Degé Kangyur volume 1, F.107.b

དེ་དག་ཀྱང་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་སྤྱོད་ལམ་ཞི་བས་གནས་སོ། །​དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགེ་འདུན་འཚོ་དེ་དག་གི་གན་དུ་སོང་སྟེ་དྲིས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཁྱེད་སུ་ཡིན། ལས་གང་གིས་འདིར་སྐྱེས། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་དགེ་འདུན་འཚོ་འཛམ་བུའི་གླིང་པའི་མི་རྣམས་ནི་ཡིད་ཆེས་པར་དཀའ་བས་ཁྱེད་ཡིད་ཆེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེས་སྨྲས་པ། ཁོ་བོས་མངོན་སུམ་ཁོ་ནར་མཐོང་ན་ཅིའི་ཕྱིར་ཡིད་ཆེས་པར་མི་འགྱུར། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་དགེ་འདུན་འཚོ་བདག་ཅག་ནི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་ཉན་ཐོས་སུ་གྱུར་ཏེ། ཇི་ཙམ་ན་བདག་ཅག་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་དང་སྡིག་པའི་ཆོས་ཅན་དུ་གྱུར་ནས། དགེ་སློང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཅག་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་བསྐྲད་པ་དང་བདག་ཅག་གཙུག་ལག་ཁང་སྟོང་པ་ཞིག་ཏུ་འཁོད་དོ། །​ཇི་ཙམ་ན་དགེ་སློང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་གཅིག་ཅིག་རྒྱུ་བ་ན་དེར་ཕྱིན་པ་དང་། དེ་ནས་བདག་ཅག་ལ་བློ་སྐྱེས་པ། འདི་གཅིག་པུས་བདག་ཅག་གི་ཡོན་སྦྱོང་བར་འགྱུར་གྱིས་འདུག་ལ་རག་གོ་སྙམ་པ་དང་། དེ་དེ་ཉིད་དུ་འདུག་གོ། །​ཇི་ཙམ་ན་དེའི་ཞར་གྱིས་ཡང་དགེ་སློང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་མང་པོ་དག་ལྷགས་ནས་དེ་དག་གིས་བདག་ཅག་དེ་ནས་བསྐྲད་དོ། །​དེ་ནས་བདག་ཅག་མི་བཟོད་པ་སྐྱེས་པ་དག་གིས་ཤིང་དང་། རྩྭ་དང་། ལྕི་བ་སྐམ་པོ་དག་བཅེར་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེ་བཏང་ནས་དེར་དགེ་སློང་བསླབ་པ་འདོད་པ་མང་པོ་དག་བསྲེགས་པས་ལས་དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་བདག་ཅག་ཉི་ཚེ་བའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེས་ཏེ། བདག་ཅག་འདི་ནས་ཤི་འཕོས་པ་དང་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་གང་ལགས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ཀྱང་མཆིས་པར་འགྱུར་རོ། །​བཙུན་པ་དགེ་འདུན་འཚོ་དེའི་སླད་དུ་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་གཤེགས་ནས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་འོད་སྲུང་གི་དགེ་སྦྱོང་ལྟར་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་དག་ལ་སྡང་བའི་སེམས་མ་སྐྱེད་ཅིག །​སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོགས་དེ་ལྟ་བུའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་མ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་དོན་འདི་རྒྱ་ཆེར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29253#UT22084-001-001-29253