Compendium of Incantations


གཟུངས་འདུས། · gzungs 'dus/


Dhāraṇī


The actual collection of 249 dhāraṇī texts (Toh 846-1093).

Texts: 250Published: 1In Progress: 20Not Begun: 229
Text
Toh 846In progress

The Three Part Invitation Tantra


སྤྱན་འདྲེན་རྒྱུད་གསུམ་པ། · spyan 'dren rgyud gsum pa/
[no Sanskrit title]
Translation in progress
Toh 846aIn progress

The Threefold Ritual


རྒྱུད་གསུམ་པ། · rgyud gsum pa/
[no Sanskrit title]
Translation in progress
Toh 847 / 145In progress

The Dhāraṇi of the Jewel Torch


དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས། · dkon mchog ta la la'i gzungs/
ratnolkādhāraṇīsūtra

Title variants

 • 'phags pa dkon mchog ta la la'i gzungs zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
 • āryaratnolkānāma­dhāraṇī­mahāyānasūtra
 • dkon mchog sgron me’i mdo
 • ratnolkadhāraṇīsūtra
 • 'phags pa dkon mchog ta la la'i gzungs zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryaratnolkanāma­dhāraṇī­mahāyānasūtra
 • dkon mchog sgron me’i mdo
 • 寶燈陀羅尼經
Translation in progress
Toh 848 / 522In progress

The Dhāraṇi of the Torch of Gnosis


ཡེ་ཤེས་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས། · ye shes ta la la'i gzungs/
jñānolkadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa ye shes ta la la zhes bya ba'i gzungs 'gro ba thams cad yongs su sbyong pa/
 • āryajñānolkanāmadhāraṇī sarvagatipariśodhanī
 • The Incantation, Torch of Gnosis
 • 'phags pa ye shes ta la la zhes bya ba'i gzungs 'gro ba thams cad yongs su sbyong ba/
 • āryajñānolkonāma­dhāraṇīsarva­gatipariśodhanī
 • The Incantation, Torch of Gnosis
Translation in progress
Toh 849 / 674In progress

The Sūtra of Immeasurable Life and Gnosis


ཚེ་མདོ། · tshe mdo/
aparimitāyurjñānasūtra

Title variants

 • 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryāparimitāyurjñāna­nāmamahāyānasūtra
 • aparimitāyurjñānamahāyānasūtra
 • 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryāparimitāyurjñāna­nāmamahāyānasūtra
Translation in progress
Toh 850 / 676In progress

The Incantation, The Essence of Immeasurable Life and Gnosis


ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po'i gzungs/
aparimitāyurjñānahṛdayadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāparimitāyurjñāna­hṛdaya­nāmadhāraṇī
 • 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāparimitāyurjñāna­hṛdaya­nāmadhāraṇī
Translation in progress
Toh 851 / 679In progress

The Incantation, Immeasurable Praise of Good Qualities


ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གཟུངས། · yon tan bsngags pa dpag tu med pa'i gzungs/
aparimitaguṇānuśaṃsādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa yon tan bsngags pa dpag tu med pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāparimitaguṇānuśaṃsā­nāmadhāraṇī
 • [Note: the Sanskrit translates as "The Incantation, Praise of Immeasurable Good Qualities"]
 • aparamitaguṇānuśāṃsānāmadhāraṇī
 • 'phags pa yon tan bsngags pa dpag tu med pa zhes bya ba'i gzungs
 • āryāparamita­guṇānuśānsa­nāmadhāraṇī
 • [Skt. translates as "The Incantation, Praise of Immeasurable Good Qualities"]
Translation in progress
Toh 852 / 270In progress

The Sūtra of the Seven Buddhas


སངས་རྒྱས་བདུན་པའི་མདོ། · sangs rgyas bdun pa'i mdo/
saptabuddhakasūtra

Title variants

 • 'phags pa sangs rgyas bdun pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
 • āryasaptabuddhaka­nāmamahāyānasūtra
 • saptabuddhakamahāyānasūtra
 • 'phags pa sangs rgyas bdun pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryasaptabuddhaka­nāmamahāyānasūtra
 • saptabuddhakamahāyānasūtra
Translation in progress
Toh 853 / 273 / 511In progress

The Sūtra of the Twelve Buddhas


སངས་རྒྱས་བཅུ་གཉིས་པའི་མདོ། · sangs rgyas bcu gnyis pa'i mdo/
dvādaśabuddhakasūtra

Title variants

 • 'phags pa sangs rgyas bcu gnyis pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
 • āryadvādaśabuddhaka­nāmamahāyānasūtra
 • 'phags pa sangs rgyas bcu gnyis pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryadvādaśabuddhaka­nāmamahāyānasūtra
 • 'phags pa sangs rgyas bcu gnyis pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryadvādaśabuddhaka­nāmamahāyānasūtra
Translation in progress
Toh 854 / 514In progress

The Incantation, the Essence of the Buddhas — a Dharma Discourse


སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས། · sangs rgyas kyi snying po'i gzungs kyi chos kyi rnam grangs/
buddhahṛdayadhāraṇīdharmaparyāya

Title variants

 • 'phags pa sangs rgyas kyi snying po zhes bya ba'i gzungs kyi chos kyi rnam grangs/
 • āryabuddhahṛdaya­nāmadhāraṇīdharmaparyāya
 • The Incantation, the Essence of the Buddhas — A Dharma Discourse
 • The Incantation, the Essence of the Buddhas — A Dharma Discourse
 • 'phags pa sangs rgyas kyi snying po zhes bya ba'i gzungs kyi chos kyi rnam grangs/
 • āryabuddhahṛdaya­nāma­dhāraṇīdharmaparyāya
 • The Incantation, the Essence of the Buddhas — A Dharma Discourse
Translation in progress
Toh 855 / 515In progress

The Incantation, the Essence of the Buddhas


སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · sangs rgyas kyi snying po'i gzungs/
buddhahṛdayadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sangs rgyas kyi snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryabuddhahṛdayanāmadhāraṇī
 • 'phags pa sangs rgyas kyi snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryabuddhahṛdayanāmadhāraṇī
Translation in progress
Toh 856 / 513In progress

The Incantation That Has the Attributes of All Buddhas


སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པའི་གཟུངས། · sangs rgyas thams cad kyi yan lag dang ldan pa'i gzungs/
sarvabuddhāṅgavatī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sangs rgyas thams cad kyi yan lag dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvabuddhāṅgavatīnāmadhāraṇī
 • The Incantation Endowed with the Limbs of All Buddhas
 • The Incantation that has the Attributes of All Buddhas
 • 'phags pa sangs rgyas thams cad kyi yan lag dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvabuddhāṅgavatīnāmadhāraṇī
 • The Incantation Endowed with the Limbs of All Buddhas
Translation in progress
Toh 857 / 518Not Started

The Incantation, the Sandalwood Branch


ཙནྡན་གྱི་ཡན་ལག་གི་གཟུངས། · tsan+dan gyi yan lag gi gzungs/
candanāṅgadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa tsan+dan gyi yan lag ces bya ba'i gzungs/
 • āryacandanāṅganāmadhāraṇī
 • tsan dan gyi yan lag gi gzungs/
 • 'phags pa tsan+dan gyi yan lag ces bya ba'i gzungs/
 • āryacandanāṅganāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 858 / 528Not Started

The Incantation, the Supreme Lamp


སྒྲོན་མ་མཆོག་གི་གཟུངས། · sgron ma mchog gi gzungs/
agrapradīpadhāraṇīvidyā

Title variants

 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal po sgron ma mchog gi gzungs/
 • āryāgrapradīpadhāraṇīvidyārāja
 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal po sgron ma mchog gi gzungs/
 • āryāgrapradīpadhāraṇīvidyārāja
Translation not Started
Toh 859 / 569Not Started

The Incantation of Abhiṣecanī


དབང་བསྐུར་བའི་གཟུངས། · dbang bskur ba'i gzungs/
abhiṣecanīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa dbang bskur ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryābhiṣecanīnāmadhāraṇī
 • 'phags pa dbang bskur ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryābhiṣecanīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 860 / 533Not Started

The Incantation, the Essence of Śākyamuni


ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · shAkya thub pa'i snying po'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa shAkya thub pa'i snying po'i gzungs/
 • 'phags pa shAkya thub pa'i snying po'i gzungs/
Translation not Started
Toh 861 / 534Not Started

The Incantation, the Essence of Vairocana


རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · rnam par snang mdzad kyi snying po'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rnam par snang mdzad kyi snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • 'phags pa rnam par snang mdzad kyi snying po zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 862Not Started

The Incantation, the Essence of the Tathāgata of Medicine


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྨན་གྱི་བླའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · de bzhin gshegs pa sman gyi bla'i snying po'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 863 / 652Not Started

