Degé Kangyur volume 1, F.22.b

ནས་སྐྱེས་ཚུར་སྤྱོན་ཁྱོད་འདི་ཉིད་དུ་བཞུགས་ལ་འདོད་པ་དག་ལ་ཡང་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་ཅིག །​སྦྱིན་པ་དག་ཀྱང་སྩོལ་ཅིག །​བསོད་ནམས་དག་ཀྱང་མཛོད་ཅིག །​དེ་སྐད་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་སྨྲས་ཀྱང་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཅང་མི་སྨྲའོ། །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཀྱི་ནེའུ་ལྡངས་རྣམས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཀྱི་ཕ་མ་གཉིས་ག་ལ་བ་དེར་དོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཀྱི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཡབ་ཡུམ་དག་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག །​ཞི་བ་གཞོན་ནུ་པང་ནས་སྐྱེས་གུམ་པས་ཅི་ཞིག་བགྱི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ནི་མཁས་པས་བསྔགས་པ་ལགས་པས་གལ་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མངོན་པར་དགའ་བར་གྱུར་ན་ཡང་དེ་གསོན་པོ་ཉིད་དུ་གཟིགས་པར་འགྱུར་ལ། མངོན་པར་དགའ་བར་མ་གྱུར་ན་ཡང་དྲང་སྲོང་དག་ནི་སླར་ལྡོག་པ་ལགས་པས་བུའི་གནས་ཕ་མ་གཉིས་ལས་མ་གཏོགས་པ་གཞན་སུ་ཞིག་མཆིས་པར་འགྱུར་གྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ལེགས་སོ། །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཀྱི་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​བུ་གཞོན་ནུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཁྱོད་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལེགས་པ་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ལེགས་པ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཡབ་ཡུམ་བདག་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལེགས་པ་བགྱིད་པ་ལགས་ལ། ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ལེགས་པ་བགྱིད་པ་མ་ལགས་སོ། །​བུ་གཞོན་ནུ་པང་ནས་སྐྱེས་འོ་ན་ད་དེའི་དུས་ལ་བབ་པར་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གནང་ནས་འབྲས་ཁུའི་རིམ་གྱིས་ལུས་ཀྱི་མཐུ་དང་། སྟོབས་དང་། བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་དེ། གྲོང་ཤིང་ཐགས་ཅན་ནས་ཕྱིར་བྱུང་ནས། གྲོང་ན་ལ་དག་ལ་བ་དེར་འཕགས་སོ། །བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཉེ་རྒྱལ་དབེན་པ་ལ་དགའ་བས་གནས་མལ་དགོན་པར་སོང་སྟེ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བྲམ་ཟེའི་གསང་ཚིག་དག་ཀློག་ཏུ་འཇུག་གོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་མཐར་གྱིས་གྲོང་ན་ལ་དར་ཕྱིན་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཉེ་རྒྱལ་གྱི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་སྨྲས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29083#UT22084-001-001-29083