Degé Kangyur volume 2, F.75.b

ལྟར་བདག་སྔོན་བྲན་དུ་གྱུར་པ་ན་མངག་གཞུག་པ་དང་། གོ་རེ་ལོང་བ་དང་། ལྟོ་གོལ་དང་། རང་དབང་མེད་པ་ལས་ད་ནི་བྲན་མི་བྱེད་པས་མངག་གཞུག་པ་མི་བྱེད། གོ་རེ་ལོང་མི་བྱེད། ལྟོ་གོལ་མི་བྱེད་དེ། རང་དབང་ཡོད་དོ་སྙམ་ནས། དེ་གཞི་དེ་ལས་བདེ་བར་གྱུར། ཡིད་བདེ་བར་གྱུར་པ་དང་། མ་སྡུག་དཔེར་ན་མི་ཞིག་བཙོན་དུ་བཟུང་སྟེ། ལག་པ་ཕྱིན་ཀ་ལོག་ཏུ་དམ་དུ་བཅིངས་པར་གྱུར་པ་ལས། དེ་དེ་ལས་ནོར་གཞལ་བ་མེད་པར་བདེ་བར་ལེགས་པར་ཐར་ནས། དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། འདི་ལྟར་བདག་སྔོན་བཙོན་དུ་བཟུང་སྟེ། ལག་པ་ཕྱིན་ཀ་ལོག་ཏུ་དམ་དུ་བཅིངས་པར་གྱུར་པ་ལས། ད་ནི་དེ་ལས་བདག་ནོར་གཞལ་བ་མེད་པར་བདེ་བར་ལེགས་པར་ཐར་ཏོ་སྙམ་སྟེ། དེ་གཞི་དེ་ལས་ཡིད་བདེ་བར་གྱུར་པ་དང་། མ་སྡུག་དཔེར་ན་མི་ཞིག་འཇིགས་པ་ལས་བདེ་བ་དང་། ལོ་ཉེས་པ་ལས་ལོ་ལེགས་པར་གྱུར་ནས། དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། འདི་ལྟར་བདག་འཇིགས་པ་ལས་བདེ་བ་དང་། ལོ་ཉེས་པ་ལས་ལོ་ལེགས་པར་གྱུར་ཏོ་སྙམ་སྟེ། དེ་གཞི་དེ་ལས་བདེ་བར་གྱུར། དགའ་བར་གྱུར་པ་དེ་བཞིན་དུ་དེས་བདག་ཉིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ལྔ་པོ་སྐྱིན་པོ་ཇི་ལྟ་བ་དང་། ནད་ཇི་ལྟ་བ་དང་། བྲན་ཇི་ལྟ་བ་དང་། བཙོན་ཇི་ལྟ་བ་དང་། འཇིགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་དག་སྤངས་པར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་ངོ་། །​དེ་སྒྲིབ་པ་ལྔ་པོ་སེམས་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པ། ཤེས་རབ་ཉམ་ཆུང་བར་བྱེད་པ། གནོད་པའི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མི་མཐུན་པ་དག་སྤངས་ནས། འདོད་པ་དག་ལས་དབེན། སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ལས་དབེན། རྟོག་པ་དང་བཅས། དཔྱོད་པ་དང་བཅས། དབེན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་དང་པོ་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ་གནས་སོ། །​དཔེར་ན་ཁྲུས་མཁན་ནམ་ཁྲུས་མཁན་གྱི་སློབ་མ་མཁས་པ་ཞིག་ཁར་ཕོར་རམ། གཞོང་བུའམ། ཉ་ཕྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་འདག་ཆལ་གྱི་ཕྱེ་མ་ཞིབ་མོ་ཆུས་ཡང་བཏབ་ཡང་བཏབ་སྟེ་སྤངས་ན་འདག་ཆལ་གྱི་གོང་བུ་དེ་གཤེར་གཤེར་དང་ལྡན། གཤེར་གྱིས་ཞེན་ཏེ། གཤེར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8045#UT22084-001-006-8045