Degé Kangyur volume 1, F.98.a

དེ་ན་ཅི་ཡོད། དེ་ན་ཞལ་ཏ་བྱེད་པ་གནས་ཏེ། དེས་དགེ་སློང་གློ་བུར་དུ་འོངས་པ་དང་འགྲོ་བར་ཆས་པ་རྣམས་ལ་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྟོབས་པར་བྱེད་ཀྱིས། ཚུར་ཤོག་བདག་ཅག་དེར་འདོང་ངོ་། །​དེ་དག་དེར་འདོང་བ་དང་། དེས་དེ་དག་ཐག་རིང་པོ་ཁོ་ན་ནས་འོང་བ་མཐོང་ནས་དེས་བསམས་པ། གནས་ངན་ལེན་ཀུན་དུ་སྤྱོད་པ་དེ་དག་འདིར་འོངས་སོ་སྙམ་མོ། །​དེས་ཡང་བསམས་པ། བདག་གིས་འདི་དག་ལ་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྟབས་ན། འདི་དག་གིས་བདག་ལ་ཅི་བྱར་ཡོད་སྙམ་ནས། དེས་དེ་དག་ལ་རྒན་རིམས་ཀྱིས་གནས་མལ་ཡང་ཏོག་དང་། ཁང་པ་བརྩེགས་པ་དག་བསྐོས་ཤིང་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བསྟབས་སོ། །​དེ་དག་ཉི་མ་ཉུང་ཤས་ཤིག་འཁོད་ནས་སྨྲས་པ། དགའ་བོ་ཉེ་དགའ་རྒན་ཞུགས་འདི་ལ་འདུ་བ་ཡང་མི་སྣང་འགོད་པ་ཡང་མི་སྣང་བས་བདག་ཅག་གིས་འདི་ལ་གྲངས་དག་འདེབས་སུ་གཞུག་གོ་ཞེས་དེ་དག་གིས་དེ་ལ་སྨྲས་པ། རྒན་ཞུགས་ཁྱོད་ལ་འདུ་བ་ཡང་མི་སྣང་། འགོད་པ་ཡང་མི་སྣང་བས་ཚུར་ཤོག་གྲངས་ཐོབ་ཤིག །​དེས་སྨྲས་པ། འཕགས་པ་དག་ཅུང་ཟད་ཉམས་པའམ་གཅིག་ཏུ་མ་གྱུར་ཏམ། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། ཅུང་ཟད་ཀྱང་ཉམས་པར་མ་གྱུར་ཏེ་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྲུག་སྡེ་དག་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཉིད་དུ་དབྱར་གནས་ན་དེ་དག་གིས་འདུ་བ་ཡང་མི་ཤེས། འགོད་པ་ཡང་མི་ཤེས་སོ་ཞེས་བདག་ཅག་སྨད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེས་སྨྲས་པ། གནས་བརྟན་དག་གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་བགྱིའོ། །​ཇི་ཙམ་ན་བྱ། ལོ་བཅུ་གཉིས་ནའོ། །​དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། རྒན་ཞུགས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་སྒོ་འཕར་ཡང་ཟོས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེས་སྨྲས་པ། ལོ་བདུན་ནའོ། །​དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། མི་རུང་ངོ་། །​དེས་སྨྲས་པ། ཟླ་བ་བདུན་ནའོ། །​དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། མི་རུང་ངོ་། །​དེས་སྨྲས་པ། ཉིན་ཞག་བདུན་ནའོ། །​དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། དགའ་བོ་ཉེ་དགའ་ཉིན་ཞག་བདུན་གྱིས་རྒན་ཞུགས་འདིས་ཅི་ཞིག་ཟོས་པར་གྱུར་ཏེ་དེ་བཞིན་བྱའོ། །​དེ་དག་གིས་དེ་ལ་སྨྲས་པ། རྒན་ཞུགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29234#UT22084-001-001-29234