Degé Kangyur volume 1, F.93.b

གཞུག་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །​འཕགས་པ་དག་ཁྱེད་ཀྱི་ནང་དུ་ང་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ན་ཡང་ལས་བགྱིད་དུ་སྩོལ་ཏམ། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་པས་གང་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ན་ཡང་དེ་ཡང་ངེད་ཀྱིས་ལས་བྱེད་དུ་གཞུག་ན་ཁྱོད་ལྟ་ཅི་སྨོས། དེས་བསམས་པ། གལ་ཏེ་བདག་འདི་དག་གི་ནང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་བདག་ཀྱང་འདི་དག་གིས་ལས་བྱེད་དུ་བཅུག་པར་འགྱུར་གྱིས། ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག་བྱའོ་སྙམ་མོ། །​ཁྱིམ་བདག་དེ་མཁས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་དེས་དགེ་སློང་དག་གི་གན་ནས་ཀུན་དུ་སྤྱོད་པའི་ཆོས་དག་བསླབས་སོ། །​བསླབས་ནས་མཐའ་འཁོབ་ཅིག་ཏུ་སོང་སྟེ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་ནས་གོས་ངུར་སྨྲིག་དག་བགོས་ཏེ་འདུག་པ་དང་། ཇི་ཙམ་ན་དགེ་སློང་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དག་ཕྱོགས་དེ་ནས་འོང་ཞིང་འགྲོ་བར་བྱེད་པ་དེ་དག་གིས་དེ་མཐོང་ནས་སྨྲས་པ། གནས་བརྟན་མཉན་ཡོད་ན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་ཤིང་དེ་ན་དུས་དང་དུས་སུ་ལྷའི་གཟུགས་དག་ཀྱང་སྣང་། སྣང་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དག་ཀྱང་འབྱུང་། ལྷའི་སྒྲ་དག་ཀྱང་གྲག །​ཀུན་ཤེས་པ་བརྡ་སྤྲོད་པ་དག་ཀྱང་གྲག །​ལོངས་སྤྱོད་གཉིས་པོ་ཟང་ཟིང་གི་ལོངས་སྤྱོད་དང་། ཆོས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱང་ཡོད་ན་ཅིའི་ཕྱིར་མཉན་ཡོད་དུ་མི་འགྲོ། དེས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་འདི་ཉིད་དུ་འདུག་པར་བྱའོ། །​དེ་དག་གིས་དེ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྨྲས་པ། གནས་བརྟན་མཉན་ཡོད་ན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་ཤིང་དེ་ན་དུས་དང་དུས་སུ་ལྷའི་གཟུགས་དག་ཀྱང་སྣང་། སྣང་བ་ཆེན་པོ་དག་ཀྱང་འབྱུང་། ལྷའི་སྒྲ་དག་ཀྱང་གྲག །​ཀུན་ཤེས་པ་བརྡ་སྤྲོད་པ་དག་ཀྱང་གྲག །​ལོངས་སྤྱོད་གཉིས་པོ་ཟང་ཟིང་གི་ལོངས་སྤྱོད་དང་། ཆོས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་དག་ཀྱང་ཡོད་ན་ཅིའི་ཕྱིར་མཉན་ཡོད་དུ་མི་འགྲོ། དེ་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་དག་གིས་དུས་བསྐྱེད་པ་ན་མཉན་ཡོད་དུ་སོང་ངོ་། །​ཇི་ཙམ་ན་དེས་དེ་ན་གནས་མལ་བཟང་པོ་བཤམས་ཤིང་ཁ་ཟས་བསོད་པའི་སྤྱི་བུངས་བཤམས་པ་མཐོང་ནས་དེས་བསམས་པ། གལ་ཏེ་བདག་གྲལ་གྱི་དང་པོར་འདུག་ན་ནི་ཡོན་བཤད་པ་བྱ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས་དེས་སྟན་གཅིག་བོར་ནས་སྟན་གཉིས་པ་ལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29225#UT22084-001-001-29225