Degé Kangyur volume 31, F.67.a

བྱ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་སྦྱིན་པས་ཕན་འདོགས་སོ། །​གང་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་བཟོད་པས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། །​གང་དག་བསམ་གཏན་གྱིས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཕན་འདོགས་སོ། །​གང་དག་བསམ་གཏན་དང་པོས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་བསམ་གཏན་གཉིས་པས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་བསམ་གཏན་གསུམ་པས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་བསམ་གཏན་བཞི་པས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་བར་གྱིས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་ཕན་འདོགས་སོ། །​གང་དག་བྱམས་པས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་བྱམས་པས་ཕན་འདོགས་སོ། །​གང་དག་སྙིང་རྗེས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་དགའ་བས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་བཏང་སྙོམས་ཀྱིས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་བཞིས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་བཞིས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞིས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་དབང་པོ་ལྔས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་སྟོབས་ལྔས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་གྱིས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དང་། གང་དག་སྨོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དེ་དག་ལ་སྨོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཕན་འདོགས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12718#UT22084-029-001-12718