Sūtra commentary


མདོ་འགྲེལ། · mdo 'grel/


Sūtrānta


The Indian commentaries on a number of doctrinally important sūtras (other than those on the Perfection of Wisdom) (Toh 3981-4019)

Texts: 39Published: 0In Progress: 0Not Begun: 39
Text
Toh 3981Not Started

Awaiting English title


དགོངས་པ་ངེས་པར་འགྲེལ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · dgongs pa nges par 'grel pa'i rnam par bshad pa
samdhinirmocanabhasya
Translation not Started
Toh 3982Not Started

Awaiting English title


སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་འགྲེལ་པ་ · sangs rgyas rjes su dran pa'i 'grel pa
buddhanusrtivrtti
Translation not Started
Toh 3983Not Started

Awaiting English title


ཆོས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་འགྲེལ་པ་ · chos rjes su dran pa'i 'grel pa
dharmanusmrtivrtti
Translation not Started
Toh 3984Not Started

Awaiting English title


དགེ་འདུན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་བཤད་པ་ · dge 'dun rjes su dran pa'i bshad pa
samghanusmrtivyakhya
Translation not Started
Toh 3985 / 4552Not Started

Awaiting English title


སཱ་ལུ་ལྗང་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · sA lu ljang pa'i tshig le'ur byas pa
salistambakakarika
Translation not Started
Toh 3986Not Started

Awaiting English title


སཱ་ལུ་ལྗང་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · sA lu ljang pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo'i rgya cher bshad pa

Title variants

  • śālistambakamahāyānasūtraṭīkā
Translation not Started
Toh 3987Not Started

Awaiting English title


སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · sangs rgyas rjes su dran pa'i rgya cher 'grel pa
buddhanusmrtitika
Translation not Started
Toh 3988Not Started

Awaiting English title


ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་པའི་བཤད་པ་ · tshigs su bcad pa gcig pa'i bshad pa
ekagathabhasya
Translation not Started
Toh 3989Not Started

Awaiting English title


སྒོ་དྲུག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · sgo drug pa'i gzungs kyi rnam par bshad pa
sanmukhidharanivyakhyana
Translation not Started
Toh 3990Not Started

Awaiting English title


འཕགས་པ་ཆོས་བཞི་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · 'phags pa chos bzhi pa'i rnam par bshad pa
arya-caturdharmakavyakhyana
Translation not Started
Toh 3991Not Started

Awaiting English title


ག་ཡ་མགོའི་རི་ཞེས་བྱ་བའི་མདོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · ga ya mgo'i ri zhes bya ba'i mdo'i rnam par bshad pa
gayasirsa-nama-sutravyakhyana
Translation not Started
Toh 3992Not Started

Awaiting English title


ག་ཡ་མགོའི་རི་མདོ་དང་སྤེལ་མར་བཤད་པ་ · ga ya mgo'i ri mdo dang spel mar bshad pa
gayasirsasutramisrakavyakhya
Translation not Started
Toh 3993Not Started

Awaiting English title


ས་བཅུ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · sa bcu pa'i rnam par bshad pa
dasabhumivyakhyana
Translation not Started
Toh 3994Not Started

Awaiting English title


བློ་གྲོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · blo gros mi zad pas bstan pa rgya cher 'grel pa
aksayamatinirdesatika
Translation not Started
Toh 3995Not Started

Awaiting English title


རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་པོའི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ · rten cing 'brel bar 'byung ba dang po'i rnam par dbye ba bshad pa
pratityasamutpadadivibhangabhasya
Translation not Started
Toh 3996Not Started

Awaiting English title


རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་པོ་དང་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བསྟན་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · rten cing 'brel bar 'byung ba dang po dang rnam par dbye ba bstan pa'i rgya cher bshad pa
pratityasamutpadadivibhanganirdesatika
Translation not Started
Toh 3997Not Started

Awaiting English title


སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · sangs rgyas kyi sa'i rnam par bshad pa
buddhabhumivyakhyana
Translation not Started
Toh 3998Not Started

Awaiting English title


ས་བཅུའི་རྣམ་པར་བཤད་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · sa bcu'i rnam par bshad pa'i rnam par bshad pa
dasabhumivyakhyanavyakhyana
Translation not Started
Toh 3999Not Started

Awaiting English title


ས་བཅུའི་མདོ་སྡེའི་གླེང་གཞི་བཤད་པ་ · sa bcu'i mdo sde'i gleng gzhi bshad pa

Title variants

  • dasabhumisutranidanabhasya
Translation not Started
Toh 4000Not Started

Awaiting English title


རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་འཇུག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · rnam par mi rtog par 'jug pa'i gzungs kyi rgya cher 'grel pa
avikalpapravesadharanitika
Translation not Started
Toh 4001Not Started

