The Chapter on Going Forth

Kangyur volume 1, folio 127a

ཆ་ལུགས་གང་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་འོངས་པའི་ཆ་ལུགས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་རང་གི་གནས་སུ་སོང་ངོ་། །དེའི་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དགེ་འདུན་གྱི་གནས་བརྟན་དགྲ་བཅོམ་པ་ཟས་ཀྱི་གྲལ་དུ་འདུག་སྟེ་དེའི་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་གཞན་ཞིག་དགེ་འདུན་ལ་ཆུ་འགྲིམ་པར་བྱེད་དོ། །ཇི་ཙམ་ན་དགེ་འདུན་གྱི་གནས་བརྟན་དེས་ཆུ་ཁ་ཕོར་དུ་བླུགས་ནས་སོར་མོའི་རྩེ་མོས་རེག་ན་ཤིན་ཏུ་གྲངས་ནས་དེས་བསམས་པ། བདག་ཅག་ནི་ཆུ་ཤིན་ཏུ་གྲང་མོ་འདི་ལྟ་བུ་འཐུང་ན་མཁན་པོ་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་མནར་མེད་པ་ན་ཟངས་ཁུ་བསྐོལ་བ་འཐུང་ངོ་སྙམ་ནས། དེས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་མནར་མེད་པར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བརྩམས་ན་མི་སྣང་ངོ་། །དུད་འགྲོ་དང་། ཡི་དགས་དང་། མི་དང་། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་གཞན་རྣམས་སུ་ཡང་རྣམ་པར་བལྟས་ན་དེ་རྣམས་ན་ཡང་མི་སྣང་ནས། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བརྩམས་ན། རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེས་ཏེ། ལྷར་གྱུར་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བདེན་པ་མཐོང་བར་བྱས་ཏེ། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་འདུག་པ་མཐོང་ནས་འཛུམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དད་པ་ཐོབ་ནས། ཀྱེ་མ་སངས་རྒྱས། ཀྱེ་མ་ཆོས། ཀྱེ་མ་དགེ་འདུན། ཀྱེ་མ་ཆོས་ཀྱི་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ཉིད། འདི་ལྟར་སྡིག་པ་བྱེད་པ། ལོག་པར་ལྟུང་བར་སོང་བ་དེ་ལྟ་བུ་དག་གིས་ཀྱང་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚོགས་འདི་ལྟ་བུ་ཐོབ་བོ་ཞེས་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་ཆེད་དུ་བརྗོད་དོ། །མཁན་པོ་གཅིག་པ་དེས་དེ་རངས་ཤིང་མགུ་བ་དང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བར་མཐོང་ནས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁྱོད་མཁན་པོ་དུས་ལ་བབ་པས་བདག་ནི་དགེ་འདུན་གྱི་གནས་བརྟན་དུ་གྱུར་ཏོ་སྙམ་ནས་རངས་ཤིང་མགུ་བ་དང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏམ། དེས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རེ་ཞིག་ཁྱོད་ཀྱི་དྲི་བའི་ལན་གདབ་པའི་དུས་མ་ཡིན་གྱིས། དགེ་འདུན་གྱི་ནང་དུ་དྲིས་ཤིག་དང་། དེར་ཁྱོད་ཀྱི་དྲི་བའི་ལན་གདབ་པའི་དུས་ལ་བབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ཙམ་ན་དུས་གཞན་ཞིག་ན་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཚོགས་ཤིང་འཁོད་པ་ན་དགེ་འདུན་གྱི་གནས་བརྟན་གྱིས་མཁན་པོ་གཅིག་པ་དེ་ལ་དྲིས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེའི་ཚེ་ཅི་སྨྲས། དེས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ལ་ཁོ་བོས་ཁྱོད་མཁན་པོ་དུས་ལ་བབ་པས་བདག་དགེ་འདུན་གྱི་གནས་བརྟན་དུ་གྱུར་ཏོ་སྙམ་ནས་རངས་ཤིང་མགུ་བ་དང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏམ་ཞེས་སྨྲས་སོ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html#source-link-252