Degé Kangyur volume 2, F.75.a

གནོད་སེམས་དང་། རྨུགས་པ་དང་། གཉིད་དང་། རྒོད་པ་དང་། འགྱོད་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་སྤངས་ཏེ། ཡིད་གཉིས་ལས་རྒལ་བ་ཡིན། ཐེ་ཚོམ་ལས་རྒལ་བ་ཡིན། དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ལ་ངེས་པ་ཐོབ་པ་ཡིན། ཐེ་ཚོམ་ལས་སེམས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཡིན་ནོ། །​མ་སྡུག་དཔེར་ན་མི་ཞིག་གིས་སྐྱིན་པོ་ཞིག་བླངས་ནས་ལས་ཀྱི་མཐའ་རྣམས་ལ་བརྩོན་པར་བྱས་ཏེ། དེའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་དེ་རྣམས་གྲུབ་ནས་དེས་དེ་ལས་བུ་ལོན་དེ་ཡང་ཁྱེར་ལ། དེ་ལ་ཆུང་མ་གསོ་བ་ཆོག་ཙམ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ནས་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་གིས་སྐྱིན་པོ་བླངས་ནས་ལས་ཀྱི་མཐའ་རྣམས་ལ་བརྩོན་པར་བྱས་ཏེ། བདག་གི་ལས་ཀྱི་མཐའ་དེ་རྣམས་གྲུབ་ནས་བདག་གིས་དེ་ལས་བུ་ལོན་ཡང་གཞལ། བདག་ལ་ཆུང་མ་གསོ་བ་ཆོག་ཙམ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་དོ་སྙམ་སྟེ། དེ་གཞི་དེ་ལས་བདེ་བར་གྱུར། ཡིད་བདེ་བར་གྱུར་པ་དང་། མ་སྡུག་དཔེར་ན་མི་ནད་པ་ནད་ཚབས་ཆེ་བ་སྡུག་བསྔལ་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེ་ཟས་ཟོས་པ་ནི་ལུས་ལ་འཇུར་མི་བཏུབ། སྐོམ་འཐུངས་པ་ནི་ཁོང་དུ་གནོད་པར་གྱུར་པ་ལས་དེ་དུས་གཞན་ཞིག་ན་ནད་མེད་ཅིང་སྟོབས་དང་ལྡན་ལ་བདེ་བར་གྱུར་ཏེ། དེས་ཁ་ཟས་ཟོས་པ་འཇུར་བཏུབ། སྐོམ་འཐུངས་པ་ནི་ཁོང་དུ་གནོད་པར་མ་གྱུར་ནས་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། འདི་ལྟར་བདག་སྔོན་ན་བ་ནད་ཚབས་ཆེ་བ་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པ་ན་བདག་གིས་ཁ་ཟས་ཟོས་པ་ནི་ལུས་ལ་འཇུར་མི་བཏུབ། སྐོམ་འཐུངས་པ་ནི་ཁོང་དུ་གནོད་པར་གྱུར་པ་ལས། ད་ནི་འདི་ལྟར་བདག་ནད་མེད་ཅིང་སྟོབས་དང་ལྡན་པས་བདེ་བར་གྱུར་ཏེ། བདག་གིས་ཟས་ཟོས་པ་ནི་ལུས་ལ་འཇུར་བཏུབ། སྐོམ་འཐུངས་པ་ནི་ཁོང་དུ་གནོད་པར་མ་གྱུར་ཏོ་སྙམ་སྟེ། དེ་གཞི་དེ་ལས་བདེ་བ་དང་། ཡིད་བདེ་བར་གྱུར་པ་དང་། མ་སྡུག་དཔེར་ན་མི་ཞིག་བྲན་དུ་གྱུར་ཏེ། མངག་གཞུག་པ་དང་། གོ་རེ་ལོང་བ་དང་། ལྟོ་གོལ་དང་། རང་དབང་མེད་པར་གྱུར་པ་ལས། དེ་དུས་གཞན་ཞིག་ན་བྲན་མི་བྱེད་པར་གྱུར་ཏེ། མངག་གཞུག་པ་མི་བྱེད། གོ་རེ་ལོང་མི་བྱེད། ལྟོ་གོལ་མི་བྱེད་དེ། རང་དབང་ཡོད་ནས། དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། འདི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8044#UT22084-001-006-8044