Degé Kangyur volume 1, F.86.a

གཉིས་ཉིན་མོ་སྤྱོད་དུ་འདོང་ངོ་། །​དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། འཕགས་པ་བཞུད་དོ། །​སྟན་ཁྱེར་ཅིག །​ཚེ་དང་ལྡན་པ་མཽད་གལ་གྱི་བུ་ཆེན་པོས་དགེ་ཚུལ་དེ་གཉིས་ཁྲིད་ནས་ཉིན་མོ་སྤྱོད་དུ་སོང་ངོ་། །​དེ་ན་ཚེ་དང་ལྡན་པ་མཽད་གལ་གྱི་བུ་ཆེན་པོས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དག་ཏུ་སྤྲུལ་ཏེ། དེ་ན་གཅོད་པ་དང་། འཚེག་པ་དང་། རྡུང་བ་དང་། འདྲལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་དག་གྲག་གོ། །​དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། འཕགས་པ་འདི་ཅི་ལགས། དེས་སྨྲས་པ། དེང་ལ་ལྟོས་ཤིག །​དེ་གཉིས་དེར་དོང་བ་དང་ཇི་ཙམ་ན་གཅོད་པ་དང་། འཚེག་པ་དང་། རྡུང་བ་དང་། འདྲལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་དག་བྱེད་ཅིང་། དེ་ན་ཁ་ཅིག་ནི་སོག་ལེ་དག་གིས་འཚེག་པར་བྱེད། ཁ་ཅིག་ནི་རང་ཐག་དག་གིས་འཐག་པར་བྱེད། ཁ་ཅིག་ནི་ཟངས་པོ་ཆེ་ཁོལ་བ་དག་གི་ནང་དུ་འཇུད་པར་བྱེད་དེ། དེ་ན་ལྕགས་ཀྱི་ཟངས་པོ་ཆེ་གཉིས་ཤིག་ཁོལ་ཞིང་འདུག་པ་མཐོང་ནས་དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ཤེས་ལྡན་དག་འདི་གཉིས་སུ་སུ་ཡང་མི་གཞུག་གམ། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། སུ་ཡང་མི་གཞུག་སྟེ། འདི་ལྟར་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོའི་སྲིང་མོའི་བུ་གཉིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ལེ་ལོས་འདའ་བར་བྱེད་པ་དེ་གཉིས་ཤི་ཞིང་དུས་ལ་བབ་ན་འདིར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བས་དེ་གཉིས་ཀྱི་དོན་དུ་བཞག་གོ། །​དེ་གཉིས་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་ནས་གལ་ཏེ་ཤེས་ན་དེང་ཉིད་དུ་བཅུག་པར་འོང་ངོ་སྙམ་ནས་ཕྱོགས་བཞིར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བརྩམས་ནས། དེ་གཉིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་མཽད་གལ་གྱི་བུ་ཆེན་པོའི་གན་དུ་དོང་བ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་མཽད་གལ་གྱི་བུ་ཆེན་པོས་སྨྲས་པ། ཁྱེད་ཀྱིས་མཐོང་ངམ། འཕགས་པ་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ན་ཅི་ཡོད། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དག་མཆིས་སོ། །​དེ་ན་ཅི་བྱེད། དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། གཅོད་པ་དང་། འཚེག་པ་དང་། རྡུང་བ་དང་། འདྲལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་དག་བགྱིད་ཅིང་དེ་ན་ཁ་ཅིག་ནི་སོག་ལེ་དག་གིས་འཚེག་པར་བགྱིད། ཁ་ཅིག་ནི་རང་ཐག་དག་གིས་འཐག་པར་བགྱིད། ཁ་ཅིག་ནི་ཟངས་པོ་ཆེ་ཁོལ་བ་དག་གི་ནང་དུ་སྩོལ་བར་བགྱིད་དེ། དེ་ན་ལྕགས་ཀྱི་ཟངས་པོ་ཆེ་གཉིས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29210#UT22084-001-001-29210