Degé Kangyur volume 1, F.94.b

བྱེད་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཉེ་བ་འཁོར་གྱིས་ཞུས་པ། བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གང་ཟག་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་བསྙིལ་བར་བྱའོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ན། བཙུན་པ་ཇི་ཙམ་གྱིས་ན་གང་ཟག་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་ལགས། ཉེ་བ་འཁོར་གང་ཚུན་ཆད་ནས་དགེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་གསོ་སྦྱོང་གི་ལས་དག་ལན་གཉིས་སམ་གསུམ་དུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱུར་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་ན་གང་ཟག་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་ཡིན་ནོ།​། །​།སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །​མཉན་ཡོད་ན་བྲམ་ཟེ་ཞིག་འདུག་པ་དེས་རིགས་མཉམ་པ་ལས་ཆུང་མ་བླངས་ནས་དེ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་རྩེ་བར་བྱེད། དགའ་བར་བྱེད། དགའ་མགུར་སྤྱོད་པར་བྱེད་དོ། །​རྩེ་བར་བྱེད། དགའ་བར་བྱེད། དགའ་མགུར་སྤྱོད་པར་བྱེད་པ་དེའི་ཆུང་མ་ལ་སེམས་ཅན་ཞུགས་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ཟླ་བ་བརྒྱད་དམ་དགུ་འདས་ཏེ་བཙས་པ་ལས་མ་ནིང་སྐྱེས་པ་འདྲ་བ་བུད་མེད་ཀྱང་མ་ཡིན་སྐྱེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བྱུང་ནས་བསྲིངས་ཤིང་བསྐྱེད་དེ་ཆེ་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ཁྱེའུ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་རྩེ་བར་བྱེད་པ་ན་དེ་དེ་དག་ལ་མཚན་མ་སྟོན་པར་བྱེད་ནས་དེ་དག་གིས་དེ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཅི་ཡིན། དེས་སྨྲས་པ། བདག་མ་ནིང་ངོ་། །​དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ནི་བྲམ་ཟེ་ཡིན་པས་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་མི་སྙན་པ་གྲགས་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་གིས་དེ་ལྟ་མ་བྱེད་ཅིག །​དེ་དག་གིས་དེའི་ཕ་མ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ནིང་འདི་འདི་ལྟ་འདི་ལྟ་བྱེད་ཀྱིས་ཟློག་ཤིག །​དེ་དག་གིས་དེ་ལ་སྨྲས་པ། མ་ནིང་བདག་ཅག་ནི་བྲམ་ཟེ་ཡིན་པས་བདག་ཅག་གི་ཁྱིམ་དུ་མི་སྙན་པར་གྲགས་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་གིས་དེ་ལྟ་མ་བྱེད་ཅིག །​དེ་དེ་དག་གིས་བཟློག་ཀྱང་མི་འདུག་གོ། །དེ་དུས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་སོང་བ་དང་། ཇི་ཙམ་ན་དེས་དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་གཞོན་ནུ་དག་མཐོང་ནས་དེས་བསམས་པ། བདག་འདི་དག་གི་ནང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་འདི་དག་བདག་ལ་སྐྱེས་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར་ཞིང་བདག་ཀྱང་འདི་དག་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29227#UT22084-001-001-29227