Degé Kangyur volume 30, F.243.b

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་བར་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་གྱི། ཁྱོད་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རློམ་སེམས་སུ་བྱེད་ན། ཀུན་དགའ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་ཡང་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་གླགས་རྙེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་གཞན་ཡང་གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བདག་ལ་བསྟོད་པར་སེམས་ན། དེའི་ཚེ་བདུད་སྡིག་ཅན་དགའ་བ་དང་། མགུ་བ་དང་། ཡིད་རངས་པ་དང་། རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་དགའ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཡང་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་གླགས་རྙེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་གཞན་ཡང་གང་གི་ཚེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མིང་སྨོས་སམ། རུས་སྨོས་ཏེ། ཡོངས་སུ་བསྒྲགས་ནས་མིང་སྨོས་པའམ། རུས་སྨོས་པ་དེས་དེ་ལས་གཞན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་པ་དགེ་བའི་ཆོས་ཅན་དག་ལ་རློམ་སེམས་སུ་བྱེད་ཅིང་། བདག་སྟོད་པར་བྱེད། གཞན་སྨོད་པར་བྱེད་ལ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་། རྟགས་དང་མཚན་མ་གང་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཀྱང་དེ་ལ་མེད་ལ། དེ་རྣམ་པ་དང་། རྟགས་དང་། མཚན་མ་དེ་དག་མེད་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེད་ཅིང་བདག་ལ་སྟོད་པར་བྱེད། གཞན་ལ་སྨོད་པར་བྱེད་དོ། །​ཇི་ལྟར་ཁོ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ལ་ཡང་དག་པར་སྣང་བ་ལྟར། ཁྱོད་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ལ་ཡང་དག་པར་མི་སྣང་ངོ་ཞེས། དེ་དེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་བརྙས་ཤིང་སྨོད་པར་བྱེད་ན། དེ་ལ་བདུད་སྡིག་ཅན་འདི་སྙམ་དུ་བདག་ལ་གནས་ཀྱང་སྟོང་པར་མི་འགྱུར་ལ། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་དང་། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་དང་། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དང་། ཡི་དགས་ཀྱི་ཡུལ་དག་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །​སྙམ་དུ་སེམས་ཤིང་། བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་ཅི་ནས་ཀྱང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་ཚིག་གཟུང་བར་འོས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་བྱེད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12464#UT22084-029-001-12464