The Incantation of the Bodhisattva Supreme Conqueror


རྒྱལ་བའི་བླ་མའི་གཟུངས། · rgyal ba'i bla ma'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rgyal ba'i bla ma'i gzungs/
 • The Incantation of the Bodhisattva “Supreme Conqueror”
 • 'phags pa rgyal ba'i bla ma'i gzungs/
Translation not Started
Toh 864 / 677Not Started

The Incantation of Amitābha


སྣང་མཐའི་གཟུངས་སྔགས། · snang mtha'i gzungs sngags/
amitābhadhāraṇīmantra

Title variants

 • bcom ldan 'das snang ba mtha' yas kyi gzungs sngags/
 • bhagavadamitābhadhāraṇīmantra
 • bcom ldan 'das snang ba mtha' yas kyi gzungs sngags/
 • bhagavadamitābhadhāraṇīmantra
Translation not Started
Toh 865Not Started

The Incantation of the Buddha Vairocana


སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་གཟུངས། · sangs rgyas rnam par snang mdzad kyi gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 866 / 539fNot Started

The Incantation of Padmanetra


པདྨའི་སྤྱན་གྱི་གཟུངས། · pad+ma'i spyan gyi gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa pad+ma'i spyan zhes bya ba'i gzungs/
 • [Note: the Tōhoku catalogue lists 7 short dhāraṇīs that it includes under the single Toh catalogue number, 539; this is the seventh.]
Translation not Started
Toh 867 / 678Not Started

Calling Amitābha to Mind


སྣང་མཐའ་རྗེས་སུ་དྲན་པ། · snang mtha' rjes su dran pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • snang ba mtha' yas rjes su dran pa/
 • snang ba mtha' yas rjes su dran pa/
Translation not Started
Toh 868 / 535Not Started

Recollecting the Names of Candraprabha


ཟླ་འོད་ཀྱི་མཚན་རྗེས་དྲན། · zla 'od kyi mtshan rjes dran/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • zla ba'i 'od kyi mtshan rjes su dran pa/
 • zla ba'i 'od kyi mtshan rjes su dran pa/
Translation not Started
Toh 869 / 536Not Started

Recollecting the Common Essence of the Tathāgatas


དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་དྲན། · de bzhin gshegs pa'i spyi'i snying po rjes dran/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • de bzhin gshegs pa'i spyi'i snying po rjes su dran pa/
 • de bzhin gshegs pa'i spyi'i snying po rjes su dran pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 870 / 537Not Started

Recollecting the Names of Buddha Śikhin


རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་དྲན། · rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes dran/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa/
 • sangs rgyas rin chen gtsug tor gyi mtshan rjes dran/
 • Recollecting the Names of the Buddha Śikhin
 • sangs rgyas rin chen gtsug tor gyi mtshan rjes su dran pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 871 / 517Not Started

The Incantation, the Stainless


དྲི་མེད་གཟུངས། · dri med gzungs/
vimaladhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryavimalanāmadhāraṇī
 • 'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryavimalanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 872 / 542Not Started

The Incantation known as "Distinctive"


ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་གཟུངས། · khyad par can gyi gzungs/
viśeṣavatī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa khyad par can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaviśeṣavatīnāmadhāraṇī
 • The Incantation known as “Distinctive”
 • 'phags pa khyad par can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaviśeṣavatīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 873 / 532Not Started

The One Hundred and Eight Names of Lord Buddha along with the Incantation


སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས། · sangs rgyas kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas/
buddhabhagavadaṣṭaśatanāmadhāraṇī

Title variants

 • sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • sangs rgyas kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • The Hundred and Eight Names of Lord Buddha Along with the Incantation
 • sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa /
 • [Note: this and the following eight dhāraṇī (Toh. 873-881) give series of 108 names for the Buddha and eight bodhisattvas. The Sanskrit titles are not found here but in the duplicate texts in the Action Tantra section. The placement of nāma (name) in the titles varies and is questionable in many; the longer titles are to be understood as “The 108 names of ‚Ķ along with the dhāraṇī”.]
Translation not Started
Toh 874 / 634Not Started

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · spyan ras gzigs kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
avalokiteśvarāṣṭottaraśataka­nāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryāvalokiteśvarāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • [Note: this and the following seven dhāraṇī (Toh. 634-641) give series of 108 names for the eight bodhisattvas. The placement of nāma (name) in the titles varies and is questionable in many; the longer titles are to be understood as “The 108 names of ‚Ķ along with the dhāraṇī”.]
 • spyan ras gzigs kyii mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
 • The Incantation of the Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara
 • avalokiteśvarāṣṭottara­śataka­nāma dhāraṇīmantrasahitam
 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryāvalokiteśvarāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
Translation not Started
Toh 875 / 635Not Started

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Maitreya


བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
maitreyanāmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryamaitreyanāmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam
 • The Incantation of the Hundred and Eight Names of Maitreya
 • maitreyanāmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇī­mantrasahitam
 • 'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryamaitreya­nāmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇī­mantrasahitam
Translation not Started
Toh 876 / 636Not Started

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Khagarbha [The bodhisattva Khagarbha = kāśagarbha]


ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · nam mkha'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
khagarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa nam mkha'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryakhagarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • The Incantation of the Hundred and Eight Names of Khagarbha
 • 'phags pa nam mkha'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryakhagarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • [Note: the bodhisattva Khagarbha = Ākāśagarbha]
Translation not Started
Toh 877 / 637Not Started

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Samantabhadra


ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · kun tu bzang po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
samantabhadrāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa kun tu bzang po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryasamantabhadrāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • The Incantation of the Hundred and Eight Names of Samantabhadra
 • 'phags pa kun tu bzang po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryasamanta­bhadrāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
Translation not Started
Toh 878 / 638Not Started

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Vajrapāṇi


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · phyag na rdo rje'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
vajrapāṇyaṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryavajrapāṇyaṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • The Incantation of the Hundred and Eight Names of Vajrapāṇi
 • 'phags pa phyag na rdo rje'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryavajrapāṇyaṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
Translation not Started
Toh 879 / 639Not Started

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Youthful Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · 'jam dpal gzhon nur gyur pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
mañjuśrīkumāra­bhūtāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'jam dpal gzhon nur 'gyur pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryamañjuśrīkumāra­bhūtāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • The Incantation of the Hundred and Eight Names of Youthful Mañjuśrī
 • mañjuśrī­kumārabhūtāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇī­mantrasahitam
 • 'phags pa 'jam dpal gzhon nur gyur pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryamañjuśrī­kumārabhūtāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇī­mantrasahitam
Translation not Started
Toh 880 / 640Not Started

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Sarvanīvaraṇaviṣkambhin


སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་གྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · sgrib pa rnam sel gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
sarvanīvaraṇaviṣkambhi­nāmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa sgrib pa thams cad rnam par sel ba'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryasarvanīvaraṇaviṣkaṃbhi­nāmāṣṭottaraśatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam
 • The Incantation of the Hundred and Eight Names of Sarvanīvaraṇaviṣkambhin
 • sarvanīvaraṇa­viṣkambhināmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam
 • 'phags pa sgrib pa thams cad rnam par sel ba'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryasarvanīvaraṇa­viṣkaṃbhināmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam
Translation not Started
Toh 881 / 641Not Started

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Kṣitigarbha


སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
kṣitigarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryakṣitigarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • The Incantation of the Hundred and Eight Names of Kṣitigarbha
 • kṣitigarbhāṣṭottaraśatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • āryakṣitigarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
Translation not Started
Toh 882 / 644Not Started

The Sūtra of the Eight Maṇḍalas


དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱད་པའི་མདོ། · dkyil 'khor brgyad pa'i mdo/
aṣṭamaṇḍalakasūtra

Title variants

 • 'phags pa dkyil 'khor brgyad pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryāṣṭamaṇḍalakanāmamahāyānasūtra
 • aṣṭamaṇḍalakamahāyānasūtra
 • 'phags pa dkyil 'khor brgyad pa zhes bya ba'i the pa chen po'i mdo/
 • āryāṣṭamaṇḍalakanāmamahāyānasūtra
Translation not Started
Toh 883 / 507Not Started

The Incantation of the Secret Relics


གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་གཟུངས། · gsang ba ring bsrel gyi gzungs/
sarvatathāgatādhiṣṭhānahṛdaya­guhyadhātukaraṇḍa­nāmadhāraṇīsūtra