Awaiting English title


སཱ་ལུ་ལྗང་པ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · sA lu ljang pa rgya cher 'grel pa
salistambakatika
Translation not Started
Toh 4002Not Started

Awaiting English title


ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པའི་བཤད་པ་ · tshigs su bcad pa gnyis pa'i bshad pa
gathadvayavyakhyana
Translation not Started
Toh 4003Not Started

Awaiting English title


འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མདོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · 'da' ka ye shes kyi mdo'i rnam par bshad pa
atyayajnanasutravyakhyana
Translation not Started
Toh 4004Not Started

Awaiting English title


འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་ · 'da' ka ye shes zhes bya ba theg pa chen po'i mdo'i 'grel pa
atyayajnana-nama-mahyanasutravrtti
Translation not Started
Toh 4005Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལྟུང་བ་བཤགས་པའི་འགྲེལ་པ་ · byang chub kyi ltung ba bshags pa'i 'grel pa

Title variants

  • bodhyapattidesanavrtti
Translation not Started
Toh 4006Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལྟུང་བ་བཤགས་པའི་འགྲེལ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པའི་རིམ་པ་ · byang chub kyi ltung ba bshags pa'i 'grel pa byang chub sems dpa'i bslab pa'i rim pa
bodhyapattidesanavrtti-bodhisattvasiksakrama
Translation not Started
Toh 4007Not Started

Awaiting English title


ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་བཤད་པ་ · las kyi sgrib pa rnam par sbyong ba'i cho ga bshad pa
tkarmavaranavisodhanavidhibhasya
Translation not Started
Toh 4008Not Started

Awaiting English title


ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ་ · phung po gsum pa'i sgrub thabs zhes bya ba
triskandhasadhana
Translation not Started
Toh 4009Not Started

Awaiting English title


དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་འོད་སྲུངས་ཀྱི་ལེའུ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · dkon mchog brtsegs pa chen po chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las 'od srungs kyi le'u rgya cher bshad pa

Title variants

  • maharatnakutadharmaparyayasatasahasrikakakasyapaparivartatika
Translation not Started
Toh 4010Not Started

Awaiting English title


ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་སྤྲོས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་གྲགས་པའི་ཕྲེང་བ་ · chos thams cad kyi rang bzhin mnyam pa nyid rnam par spros pa'i ting nge 'dzin gyi rgyal po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo'i 'grel pa grags pa'i phreng ba
sarvadharmasvabhavasamatavipancitasamadhiraja-nama-mahayanasutratikakirtimala
Translation not Started
Toh 4011Not Started

Awaiting English title


བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བཤད་སྦྱར་ · bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po chen po'i bshad sbyar
bhadracaryapraidhanamaharajanibandhana
Translation not Started
Toh 4012Not Started

Awaiting English title


ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་དོན་ཀུན་བསྡུས་ · kun tu bzang po'i spyod pa'i smon lam gyi don kun bsdus
samantabhadracaryapranidhanarthasamgraha
Translation not Started
Toh 4013Not Started

Awaiting English title


བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po'i rgya cher 'grel pa
bhadracaryapranidhanarajatika
Translation not Started
Toh 4014Not Started

Awaiting English title


བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po'i rgya cher 'grel pa
bhadracaryapranidhanarajatika
Translation not Started
Toh 4015Not Started

Awaiting English title


བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་འགྲེལ་པ་ · bzang po spyod pa'i smon lam gyi 'grel pa
bhadracaryapranidhanatika
Translation not Started
Toh 4016Not Started

Awaiting English title


དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ངེས་པར་འགྲེལ་པའི་མདོ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · dgongs pa zab mo nges par 'grel pa'i mdo rgya cher 'grel pa
samdhigambhiranirmocanasutratika
Translation not Started
Toh 4017Not Started

Awaiting English title


དམ་པའི་ཆོས་པུཎྜ་རཱི་ཀའི་འགྲེལ་པ་ · dam pa'i chos puN+Da rI ka'i 'grel pa
saddharmapundarikatika
Translation not Started
Toh 4018Not Started

Awaiting English title


ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་འགྲེལ་པ་ · lang kar gshegs pa'i 'grel pa
lankavataravrtti
Translation not Started
Toh 4019Not Started

Awaiting English title


ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་ · lang kar gshegs pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo'i 'grel pa de bzhin gshegs pa'i snying po'i rgyan
lankavatara-nama-mahayanasutravrttitathagatahrdayalamkara
Translation not Started

Bookmarks