Degé Kangyur volume 30, F.244.a

དོ། །​དེའི་ཚིག་གཟུང་བར་འོས་པ། དེ་ལ་འགྲོ་བ་མང་པོ་དག་ཀྱང་མཉན་པར་བྱ་བར་སེམས་ཏེ། དེ་དག་གིས་དེ་ལ་མཉན་ཅིང་། དད་པར་བྱ་བར་བསམ་པས་དེ་དག་གིས་དེ་མཐོང་བ་ན་འཐུན་པར་བྱེད་དེ། དེ་དག་གིས་དེ་མཐོང་ནས་རྗེས་སུ་འཐུན་པར་སྤྱོད་ཅིང་དེ་དག་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་སློབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་སློབ་ཅིང་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས་པས། ཉོན་མོངས་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་དེ་དག་སེམས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལུས་དང་ངག་དང་། ཡིད་ཀྱི་ལས་གང་དང་། གང་བརྩམས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མི་འདོད་པ་དང་། མི་སྡུག་པ་དང་། ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་དག་ཀྱང་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །​དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་དང་། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དང་། ཡི་དགས་ཀྱི་ཡུལ་ཡང་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །​བདུད་ཀྱི་གནས་ཀྱང་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོ་དོན་གྱི་དབང་དེ་མཐོང་བས་ན། བདུད་སྡིག་ཅན་ཡིད་རངས་པ་དང་། རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་། དགའ་བ་དང་། ཡིད་བདེ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་གཞན་ཡང་གལ་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་བའི་གང་ཟག་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པའི་གང་ཟག་དང་། ལྷན་ཅིག་རྩོད་པར་བྱེད་ན། དེ་ལ་བདུད་སྡིག་ཅན་འདི་སྙམ་དུ། ཨ་ལ་ལ་རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་དག་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་རིང་དུ་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་དག་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་ཉེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཐབ་མོ་དང་། མཚང་འདྲུ་བ་དང་། འཐབ་པ་དང་། རྩོད་པ་འདི་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ལམ་མ་ཡིན་གྱི་འདི་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་ལམ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་པ་དང་། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལམ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ལམ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་མོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པའི་གང་ཟག་གལ་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པའི་གང་ཟག་གཞན་དང་། འཐབ་མོ་དང་། མཚང་འདྲུ་བ་དང་།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12465#UT22084-029-001-12465