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyi rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo/
 • āryasarva­tathāgatādhiṣṭhānahṛdaya­guhyadhātukaraṇḍa­nāmadhāraṇīmahāyānasūtra
 • sarvatathāgatādhiṣṭhāna­hṛdaya­guhyadhātukaraṇḍa­nāmadhāraṇīsūtra
 • 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis brlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo/
 • āryasarva­tathāgatādhiṣṭhāna­hṛdaya­guhyadhātukaraṇḍa­nāmadhāraṇī­mahāyānasūtra
Translation not Started
Toh 884 / 601Not Started

The Incantation of the Reliquary


མཆོད་རྟེན་གྱི་གཟུངས། · mchod rten gyi gzungs/
sarvaprajñāntapāramitā­siddhacaityadhāraṇī

Title variants

 • shes pa thams cad mthar phyin par grub pa'i mchod rten zhes bya ba'i gzungs/
 • sarvaprajñāntapāramitā­siddhacaityanāmadhāraṇī
 • sarvaprajñāntapāramitā­siddhacaitya­dhāraṇī
 • shes pas thams cad mthar phyin par grub pa'i mchod rten zhes bya ba'i gzungs/
 • sarvaprajñāntapāramitā­siddhacaitya­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 885 / 506Not Started

The Incantation of the Sovereign Practice of the Supreme Secret Found Especially in the Great Jewel Palace


ནོར་ཆེན་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོའི་གཟུངས། · nor chen rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po'i gzungs/
mahāmaṇivipula­vimānasupratiṣṭhitaguhya­paramarahasyakalparāja­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahāmaṇivipula­vimānasupratiṣṭhita­guhyaparamarahasyakalpa­rājānāmadhāraṇī
 • nor chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i gzungs/
 • mahāmaṇivipulavimāna­supratiṣṭhitaguhya­paramarahasyakalparāja­dhāraṇī
 • 'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahāmaṇivipulavimāna­supratiṣṭhitaguhya­paramarahasyakalparāja­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 886 / 516Not Started

The Incantation, the Heap of Flowers


མེ་ཏོག་བརྩེགས་པའི་གཟུངས། · me tog brtsegs pa'i gzungs/
puṣpakūṭadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryapuṣpakūṭanāmadhāraṇī
 • 'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryapuṣpakūṭanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 887 / 523Not Started

The Incantation, Lord of the Earth


སའི་དབང་པོའི་གཟུངས། · sa'i dbang po'i gzungs/
mahāmahīndradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sa'i dbang po chen po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahāmahīndranāmadhāraṇī
 • 'phags pa sa'i dbang po chen po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahāmahīndranāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 888 / 529Not Started

The Great Incantation


གཟུངས་ཆེན་པོ། · gzungs chen po/
mahādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gzungs chen po/
 • āryamahādhāraṇī
 • 'phags pa gzungs chen po/
 • āryamahādhāraṇī
Translation not Started
Toh 889 / 680Not Started

Essence of Sukhāvatī


བདེ་ལྡན་གྱི་སྙིང་པོ། · bde ldan gyi snying po/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 890 / 643Not Started

The Incantation of the Promise Made by Maitreya


བྱམས་པས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས། · byams pas dam bcas pa'i gzungs/
maitreyapratijñādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamaitreyapratijñānāmadhāraṇī
 • 'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
 • āryamaitreyapratijñānāmadhāraṇī
 • [Note: Degé has maitreyapratijñādhāraṇī]
Translation not Started
Toh 891Not Started

The Incantation of Sarvanīvaraṇaviṣkambhin


སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་སེལ་གྱི་གཟུངས། · sgrib pa rnam par sel gyi gzungs/
āvaraṇaviśkambhidhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sgrib pa rnam par sel ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāvaraṇaviśkambhināmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 892 / 545Not Started

The Incantation, That Which Was Spoken by Mañjuśrī Himself


འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས། · 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa'i gzungs/
mañjuśrīsvākhyātadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamañjuśrīsvākhyātanāmadhāraṇī
 • 'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamañjuśrīsvākhyātanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 893 / 546Not Started

The Incantation, The Curse of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པའི་གཟུངས། · 'jam dpal gyis dmod btsugs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • 'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 894 / 548Not Started

The Names of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན། · 'jam dpal gyi mtshan/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan/
 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan/
Translation not Started
Toh 895 / 549Not Started

The Incantation, Mañjuśrī’s Increasing of Insight and Intelligence


འཇམ་དཔལ་གྱི་ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་བའི་གཟུངས། · 'jam dpal gyi shes rab blo 'phel ba'i gzungs/
mañjuśrībhaṭṭāraka­prājñābuddhivardhanadhāraṇī

Title variants

 • rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi shes rab dang blo 'phel ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamañjuśrībhaṭṭārakaprājñā­buddhivardhananāmadhāraṇī
 • 'jam dpal gyi shes rab dang blo 'phel ba'i gzungs/
 • mañjuśrī­bhaṭṭārakaprājñā­buddhivardhana­dhāraṇī
 • rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi shes rab dang blo 'phel ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamañjuśrī­bhaṭṭārakaprājñā­buddhivardhana­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 896 / 550Not Started

The Way of the Single Letter Mantra of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གྱི་སྔགས་ཡི་གེ་འབྲུ་གཅིག་པའི་ཆོ་ག་ · 'jam dpal gyi sngags yi ge 'bru gcig pa'i cho ga
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi sngags yi ge 'bru gcig pa'i cho ga/
 • 'phags pa 'jam dpal gyi sngags yi ge 'bru gcig pa'i cho ga
 • 'jam dpal gyi yi ge 'bru gcig pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 897 / 691Not Started

The Incantation of the Thousand-Armed, Thousand-Eyed Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གཟུངས། · spyan ras gzigs phyag stong spyan stong gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug phyag stong spyan stong dang ldan pa thogs pa mi mnga' ba'i thugs rje chen po'i sems rgya cher yongs su rdzogs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • The Incantation of the Thousand-Armed, Thousand-Eyed, Avalokiteśvara
 • 'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug phyag stong spyan stong dang ldan pa thogs pa mi mnga' ba'i thugs rje chen po'i sems rgya cher yongs su rdzogs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • 千手千眼觀世音菩薩陀羅尼(千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經)
Translation not Started
Toh 898 / 692Not Started

The Incantation, The Wish-Fulfilling Wheel of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs yid bzhin 'khor lo'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 899 / 693Not Started

The Incantation of the Eleven Faced Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs zhal bcu gcig pa'i gzungs/
avalokiteśvaraikādaśamukhadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvaraikādaśa­mukha­nāmadhāraṇī
 • The Incantation of the Eleven-Faced Avalokiteśvara
 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvaraikādaśa­mukha­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 900 / 705Not Started

The Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · spyan ras gzigs kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
avalokiteśvarasya nāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
 • āryāvalokiteśvarasya nāmāṣṭaśatakam
 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
 • āryāvalokiteśvarasya nāmāṣṭaśatakam
Translation not Started
Toh 901 / 682Not Started

The Sūtra, The Essence of Amoghapāśa


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོའི་མདོ། · don yod zhags pa'i snying po'i mdo/
amoghapāśahṛdayasūtra

Title variants

 • 'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryāmoghapāśahṛdaya­nāmamahāyānasūtra
 • 'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryāmoghapāśahṛdaya­nāmamahāyānasūtra
Translation not Started
Toh 902 / 688Not Started

Incantation of the Ten Grounds


ས་བཅུ་པའི་གཟུངས། · sa bcu pa'i gzungs/
daśabhūmidhāraṇī
Translation not Started
Toh 903 / 687Not Started

The Incantation, Fulfilling the Six Perfections of Amoghapāśa


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གཟུངས། · don yod zhags pa'i phar phyin drug yongs rdzogs kyi gzungs/
amoghapāśa­pāramitāṣaṭparipūraka­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa don yod zhags pa'i pha rol tu phyin pa drug yongs su rdzogs par byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāmoghapāśa­pāramitāṣaṭparipūrakanāma­dhāraṇī
 • [Note: title translated following the Tibetan. The Sanskrit's placement of ṣaṭ is questionable.]
 • 'phags pa don yod zhags pa'i pha rol tu phyin pa drug yongs su rdzogs par byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāmoghapāśa­pāramitāṣaṭparipūraka­nāmadhāraṇī
 • [Note: translated following the Tibetan. Skt. placement of ṣaṭ is questionable.]
Translation not Started
Toh 904 / 699Not Started

The Incantation of Samantabhadra


ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་གཟུངས། · kun tu bzang po'i gzungs/
samantabhadradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa kun tu bzang po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasamantabhadranāmadhāraṇī
 • 'phags pa kun tu bzang po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasamantabhadranāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 905 / 697Not Started

