Degé Kangyur volume 1, F.115.a

བྱས་པས་ལས་དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་རྩིག་པ་འདྲ་བ་དག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །​ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཀ་བ་འདྲ་བ་གང་དག་མཐོང་བ་དེ་དག་ཀྱང་དགེ་སློང་དག་ཏུ་གྱུར་པ་ན། དེ་དག་གིས་དགེ་འདུན་གྱི་ཀ་བ་སྣབས་ཀྱིས་མ་རུང་བར་བྱས་པས་ལས་དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་ཀ་བ་འདྲ་བ་དག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །​ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཤིང་ལྗོན་པ་འདྲ་བ་དག་དང་། ལོ་མ་འདྲ་བ་དག་དང་། མེ་ཏོག་འདྲ་བ་དག་དང་། འབྲས་བུ་འདྲ་བ་གང་དག་མཐོང་བ་དེ་དག་ཀྱང་དགེ་སློང་དག་ཏུ་གྱུར་པ་ན། དེ་དག་གིས་དགེ་འདུན་གྱི་ཤིང་ལྗོན་པ་དང་། ལོ་མ་དང་། མེ་ཏོག་དང་། འབྲས་བུ་དག་གང་ཟག་གི་ལོངས་སྤྱོད་དུ་སྤྱད་པས་ལས་དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་ཤིང་ལྗོན་པ་འདྲ་བ་དག་དང་། ལོ་མ་འདྲ་བ་དག་དང་། མེ་ཏོག་འདྲ་བ་དག་དང་། འབྲས་བུ་འདྲ་བ་དག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །​ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐག་པ་འདྲ་བ་དག་དང་། ཕྱགས་མ་འདྲ་བ་དག་མཐོང་བ་དེ་དག་ཀྱང་དགེ་སློང་དག་ཏུ་གྱུར་པ་ན། དེ་དག་གིས་དགེ་འདུན་གྱི་ཐག་པ་དང་ཕྱགས་མ་གང་ཟག་གིས་ལོངས་སྤྱོད་དུ་སྤྱད་པས་ལས་དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་ཐག་པ་འདྲ་བ་དག་དང་། ཕྱགས་མ་འདྲ་བ་དག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །​ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཕོར་པ་འདྲ་བ་དག་གང་དག་མཐོང་བ་དེ་དག་ནི་དགེ་ཚུལ་སྐོམ་གྱི་གཙང་སྦྱོར་དུ་གྱུར་པ་ན་དེ་དག་ཕོར་པ་འཁྲུ་བར་བྱེད་པའི་ཚེ། དགེ་སློང་གློ་བུར་དུ་འོངས་པ་དག་ལྷགས་ནས་དེ་དག་གིས་དགེ་ཚུལ་དེ་དག་ལ་དྲིས་པ། དགེ་ཚུལ་དག་ཅི་དགེ་འདུན་ལ་སྐོམ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རམ། དགེ་ཚུལ་དེ་དག་སེར་སྣས་དཀྲིས་ཏེ་སྨྲས་པ། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཕོར་པ་བཀྲུས་པ་མ་མཐོང་ངམ། སྐོམ་འཐུངས་ཟིན་ཏོ། །​དེ་དག་གིས་བསམས་པ། དུས་ཡོལ་བ་ལྟ་སྙམ་ནས། རེ་བ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་བཞིན་གྱུར་ཅིང་ཉམས་ཏེ་དོང་བས་ལས་དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་ཕོར་པ་འདྲ་བ་དག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གཏུན་འདྲ་བ་གང་དག་མཐོང་བ་དེ་དག་ཀྱང་དགེ་སློང་དག་ཏུ་གྱུར་པ་ན། དེ་དག་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་ལས་དག་བྱུང་ནས་དེ་ན་དགེ་ཚུལ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཅིག་དམ་ཞག་པར་བསྐོས་པ་དེ་ལ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། དགེ་ཚུལ་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་གཏུན་དུ་འབྲུ་མར་གྱི་ཚིགས་མ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29268#UT22084-001-001-29268