Degé Kangyur volume 1, F.37.b

འགྱུར་བ་དང་། བདག་ནི་ཐམས་ཅད་མི་བཟོད་དོ་ཞེས་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་མངོན་པར་མི་དགའ་བ་དང་། ཉེ་བར་ལེན་པ་མེད་པ་དང་། ལྷག་པར་ཆགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །​མེར་འཇུག་གི་བུ་དེ་ལ་བདག་ནི་ཁ་ཅིག་བཟོད་ལ་ཁ་ཅིག་མི་བཟོད་དོ་ཞེས་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་ནི་རེ་ཞིག་བདག་ནི་ཁ་ཅིག་བཟོད་དོ་ཞེས་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཀུན་དུ་འདོད་ཆགས་པར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་འདོད་ཆགས་པ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་དུ་ཞེ་སྡང་བར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་ཞེ་སྡང་བ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་དུ་གཏི་མུག་པར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་གཏི་མུག་པ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་དུ་སྩོགས་པར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་སྩོགས་པ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་དུ་སྦྱོར་བར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་གྱི། རྣམ་པར་བྱང་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་། བདག་ནི་ཁ་ཅིག་བཟོད་དོ་ཞེས་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་མངོན་པར་དགའ་བ་དང་། ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་། ལྷག་པར་ཆགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །​བདག་ནི་ཁ་ཅིག་མི་བཟོད་དོ་ཞེས་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཀུན་དུ་འདོད་ཆགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་འདོད་ཆགས་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་དུ་ཞེ་སྡང་བ་མེད་པར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་ཞེ་སྡང་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་དུ་གཏི་མུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་གཏི་མུག་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་དུ་སྩོགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་སྩོགས་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་སྦྱོར་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། བདག་ནི་ཁ་ཅིག་མི་བཟོད་དོ་ཞེས་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་མངོན་པར་མི་དགའ་བ་དང་། ཉེ་བར་ལེན་པ་མེད་པ་དང་། ལྷག་པར་ཆགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་འདི་ལྟར་སོ་སོར་རྟོག་པར་བྱེད་དེ། གལ་ཏེ་བདག་ཐམས་ཅད་བཟོད་དོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ལྟ་ཞིང་དེ་སྐད་སྨྲ་ན་བདག་ནི་ཐམས་ཅད་མི་བཟོད་དོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ལྟ་ཞིང་དེ་སྐད་སྨྲ་བ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29113#UT22084-001-001-29113