་འདིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་བྱའོ་སྙམ་སྟེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་བསམས་བཞིན་དུ་ལུས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེས་འདི་ལྟར་གང་དག་གི་ཕྱིར་བདག་གིས་ལུས་བླངས་པ་དེ་དག་གིས་མ་བསླངས་བཞིན་དུ་ཁྱེར་ཏེ། འགྲོ་འདོད་ཅིག་ཅེས་སེམས་བསྐྱེད་པར་བྱ་སྟེ། རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་དེ་ལྟར་བསླབ་པར་བྱའོ། །​རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་སློང་བ་མཐོང་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་མི་དམིགས་ན་སུ་ཞིག་སྦྱིན་པར་བྱེད། སུ་ལ་སྦྱིན་པར་བྱེད། ཅི་ཞིག་སྦྱིན་པར་བྱེད། ཅེས་དེ་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12720#UT22084-029-001-12720