The Incantation of Nīlakaṇṭha


ནཱི་ལ་ཀཎྛའི་གཟུངས། · nI la kaN+Tha'i gzungs/
nīlakaṇṭhadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nI la kaN+Tha zhes bya ba'i gzungs/
 • āryanīlakaṇṭhanāmadhāraṇī
 • 'phags pa nI la kaN+Tha zhes bya ba'i gzungs/
 • āryanīlakaṇṭhanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 906 / 733Not Started

The Incantation of Avalokiteśvara Hayagrīva


སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཧ་ཡ་གྲཱི་བའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs dbang phyug ha ya grI ba'i gzungs/
avalokiteśvarahayagrīvadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug ha ya grI ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvarahayagrīvadhāraṇī
 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug ha ya grI ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvarahayagrīvadhāraṇī
Translation not Started
Toh 907 / 772Not Started

The Incantation of Mekhalā


མེ་ཁ་ལའི་གཟུངས། · me kha la'i gzungs/
mekhalādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa me kha la zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamekhalānāmadhāraṇī
 • mekhaladhāraṇī
 • 'phags pa me kha la zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamekhalanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 908 / 698Not Started

The Incantation, Undeterred Through Compassion


སྙིང་རྗེས་མི་བཤོལ་བའི་གཟུངས། · snying rjes mi bshol ba'i gzungs/
karuṇānāvṛttadhāraṇī

Title variants

 • snying rjes mi bshol ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakaruṇānāvṛttanāmadhāraṇī
 • snying rjes mi bshol ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakaruṇānāvṛttanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 909 / 725Not Started

The Incantation, Mother of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · spyan ras gzigs yum gyi gzungs/
avalokiteśvaramātādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvaramātānāmadhāraṇī
 • spyan ras gzigs yum gi gzungs/
 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvaramātānāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 910 / 696Not Started

The Incantation of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས། · spyan ras gzigs kyi gzungs/
avalokiteśvaradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gzungs zhes bya ba/
 • āryāvalokiteśvaranāmadhāraṇī
 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gzungs zhes bya ba/
 • āryāvalokiteśvaranāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 911 / 695Not Started

The Essence of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྙིང་པོ། · spyan ras gzigs kyi snying po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs kyi snying po/
 • 'phags pa spyan ras gzigs kyi snying po/
Translation not Started
Toh 912Not Started

The Incantation of the Promise Made by [Lokeśvara] Siṃhanāda


སེངྒེ་སྒྲས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས། · seng+ge sgras dam bcas pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 913 / 603Not Started

The Incantation of the Apex of Compassion


སྙིང་རྗེའི་མཆོག་གི་གཟུངས། · snying rje'i mchog gi gzungs/
karuṇāgradhāraṇī

Title variants

 • snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs/
 • karuṇāgranāmadhāraṇī
 • snying rje'i mchog kyi gzungs/
 • snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs/
 • karuṇāgranāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 914 / 140 / 525Not Started

The Incantation for Achieving the Boundless Gate


སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་སྒྲུབ་པའི་གཟུངས། · sgo mtha' yas pa sgrub pa'i gzungs/
anantamukhasādhakadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sgo mtha' yas pa sgrub pa zhes bya ba'i gzungs
 • āryānantamukhasādhakanāmadhāraṇī
 • sgo mtha' yas pas bsgrub pa'i gzungs/
 • The Incantation that Leads to Realization Via the Infinite Gate
 • 'phags pa sgo mtha' yas pas bsgrub pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryānantamukhasādhakanāmadhāraṇī
 • sgo mtha' yas pas sgrub pa'i gzungs/
 • 'phags pa sgo mtha' yas pas sgrub pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryānantamukhasādhākanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 915 / 614Not Started

The Incantation, The Excellent Method


སྒོ་བཟང་པོའི་གཟུངས། · sgo bzang po'i gzungs/
sumukhadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sgo bzang po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasumukhanāmadhāraṇī
 • 'phags pa sgo bzang po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasumukhanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 916 / 141 / 526Not Started

The Incantation of the Six Gates


སྒོ་དྲུག་པའི་གཟུངས། · sgo drug pa'i gzungs/
ṣaṇmukhadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sgo drug pa zhes bya ba'i gzungs
 • āryaṣaṇmukhanāmadhāraṇī
 • The Incantation, the Six Gates
 • 'phags pa sgo drug pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaṣaṇmukhanāmadhāraṇī
 • 'phags pa sgo drug pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaṣaṇmukhanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 917 / 575Not Started

The Six Syllable Spell


ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས། · yi ge drug pa'i rig sngags/
ṣaḍakṣaravidyā

Title variants

 • 'phags pa yi ge drug pa'i rig sngags/
 • āryaṣaḍakṣaravidyā
 • The Six-Syllable Spell
 • 'phags pa yi ge drug pa'i rig sngags/
 • āryaṣaḍakṣaravidyā
Translation not Started
Toh 918 / 143 / 611Not Started

The Two Stanza Incantation


ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པའི་གཟུངས། · tshigs su bcad pa gnyis pa'i gzungs/
gāthādvayadhāraṇī

Title variants

 • tshigs bcad gnyis pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 919 / 707Not Started

Incantation for a Beautiful Slender Physique


ལུས་ཀྱི་དབྱིབས་མཛེས་ཀྱི་གཟུངས། · lus kyi dbyibs mdzes kyi gzungs/
ruciraṅgayaṣṭidhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lus kyi dbyibs mdzes zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaruciraṅgayaṣṭināmadhāraṇī
 • rucirāṅgayaṣṭidhāraṇī
 • 'phags pa lus kyi dbyibs mdzes zhes bya ba'i gzungs/
 • āryarucirāṅgayaṣṭināmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 920 / 509Not Started

Incantation of the Hundred Thousand Ornaments of the Essence of Awakening


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས། · byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs/
bodhigarbhālaṃkāralakṣadhāraṇī

Title variants

 • byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
 • The Incantation of the One Hundred Thousand Ornaments of the Essence of Awakening
Translation not Started
Toh 921 / 602Not Started

The Incantation that Makes Erecting One Reliquary Like Erecting Ten Million


མཆོད་རྟེན་གཅིག་བཏབ་ན་བྱེ་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས། · mchod rten gcig btab na bye ba btab par 'gyur ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 922 / 574Not Started

The Incantation of Cūḍāmaṇi


གཙུག་གི་ནོར་བུའི་གཟུངས། · gtsug gi nor bu'i gzungs/
cūḍāmaṇidhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacūḍāmaṇināmadhāraṇī
 • 'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacūḍamaṇināmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 923 / 612Not Started

The Incantation, The Arm Bracelet Atop the Standard


རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན་གྱི་གཟུངས། · rgyal mtshan rtse mo'i dpung rgyan gyi gzungs/
dhvajāgrakeyūradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rgyal mtshan gyi rtse mo'i dpung rgyan ces bya ba'i gzungs/
 • āryadhvajāgrakeyūranāmadhāraṇī
 • 'phags pa rgyal mtshan gyi rtse mo'i dpung rgyan ces bya ba'i gzungs/
 • āryadhvajāgrakeyūranāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 924 / 633Not Started

The Incantation Known as “Golden”


གསེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། · gser can zhes bya ba'i gzungs/
kāñcanavatī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gser can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakāñcavatīnāmadhāraṇī
 • 'phags pa gser can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakāñcavatīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 925 / 609Not Started

The Incantation that Confers Fearlessness


མི་འཇིགས་པ་རབ་ཏུ་སྦྱིན་པའི་གཟུངས། · mi 'jigs pa rab tu sbyin pa'i gzungs/
sarvābhayapradā dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa thams cad la mi 'jigs pa rab tu sbyin pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvābhayapradānāmadhāraṇī
 • 'phags pa thams cad la mi 'jigs pa rab tu sbyin pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvābhayapradānāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 926 / 608Not Started

The Incantation that Purifies All Hindrances


བར་གཅོད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · bar gcod rnam par sbyong ba'i gzungs/
sarvāntarāyikaviśodhanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa bar du gcod pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvāntarāyikaviśodhanī­nāmadhāraṇī
 • 'phags pa bar du gcod pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvāntarāyika­viśodhanī­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 927 / 610In progress

The King of Spells of Dramiḍa


འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། · 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po/
āryadramiḍāvidyārāja

Title variants

 • 'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po/
 • dramiḍavidyārāja
 • dramiḍavidyārāja
 • 'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po/
 • āryadramiḍavidyārāja
Translation in progress
Toh 928 / 708Not Started

Aparājitā, who Grants Fearlessness


གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པ། · gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa/
abhayapradāparājitā

Title variants

 • 'phags pa gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa zhes bya ba/
 • āryābhayapradā nāmāparājitā
 • 'phags pa gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa zhes bya ba/
 • āryābhayapradā nāmāparājitā
Translation not Started
Toh 929 / 607Not Started

