The Chapter on Going Forth

Kangyur volume 1, folio 94b

།མ་དྲིས་པར་རབ་ཏུ་འབྱིན་པར་བྱེད་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཉེ་བ་འཁོར་གྱིས་ཞུས་པ། བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གང་ཟག་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་བསྙིལ་བར་བྱའོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ན། བཙུན་པ་ཇི་ཙམ་གྱིས་ན་གང་ཟག་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་ལགས། ཉེ་བ་འཁོར་གང་ཚུན་ཆད་ནས་དགེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་གསོ་སྦྱོང་གི་ལས་དག་ལན་གཉིས་སམ་གསུམ་དུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱུར་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་ན་གང་ཟག་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་ཡིན་ནོ།། །།སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །མཉན་ཡོད་ན་བྲམ་ཟེ་ཞིག་འདུག་པ་དེས་རིགས་མཉམ་པ་ལས་ཆུང་མ་བླངས་ནས་དེ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་རྩེ་བར་བྱེད། དགའ་བར་བྱེད། དགའ་མགུར་སྤྱོད་པར་བྱེད་དོ། །རྩེ་བར་བྱེད། དགའ་བར་བྱེད། དགའ་མགུར་སྤྱོད་པར་བྱེད་པ་དེའི་ཆུང་མ་ལ་སེམས་ཅན་ཞུགས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ཟླ་བ་བརྒྱད་དམ་དགུ་འདས་ཏེ་བཙས་པ་ལས་མ་ནིང་སྐྱེས་པ་འདྲ་བ་བུད་མེད་ཀྱང་མ་ཡིན་སྐྱེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བྱུང་ནས་བསྲིངས་ཤིང་བསྐྱེད་དེ་ཆེ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ཁྱེའུ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་རྩེ་བར་བྱེད་པ་ན་དེ་དེ་དག་ལ་མཚན་མ་སྟོན་པར་བྱེད་ནས་དེ་དག་གིས་དེ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཅི་ཡིན། དེས་སྨྲས་པ། བདག་མ་ནིང་ངོ་། །དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ནི་བྲམ་ཟེ་ཡིན་པས་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་མི་སྙན་པ་གྲགས་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་གིས་དེ་ལྟ་མ་བྱེད་ཅིག །དེ་དག་གིས་དེའི་ཕ་མ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ནིང་འདི་འདི་ལྟ་འདི་ལྟ་བྱེད་ཀྱིས་ཟློག་ཤིག །དེ་དག་གིས་དེ་ལ་སྨྲས་པ། མ་ནིང་བདག་ཅག་ནི་བྲམ་ཟེ་ཡིན་པས་བདག་ཅག་གི་ཁྱིམ་དུ་མི་སྙན་པར་གྲགས་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་གིས་དེ་ལྟ་མ་བྱེད་ཅིག །དེ་དེ་དག་གིས་བཟློག་ཀྱང་མི་འདུག་གོ། །དེ་དུས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་སོང་བ་དང་། ཇི་ཙམ་ན་དེས་དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་གཞོན་ནུ་དག་མཐོང་ནས་དེས་བསམས་པ། བདག་འདི་དག་གི་ནང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་འདི་དག་བདག་ལ་སྐྱེས་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར་ཞིང་བདག་ཀྱང་འདི་དག་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html#source-link-187