Degé Kangyur volume 2, F.76.a

གྱིས་ཕྱི་ནང་ཁྱབ་པས་འབོ་བར་མི་འགྱུར། འཛག་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ། དགེ་སློང་དེའི་ལུས་དབེན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བའི་བདེ་བས་མངོན་དུ་རླན་པར་བྱེད། ཡོངས་སུ་རླན་པར་བྱེད། ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་བྱེད། ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་བྱེད་དེ། དེའི་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། དབེན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བས་མ་ཁྱབ་པའམ། ཁྱབ་པར་མ་གྱུར་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །​རྟོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དང་བྲལ་ཞིང་ནང་ཡོངས་སུ་དང་སྟེ། སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པས་རྟོག་པ་མེད་པ། དཔྱོད་པ་མེད་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ་གནས་སོ། །​དེ་འདི་སྙམ་དུ་ལུས་འདི་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བས་མངོན་དུ་རླན་པར་བྱེད། ཡོངས་སུ་རླན་པར་བྱེད། ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་བྱེད། ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་བྱེད་དེ། དེའི་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བས་མ་ཁྱབ་པའམ། ཁྱབ་པར་མ་གྱུར་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །​དཔེར་ན་རིའི་རྩེ་ན་བཀོད་མའི་མཚོ་བྲན་ཞིག་ཡོད་པར་གྱུར་ལ། དེར་ནི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་ཆུ་མི་འབབ་པར་གྱུར་ལ། ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་མ་ཡིན། ནུབ་ཕྱོགས་ནས་མ་ཡིན། བྱང་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་ཆུ་མི་འབབ་ལ། དེར་ལྷས་ཀྱང་དུས་དུས་སུ་ཆར་གྱི་རྒྱུན་མི་འབེབས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་བཀོད་མའི་མཚོ་བྲན་དེ་ཉིད་ནས་བཀོད་མའི་ཆུའམ། བཀོད་མའི་ཆུ་ཆེན་པོ་ལུད་ནས་བཀོད་མའི་མཚོ་བྲན་དེ་ཐམས་ཅད་ཆུ་བསིལ་བས་གང་བར་བྱེད། ཡོངས་སུ་གང་བར་བྱེད། ཤིན་ཏུ་གང་བར་བྱེད། ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་བྱེད་དེ། བཀོད་མའི་མཚོ་བྲན་དེ་ཐམས་ཅད་འདི་ལྟ་སྟེ། ཆུ་བསིལ་བས་མ་ཁྱབ་པའམ། ཁྱབ་པར་མ་གྱུར་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ལུས་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བས་མངོན་དུ་རླན་པར་བྱེད། ཡོངས་སུ་རླན་པར་བྱེད། ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་བྱེད། ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་བྱེད་དེ། དེའི་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐྱེས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8046#UT22084-001-006-8046