The Jeweled Rosary, The Unconquerable


གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་བ། · gzhan gyis mi thub pa rin po che'i 'phreng ba/
ratnamālāparājita

Title variants

 • 'phags pa gzhan gyis mi thub pa rin po che'i 'phreng ba zhes bya ba/
 • āryaratnamālanāmāparājita
 • gzhan gyis mi thub pa'i rin po che'i phreng ba/
 • The Unsurpassed Garland of Aparājitā
 • ratnamālāparājitā
 • 'phags pa gzhan gyis mi thub pa'i rin po che'i phreng ba zhes bya ba/
 • āryaratnamālānāmāparājita
Translation not Started
Toh 930 / 710Not Started

The Incantation Known as “The Thousandfold”


སྟོང་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། · stong 'gyur zhes bya ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • stong 'gyur gyi gzungs/
 • The Incantation “The Thousandfold”
Translation not Started
Toh 931 / 541Not Started

The Incantation for Deliverance from the Eight Types of Fear


འཇིགས་བརྒྱད་སྒྲོལ་བའི་གཟུངས། · 'jigs brgyad sgrol ba'i gzungs/
aṣṭamahābhayatārānī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa 'jigs pa chen po brgyad las sgrol ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāṣṭamahābhayatārānīnāmadhāraṇī
 • 'jigs brgyad sgrol pa'i gzungs/
 • aṣṭamahābhayatāraṇī dhāraṇī
 • 'phags pa 'jigs pa chen po brgyad las sgrol pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāṣṭamahābhayatāraṇīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 932 / 576Not Started

The Incantation of the Perfection of Wisdom in One Hundred Thousand Lines


ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པའི་གཟུངས། · sher phyin stong phrag brgya pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa'i gzungs/
 • The Incantation of the Perfection of Wisdom in a Hundred Thousand Lines
 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 933 / 577Not Started

The Incantation of the Perfection of Wisdom in Twenty-five Thousand Lines


ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའི་གཟུངས། · sher phyin stong phrag nyi shu lnga pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga ba'i gzungs/
 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 934 / 578Not Started

Incantation of the Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines


བརྒྱད་སྟོང་པའི་གཟུངས། · brgyad stong pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i gzungs/
 • sher phyin brgyad stong pa'i gzungs
 • The Incantation of the Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 935 / 579Not Started

The Incantation, The Essence of the Six Perfections


ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་གཟུངས། · phar phyin drug gi gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • pha rol tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs/
 • phar phyin drug gi snying po'i gzungs/
 • The Incantation, the Essence of the Six Perfections
 • pha rol tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs/
Translation not Started
Toh 936 / 580Not Started

The Incantation that Captures the Six Perfections


ཕྱིན་དྲུག་བཟུང་བའི་གཟུངས། · phyin drug bzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs/
 • phar phyin drug gzung ba'i gzungs/
 • pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 937 / 581Not Started

The Incantation that Gains the Ten Perfections


ཕར་ཕྱིན་བཅུ་ཐོབ་པའི་གཟུངས། · phar phyin bcu thob pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs/
 • pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 938 / 582Not Started

The Incantation of the Four Immeasurables


ཚད་མེད་བཞིའི་གཟུངས། · tshad med bzhi'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • tshad med bzhi thob par 'gyur ba'i gzungs/
 • tshad med pa bzhi thob par 'gyur pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 939 / 583Not Started

The Incantation that Captures the Perfection of Wisdom in One Hundred Thousand Lines


ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་བཟུང་བའི་གཟུངས། · sher phyin stong phrag brgya pa bzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa bzung bar 'gyur ba'i gzungs/
 • sher phyin stong phrag brgya pa gzung ba'i gzungs/
 • The Incantation that Captures the Perfection of Wisdom in a Hundred Thousand Lines
 • shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 940 / 584Not Started

The Incantation that Captures the Avataṃsaka


ཕལ་པོ་ཆེ་བཟུང་བའི་གཟུངས། · phal po che bzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa phal po che bzung bar 'gyur ba'i gzungs/
 • phal po che gzung ba'i gzungs/
 • 'phags pa phal po che gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 941 / 585Not Started

Essence of the Gaṇḍavyūha


སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ། · sdong po bkod pa'i snying po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa sdong po bkod pa'i snying po/
 • 'phags pa sdong po bkod pa'i snying po/
Translation not Started
Toh 942 / 586Not Started

The Incantation that Captures the Samādhirājasūtra


ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བའི་གཟུངས། · ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
 • ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung ba'i gzungs/
 • The Incantation that Captures the King of Meditative Equipoise Sūtra (samādhirājasūtra)
 • 'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 943 / 587Not Started

Essence of the Great Peahen


རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་སྙིང་པོ། · rma bya chen mo'i snying po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rma bya chen mo'i snying po/
 • 'phags pa rma bya chen mo'i snying po/
Translation not Started
Toh 944 / 588Not Started

The Incantation that Captures the Great Amulet


སོ་སོར་འབྲང་ཆེན་བཟུང་བའི་གཟུངས། · so sor 'brang chen bzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags ma so sor 'brang ba chen mo bzung bar 'gyur ba'i gzungs/
 • so sor 'brang ma chen mo gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
 • 'phags pa so sor 'brang ma chen mo gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 945 / 589Not Started

The Incantation of the Descent to Laṅkā Sūtra


ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོའི་གཟུངས། · lang kar gshegs pa'i mdo'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs/
 • lang dkar gshegs pa'i mdo'i gzungs sngags/
 • The Incantation of the Descent to Laṅkā Sūtra (laṅkāvatārasūtra)
 • 'phags pa lang dkar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs sngags/
Translation not Started
Toh 946 / 751Not Started

The Incantation, The Palace on the Peak of the Great Vajra Meru


རྡོ་རྗེའི་རི་རབ་ཆེན་པོའི་རྩེ་མོའི་ཁང་པ་བརྩེགས་པའི་གཟུངས། · rdo rje'i ri rab chen po'i rtse mo'i khang pa brtsegs pa'i gzungs/
mahāvajrameru­śikharakūṭāgāradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rdo rje'i ri rab chen po'i rtse mo'i khang pa brtsegs pa'i gzungs/
 • āryamahāvajrameru­śikharakūṭāgāra­dhāraṇī
 • rdo rje ri rab chen po'i rtse mo'i khang pa brtsegs pa'i gzungs/
 • mahāvajrameru­śikharakūṭāgāra­dhāraṇī
 • 'phags pa rdo rje ri rab chen po'i rtse mo'i khang pa brtsegs pa'i gzungs/
 • āryamahāvajrameru­śikharakūṭāgāra­dhāraṇī
Translation not Started
Toh 947 / 757In progress

The Sūtra of Great Strength


སྟོབས་པོ་ཆེའི་མདོ། · stobs po che'i mdo/
mahābalasūtra

Title variants

 • 'phags pa stobs po che zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryamahābalanāmamahāyānasūtra
 • 'phags pa stobs po che zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryamahābalanāmamahāyānasūtra
Translation in progress
Toh 948 / 748Not Started

The Incantation of Blue-clad Vajrapāṇi


ཕྱག་རྡོར་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་གཟུངས། · phyag rdor gos sngon can gyi gzungs/
nīlāmbaradharavajrapāṇi­kalpa­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi cho ga zhes bya ba'i gzungs/
 • āryanīlāmbaradhara­vajrapāṇi­kalpanāmadhāraṇī
 • lag na rdo rje gos sngon can gyi gzungs/
 • nīlāmbaradharavajrapāṇi­kalpadhāraṇī
 • 'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi cho ga zhes bya ba'i gzungs/
 • āryanīlāmbaradhara­vajrapāṇi­kalpanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 949 / 750In progress

The Incantation of Vajravidāraṇā


རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་གཟུངས། · rdo rje rnam 'joms kyi gzungs/
vajravidāraṇādhāraṇī

Title variants

 • rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs/
 • vajravidāraṇānāmadhāraṇī
 • rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs/
 • vajravidāraṇānāmadhāraṇī
Translation in progress
Toh 950 / 749Not Started

The Eight Names of Vajrapāṇi Along With the Mantra


ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་མཚན་བརྒྱད་པ་གསང་སྔགས་དང་བཅས་པ། · lag na rdo rje'i mtshan brgyad pa gsang sngags dang bcas pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje'i mtshan brgyad pa gsang sngags dang bcas pa/
 • 'phags pa lag na rdo rje'i mtshan brgyad pa gsang sngags dang bcas pa/
Translation not Started
Toh 951 / 754Not Started

The Essence of the Ten Vajrapāṇis


ལག་ན་རྡོ་རྗེ་བཅུའི་སྙིང་པོ། · lag na rdo rje bcu'i snying po/
daśavajrapāṇihṛdaya

