Degé Kangyur volume 1, F.125.a

དག་ལས་ཅི་ཞིག་བྱས་ན་དེས་སྡིག་པའི་ལས་ཟད་པར་འགྱུར། དེ་ན་ཁ་ཅིག་ན་རེ་མེར་ཞུགས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་རོ། །​ཁ་ཅིག་ན་རེ་དུག་ཟོ་ཤིག་ཅེས་ཟེར་རོ། །​ཁ་ཅིག་ན་རེ་གཡང་སར་མཆོངས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་རོ། །​ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཆུར་མཆོངས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཐག་པས་འགེགས་ཏེ་ཤི་ཤིག་ཅེས་ཟེར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤི་བའི་ཐབས་སྟོན་པར་བྱེད་ཀྱི། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཐབས་སྟོན་པ་ནི་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །​དེ་དུས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་སོང་བ་དང་། དེས་དེ་ན་དགེ་སློང་ཞིག །​གང་གིས་སྡིག་པའི་ལས་བྱས་པ། །​དགེ་བ་ཡིས་ནི་འགོག་བྱེད་དེ། །​ཉི་ཟླ་སྤྲིན་ནས་བྱུང་བ་ལྟར། །​འཇིག་རྟེན་འདིར་ནི་དེ་སྣང་འགྱུར། །​ཞེས་ཁ་ཏོན་ཟེར་བ་ཐོས་ནས་དེས་བསམས་པ། སྡིག་པའི་ལས་ཀྱང་དགག་པར་ནུས་ཀྱིས། འདི་དག་གི་ནང་དུ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་བྱའོ་སྙམ་ནས། དགེ་སློང་གི་གན་དུ་སོང་སྟེ་སྨྲས་པ། འཕགས་པ་བདག་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འཚལ་ལོ། །​དེས་དེ་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རྫོགས་པར་བྱས་ནས་དེས་ཤིན་ཏུ་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་ཏེ་བཀླག་པར་བརྩམས་སོ། །​དེས་ཀློག་ཅིང་ཁ་ཏོན་བྱེད་པ་ན་སྡེ་སྣོད་གསུམ་བཀླགས་ཤིང་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་ལྡན་པ། རིགས་པ་དང་གྲོལ་བའི་སྤོབས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ལ་དགེ་སློང་དག་གིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁྱོད་བརྩོན་འགྲུས་འདིས་ཅི་ཞིག་དོན་དུ་གཉེར། དེས་སྨྲས་པ། སྡིག་པའི་ལས་ཟད་པར་བྱའོ། །​ཁྱོད་ཀྱིས་སྡིག་པའི་ལས་ཅི་ཞིག་བྱས། ཕ་བསད་དོ་ཅི་ཕ་བའམ། འོན་ཏེ་སྐྱེད་ཕ་ཡིན། དེས་སྨྲས་པ། སྐྱེད་ཕ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བའི་སྐབས་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་པ་དང་། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སློང་དག་འདི་ནི་གང་ཟག་ཕ་བསད་པ་བསྙིལ་བར་འོས་པ་ཡིན་ཏེ། དགེ་སློང་དག་གང་ཟག་ཕ་བསད་པ་ནི་ཆོས་འདུལ་བ་འདི་ལ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་དགེ་སློང་དག་ཁྱེད་ཀྱིས་གང་ཟག་ཕ་བསད་པ་ཆོས་འདུལ་བ་འདི་ལས་བསྙིལ་བར་བྱའོ། །​འགའ་ཞིག་གི་གན་དུ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པར་འོངས་ན། དེས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29288#UT22084-001-001-29288