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje bcu'i snying po/
 • āryadaśavajrapāṇihṛdaya
 • 'phags pa lag na rdo rje bcu'i snying po/
 • āryadaśavajrapāṇihṛdaya
Translation not Started
Toh 952 / 460aNot Started

The Incantation for Seeing [Vajrapāṇi] in Dream


རྨི་ལམ་མཐོང་བའི་གཟུངས། · rmi lam mthong ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • rmi lam mthong ba zhes bya ba'i gzungs/
 • [Note: of the two instances of this short dhāraṇī, the one in the Action Tantra section (Toh 460a) is found in all printings of the Degé Kangyur but was not identified in the original Tōhoku catalogue.]
Translation not Started
Toh 953Not Started

The Incantation of Vajrapāṇi, the Yakṣa King


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་བདག་པོའི་གཟུངས། · phyag na rdo rje gnod sbyin gyi bdag po'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 954 / 752Not Started

The Incantation of Vajrājita, who is Bewildering Like Fire


རྡོ་རྗེ་མི་འཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་གཟུངས། · rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed gzungs/
vajrājitānalapramohanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs/
 • āryavajrājitānalapramohanī­nāmadhāraṇī
 • rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed kyi gzungs/
 • 'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs/
 • āryavajrājitānalapramohanī­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 955 / 753Not Started

The Incantation, Unimpeded Minute Vajras


རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་མེད་གཟུངས། · rdo rje phra mo thogs med gzungs/
vajrasūkṣmāpratihatā dhāraṇī

Title variants

 • rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs/
 • vajrasūkṣmāpratihatānāmadhāraṇī
 • rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs/
 • rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs/
 • vajrasūkṣmāpratihatānāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 956 / 605Not Started

The Incantation of Vajrabhairava


འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས། · 'jigs byed kyi gzungs/
vajrabhairavadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba/
 • āryavajrabhairavadhāraṇīnāma
 • rdo rje 'jigs byed kyi gzungs/
 • 'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba/
 • āryavajrabhairavadhāraṇīnāma
Translation not Started
Toh 957 / 755Not Started

The Incantation, The Fourfold Essence of Kuṇḍalyamṛta


བདུད་རྩི་ཐབ་སྦྱོར་གྱི་སྙིང་པོ་བཞི་པའི་གཟུངས། · bdud rtsi thab sbyor gyi snying po bzhi pa'i gzungs/
kuṇḍalyamṛta­hṛdayacatuṣṭaya­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa bdud rtsi thab sbyor gyi snying po bzhi pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakuṇḍalyamṛta­hṛdayacatuṣṭaya­nāmadhāraṇī
 • 'phags pa bdud rtsi thab sbyor gyi snying po bzhi pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakuṇḍalyamṛta­hṛdayacatuṣṭayanāma­dhāraṇī
Translation not Started
Toh 958 / 606Not Started

The Incantation of Mahādaṇḍa


བེ་ཅོན་གཟུངས། · be con gzungs/
mahādaṇḍadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa be con chen po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahādaṇḍanāmadhāraṇī
 • 'phags pa be con chen po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahādaṇḍanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 959 / 655Not Started

The Incantation which Removes Hindrances


བགེགས་སེལ་བའི་གཟུངས། · bgegs sel ba'i gzungs/
vighnavināyakadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa bgegs sel ba'i gzungs/
 • āryavighnavināyakānāmadhāraṇī
 • 'phags pa bgegs sel ba'i gzungs/
 • āryavighnavināyakanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 960 / 737Not Started

The Incantation of Pratyaṅgirā, the Powerful


ཕྱིར་ཟློག་པ་སྟོབས་ཅན་གྱི་གཟུངས། · phyir zlog pa stobs can gyi gzungs/
balavatī pratyaṅgirā

Title variants

 • 'phags pa phyir zlog pa stobs can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryabalavatīnāmapratyaṅgirā
 • zlog pa stobs can gyi gzungs/
 • 'phags pa phyir zlog pa stobs can zhes bya ba/
 • āryabalavatīnāmapratyaṅgirā
Translation not Started
Toh 961 / 629Not Started

The Incantation for Triumphing Over Bandits


མི་རྒོད་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས། · mi rgod rnam par 'joms pa'i gzungs/
cauravidhvaṃsanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa mi rgod rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacauravidhvaṃsanīnāmadhāraṇī
 • 'phags pa mi rgod rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacauravidhvaṃsanīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 962 / 600Not Started

The Incantation of Uṣṇīṣājvālā


གཙུག་ཏོར་འབར་བའི་གཟུངས། · gtsug tor 'bar ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • gtsug tor 'bar ba zhes bya ba'i gzungs/
 • gtsug tor 'bar ba zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 963 / 631Not Started

The Incantation of Acala


མི་གཡོ་བའི་གཟུངས། · mi g.yo ba'i gzungs/
acaladhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa mi g.yo ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryācalanāmadhāraṇī
 • 'phags pa khro bo mi g.yo ba'i gzungs zhes bya ba/
 • āryācalanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 964 / 759Not Started

The Vow of the Nāga Vajratuṇḍa


རྡོ་རྗེ་མཆུ་ཀླུའི་དམ་ཚིག་ · rdo rje mchu klu'i dam tshig
vajratuṇḍanāgasamaya

Title variants

 • rdo rje mchu zhes bya ba klu'i dam tshig/
 • vajratuṇḍanāmanāgasamaya
 • rdo rje mchu zhes bya ba klu'i dam tshig
 • vajratuṇḍanāmanāgasamaya
Translation not Started
Toh 965 / 760Not Started

The Incantation of Vajralohatuṇḍa


རྡོ་རྗེ་གནམ་ལྕགས་མཆུའི་གཟུངས། · rdo rje gnam lcags mchu'i gzungs/
vajralohatuṇḍadhāraṇī

Title variants

 • rdo rje gnam lcags mchu zhes bya ba'i gzungs/
 • vajralohatuṇḍanāmadhāraṇī
 • rdo rje gnam lcags mchu zhes bya ba'i gzungs/
 • vajralohatuṇḍanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 966 / 763Not Started

Black Lohatuṇḍa


ལྕགས་མཆུ་ནག་པོ། · lcags mchu nag po/
kṛṣṇāyauṣṭha

Title variants

 • 'phags pa lcags mchu nag po/
 • āryakṛṣṇāyauṣṭha
 • 'phags pa lcags mchu nag po
 • āryakṛṣṇāyauṣṭha
Translation not Started
Toh 967 / 618Not Started

The Sūtra of Taking Back Vitality


མདངས་འཕྲོག་པའི་མདོ། · mdangs 'phrog pa'i mdo/
ojaḥpratyañjanasūtra

Title variants

 • 'phags pa mdangs phyir 'phrog pa zhes bya ba'i mdo/
 • āryaujaḥpratyañjanasūtra
 • mdangs phyir 'phrog pa'i mdo/
 • 'phags pa mdangs phyir 'phrog pa zhes bya ba'i mdo/
 • āryaujaḥpratyañjanasūtra
Translation not Started
Toh 968 / 734Not Started

Pratyaṅgirā, The Noble Conquerer


ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། · phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba/
vijayavatīnāmapratyaṅgirā

Title variants

 • phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba/
 • āryavijayavatīnāmapratyaṅgirā
 • phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can/
 • phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba/
 • āryavijayavatīnāmapratyaṅgirā
Translation not Started
Toh 969 / 773Not Started

Mahāśvāsa, King of Spells


རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ། · rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba/
 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba/
Translation not Started
Toh 970 / 764Not Started

The Incantation of Maṇibhadra


ནོར་བཟང་གི་གཟུངས། · nor bzang gi gzungs/
maṇibhadradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nor bu bzang po'i gzungs zhes bya ba/
 • āryamaṇibhadranāmadhāraṇī
 • 'phags pa nor bu bzang po'i gzungs zhes bya ba/
 • āryamaṇibhadranāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 971 / 769Not Started

The Beneficent Incantation of the Compassionate Jambhalajalendra


གནོད་འཛིན་ཆུ་དབང་སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གཟུངས་བདེ་བྱེད། · gnod 'dzin chu dbang snying rje can gyi gzungs bde byed/
kāruṇikāryajambhalajalendra­suśaṅkaradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gnod 'dzin chu dbang snying rje can gyi gzungs bde byed ces bya ba/
 • kāruṇikārya­jambhalajalendra­suśaṅkara­nāmadhāraṇī
 • kāruṇikāryajambhala­jalendrasuśaṅkara­dhāraṇī
 • 'phags pa gnod 'dzin chu dbang snying rje can gyi gzungs bde byed ces bya ba
 • kāruṇikāryajambhala­jalendrasuśaṅkara­nāmadhāraṇī
 • [Note: Degé has kāruṇikasyārya­jambhalajalendra­suśaṅkaradhāraṇī]
Translation not Started
Toh 972 / 771Not Started

The Hundred and Eight Names of Jambhala


གནོད་འཛིན་གྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · gnod 'dzin gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
jambhalanāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • 'phags pa gnod 'dzin gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryajambhalanāmāṣṭaśatakam
 • jambhalanāmāṣṭaśataka
 • 'phags pa gnod 'dzin gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryajambhalanāmāṣṭaśatakam
Translation not Started
Toh 973 / 768Not Started

The Incantation of Jambhalaśrī


གནོད་འཛིན་དཔལ་གྱི་གཟུངས། · gnod 'dzin dpal gyi gzungs/
jambhalaśrīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gnod 'dzin dpal zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajaṃbhalaśrīnāmadhāraṇī
 • 'phags pa gnod 'dzin dpal zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajambhalaśrīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 974 / 313 / 617In progress

The Sūtra of the Good Night


མཚན་མོ་བཟང་པོའི་མདོ། · mtshan mo bzang po'i mdo/
bhadrakarātrīsūtra

Title variants

 • 'phags pa mtshan mo bzang po zhes bya ba'i mdo
 • āryabhadrakarātrīnāmasūtra
 • 'phags pa mtshan mo bzang po zhes bya ba'i mdo/
 • āryabhadrarātrīnāmasūtra
 • 'phags pa mtshan mo bzang po zhes bya ba'i mdo/
 • āryabhadrakarātrīnāmasūtra
Translation in progress
Toh 975 / 654Not Started

The Incantation of the Ocean of Dharma


ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་གཟུངས། · chos kyi rgya mtsho'i gzungs/
dharmasāgaradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa chos kyi rgya mtsho zhes bya ba'i gzungs/
 • āryadharmasāgaranāmadhāraṇī
 • 'phags pa chos kyi rgya mtsho zhes bya ba'i gzungs/
 • āryadharmasāgaranāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 976 / 615Not Started

The Incantation, Reliance upon Many Sons


བུ་མང་པོ་རྟོན་པའི་གཟུངས། · bu mang po rton pa'i gzungs/
bahuputrapratisaraṇadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa bu mang po rton pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryabahuputrapratisaraṇa­nāmadhāraṇī
 • 'phags pa bu mang po rton pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryabahuputra­pratisaraṇa­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 977 / 524Not Started

The Incantation, the Doubtless


གདོན་མི་ཟ་བའི་གཟུངས། · gdon mi za ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa gdon mi za ba zhes bya ba'i gzungs/
 • niścayadhāraṇī
 • 'phags pa gdon mi za ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaniścayanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 978 / 709Not Started

The Great Awareness of Aparājitā


གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་རིག་པ་ཆེན་མོ། · gzhan gyis mi thub pa'i rig pa chen mo/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • mahāvidyāparājita
Translation not Started
Toh 979 / 519Not Started

The Incantation, the Essence of Dependent Arising


རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་ཆོ་གའི་གཟུངས། · rten 'brel snying po'i cho ga'i gzungs/
pratītyasamutpāda­hṛdayavidhidhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po'i cho ga'i gzungs/
 • āryapratītyasamutpāda­hṛdayavidhidhāraṇī
 • rten 'brel snying po'i gzungs/
 • 'phags pa rten cing 'brel par 'byung ba'i snying po'i cho ga'i gzungs/
 • āryapratītyasamutpāda­hṛdayavidhidhāraṇī
Translation not Started
Toh 980 / 212 / 520Published

The Sūtra on Dependent Arising


རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་མདོ། · rten cing ’brel bar ’byung ba’i mdo
Pratītya­samutpāda­sūtra

Summary

While the Buddha is residing in the Realm of the Thirty-Three Gods with a retinue of deities, great hearers, and bodhisattvas, Avalokiteśvara asks the Buddha how beings can gain merit from building a stūpa. The Buddha responds by stating the Buddhist creed on dependent arising:

The Buddha then explains that this dependent arising is the dharmakāya, and that whoever sees dependent arising sees the Buddha. He concludes the sūtra by saying that one should place these verses inside stūpas to attain the merit of Brahmā.

Title variants

 • འཕགས་པ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
 • ’phags pa rten cing ’brel bar ’byung ba zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
 • The Noble Mahāyāna Sūtra on Dependent Arising
 • Ārya­pratītya­samutpāda­nāma­mahā­yāna­sūtra
Toh 981 / 521Not Started

The Essence of Dependent Arising


རྟེན་འབྲེལ་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོ། · rten 'brel 'byung ba'i snying po/
pratītyasamutpādahṛdaya

Title variants

 • 'phags pa rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po zhes bya ba/
 • āryapratītyasamutpādahṛdayanāma
 • rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po/
 • āryapratītyasamutpādahṛdayanāma
Translation not Started
Toh 982 / 510Not Started

The Incantation of the Pure Stainless Light


འོད་ཟེར་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་གཟུངས། · 'od zer dri ma med pa rnam par dag pa'i gzungs/
raśmivimalaviśuddhaprabhādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa 'od zer dri ma med pa rnam par dag pa'i 'od ces bya ba'i gzungs/
 • āryaraśmivimala­viśuddhaprabhā­nāmadhāraṇī
 • 'od zer dri ma med pa rnam par dag pa'i 'od kyi gzungs/
 • 'phags pa 'od zer dri ma med pa rnam par dag pa'i 'od ces bya ba'i gzungs/
 • āryaraśmivimalaviśuddha­prabhā­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 983 / 599Not Started

The Incantation of Vimaloṣṇīṣa


གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པའི་གཟུངས། · gtsug tor dri ma med pa'i gzungs/
uṣṇīṣaprabhāsasarva­tathāgatahṛdaya­samayavilokitadhāraṇī

Title variants

 • kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs/
 • samantamukhapraveśaraśmi­vimaloṣṇīṣaprabhāsa­sarvatathāgata­hṛdayasamaya­vilokitanāmadhāraṇī
 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba'i gzungs/
 • Observing the Essence and Commitments of All Tathāgatas
 • uṣṇīṣaprabhāsasarva­tathāgatahṛdaya­samayavilokita­dhāraṇī
 • kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug gtor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs/
 • samantamukhapraveśaraśmi­vimaloṣṇīṣaprabhāsa­sarva­tathāgatahṛdayasamaya-vilokita­nāmadhāraṇī
 • [Note: in the Tantra section, this text is entitled "The Incantation of Vimaloṣṇīṣa" (gtsug tor dri ma med pa'i gzungs)]
Translation not Started
Toh 984 / 597Not Started

The Incantation of Uṣṇīṣavijayā


གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཟུངས། · gtsug tor rnam par rgyal ba'i gzungs/
sarva­durgatipariśodhany uṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa ngan 'gro thams cad yongs su sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarva­durgatipariśodhany uṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇī
 • sarva­durgatipariśodhany uṣṇīṣavijayānāma­dhāraṇī
 • 'phags pa ngan 'gro thams cad yongs su sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarva­durgatipariśodhany uṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇī
 • 最勝佛頂陀羅尼經
Translation not Started
Toh 985 / 590Not Started

The Invincible Spell of Uṣṇīṣasitātapatrā


གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་བཟློག་པའི་རིག་སྔགས། · gtsug tor gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa'i rig sngags/
uṣṇīṣasitātapatrāparājita­pratyaṅgirā­mahāvidyārājñī

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba gdugs dkar po can zhes bya ba gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa'i rig sngags kyi rgyal mo chen mo/
 • āryasarva­tathāgatoṣṇīṣasitātapatrā­nāmāparājitapratyaṅgirā­mahāvidyārājñī
 • gtsug tor gdugs dkar gzhan gyi rig sngags/
 • The Spell of Uṣṇīṣasitātapatrā
 • 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can zhes bya ba gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa'i rig sngags kyi rgyal mo chen mo
 • āryasarva­tathāgatoṣṇīṣasitātapatrā­nāmāparājita­pratyaṅgirāmahā­vidyārājñī
Translation not Started
Toh 986 / 592Not Started

The Incantation of Sitātapatrā Aparājitā


གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་གཟུངས། · gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa'i gzungs/
uṣṇīṣasitātapatrāparājitādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatathāgatoṣṇīṣa­sitātapatrāparājitā­nāmadhāraṇī
 • gdugs dkar gyi gzungs/
 • The Incantation of Sitātapatrā
 • 'phags ma de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs/
 • ārya­tathāgatoṣṇīṣa­sitātapatrāparājitā­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 987Not Started

The Tantra of the Play of the Goddess Uṣṇīṣavijayā


ལྷ་མོ་གཙུག་ཏོར་རོལ་པའི་ཏནྟྲ། · lha mo gtsug tor rol pa'i tan+tra/
devyuṣṇīṣalalitatantra

Title variants

 • dpal lha mo gtsug tor rol pa'i tan+tra/
 • śrīdevyuṣṇīṣalalitatantra
Translation not Started
Toh 988 / 564In progress

The Incantation of Mārīcī


འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་གཟུངས། · 'od zer can gyi gzungs/
mārīcīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamārīcīnāmadhāraṇī
 • 'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamārīcīnāmadhāraṇī
Translation in progress
Toh 989 / 613Not Started

The Incantation of the Goddess Cundā


ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མའི་གཟུངས། · lha mo skul byed ma'i gzungs/
cundadevīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacundadevīnāmadhāraṇī
 • 'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacundadevīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 990 / 571Not Started

The Spell of Jāṅgulī


དུག་སེལ་བའི་རིག་སྔགས། · dug sel ba'i rig sngags/
jāṅgulīvidyā

Title variants

 • 'phags pa dug sel ces bya ba'i rig sngags/
 • āryajāṅgulīnāmavidyā
 • dug sel gyi rig sngags/
 • 'phags pa dug sel ces bya ba'i rig sngags/
 • āryajāṅgulīnāmavidyā
Translation not Started
Toh 991 / 570Not Started

The Incantation of Hiraṇyavatī


དབྱིག་ལྡན་གྱི་གཟུངས། · dbyig ldan gyi gzungs/
hiraṇyavatīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryahiraṇyavatīnāmadhāraṇī
 • 'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryahiraṇyavatīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 992 / 732Not Started

The Incantation of Yaśovatī


གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས། · grags ldan ma'i gzungs/
yaśovatīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa grags ldan ma'i gzungs/
 • āryayaśovatīdhāraṇī
 • 'phags pa grags ldan ma'i gzungs/
 • āryayaśovatīdhāraṇī
Translation not Started
Toh 993 / 572Not Started

The Queen of Spells, Aṅgulī


སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ། · sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo/
aṅgulīvidyārājñī

Title variants

 • bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo/
 • siddhipaṭhita­bhagavatyāryāṅgulī­nāmavidyārājñī
 • aṅgulīnāmavidyārājñī
 • bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo/
 • siddhipaṭhita­bhagavatyāryāṅgulī­nāmavidyārājñī
Translation not Started
Toh 994 / 735Not Started

The Sūtra of Parṇaśabarī


པརྞ་ཤ་བ་རིའི་མདོ། · par+Na sha ba ri'i mdo/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa par+Na+Na sha ba ri'i mdo/
 • 'phags pa par+Na sha ba ri'i mdo/
Translation not Started
Toh 995 / 736Not Started

The Incantation of Parṇaśabarī


རི་ཁྲོད་ལོ་མ་གྱོན་མའི་གཟུངས། · ri khrod lo ma gyon ma'i gzungs/
parṇaśabarīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa ri khrod lo ma gyon ma zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaparṇaśabarīnāmadhāraṇī
 • parṇaśabaridhāraṇī
 • 'phags ma ri khrod lo ma gyon pa'i gzungs/
 • āryaparṇaśabaridhāraṇī
Translation not Started
Toh 996 / 573Not Started

The Incantation of the Mother of All Dharmas


ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · chos thams cad kyi yum gyi gzungs/
sarvadharmamātṛkādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa chos thams cad kyi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvadharmamātṛkānāmadhāraṇī
 • 'phags pa chos thams cad kyi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāsarvadharmamātṛkānāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 997 / 660Not Started

The Incantation, The Mother of the Demons


གཟའ་རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · gza' rnams kyi yum gyi gzungs/
grahamātṛkādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryagrahamātṛkānāmadhāraṇī
 • 'phags pa gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryagrahamātṛkānāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 998 / 661Not Started

The Incantation, The Mother of the Demons


གཟའ་རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · gza' rnams kyi yum gyi gzungs/
grahamātṛkādhāraṇī

Title variants

 • gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • grahamātṛkānāmadhāraṇī
 • gza' rnams kyi yum zhes ba'i gzungs/
 • grahamātṛkānāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 999 / 497Not Started

Incantation of the Eight Goddesses


ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་གཟུངས། · lha mo brgyad kyi gzungs/
aṣṭadevīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lha mo brgyad kyi gzungs/
 • āryāṣṭadevidhāraṇī
 • The Incantation of the Eight Goddesses
 • 'phags pa lha mo brgyad kyi gzungs/
 • āryāṣṭadevīdhāraṇī
Translation not Started
Toh 1000 / 727 / 745Not Started

The Hundred and Eight Names of Tārā


སྒྲོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
tārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • rje btsun ma 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryatārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam
 • rje btsun ma 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryatārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam
 • [Note: this text appears to be identical to Toh 727 earlier in the same volume, but is added at the end of volume 94 in late Degé printings only, not in Degé par phud.]
 • rje btsun 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryatārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam
Translation not Started
Toh 1001 / 729Not Started

The Incantation of Tārā


སྒྲོལ་མའི་གཟུངས། · sgrol ma'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags ma sgrol ma'i gzungs/
 • 'phags ma sgrol ma'i gzungs/
Translation not Started
Toh 1002 / 730Not Started

The Incantation, Tārā's Own Promise


སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས། · sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs/
tārāsvapratijñādhāraṇī

Title variants

 • 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatārāsvapratijñānāmadhāraṇī
 • 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatārāsvapratijñānāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 1003 / 567Not Started

Jayavatī, the Great Queen of Spells


རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན། · rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can/
jayavatīmahāvidyārājñī

Title variants

 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba/
 • āryajayavatīnāmamahāvidyārājñī
 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba/
 • āryajayavatīnāmamahāvidyārājñī
Translation not Started
Toh 1004 / 568Not Started

The Incantation of Jayavatī


རྒྱལ་བ་ཅན་གྱི་གཟུངས། · rgyal ba can gyi gzungs/
jayavatīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajayavatīnāmadhāraṇī
 • 'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajayavatīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 1005 / 740Not Started

The Sūtra of Mahālakṣmī


དཔལ་ཆེན་མོའི་མདོ། · dpal chen mo'i mdo/
mahālakṣmīsūtra

Title variants

 • 'phags pa dpal chen mo'i mdo/
 • āryamahālakṣmīsūtra
 • āryamahāśrīyaḥsūtra
 • 'phags pa dpal chen mo'i mdo/
 • āryamahālakṣmīsūtra
Translation not Started
Toh 1006 / 741Not Started

The Twelve Names of Śrī Mahādevī


དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ། · dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1007 / 662Not Started

The Incantation of Vasudhārā


ནོར་རྒྱུན་མའི་གཟུངས། · nor rgyun ma'i gzungs/
vasudhārādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nor gyi rgyun ces bya ba'i gzungs/
 • āryavasudhārānāmadhāraṇī
 • 'phags pa nor gyi rgyun ces bya ba'i gzungs/
 • āryavasudhārānāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 1008 / 619Not Started

The Spell for Cleansing the Eyes


མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་རིག་སྔགས། · mig rnam par sbyong ba'i rig sngags/
cakṣurviśodhanavidyāmantra

Title variants

 • 'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags/
 • āryacakṣurviśodhana­nāmavidyāmantra
 • 'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags/
 • āryacakṣurviśodhana­nāmavidyāmantra
Translation not Started
Toh 1009 / 743Not Started

The Incantation that Cleanses All the Obscurations of Karma


ལས་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · las sgrib thams cad rnam par sbyong ba'i gzungs/
sarvakarmāvaraṇaviśodhanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa las kyi sgrib pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarva­karmāvaraṇaviśodhanī­nāmadhāraṇī
 • 'phags pa las kyi sgrib pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarva­karmāvaraṇaviśodhanī­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 1010 / 630Not Started

The Incantation for Eliminating All Hindrances


བར་གཅོད་སེལ་བའི་གཟུངས་སྔགས། · bar gcod sel ba'i gzungs sngags/
sarvāntarāyikasaṃgrāsa­dhāraṇīmantra

Title variants

 • 'phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs sngags/
 • āryasarvāntarāyikasaṃgrāsa­dhāraṇīmantra
 • bar gcod thams cad sel ba'i gzungs sngags/
 • sarvāntarāyikasaṃgrāsa­dhāraṇī­mantra
 • 'phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs sngags/
 • āryasarvāntarāyika­saṃgrāsa­dhāraṇīmantra
Translation not Started
Toh 1011 / 777Not Started

Purifying the Offerings


ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ། · yon yongs su sbyong ba/
dakṣiṇāpariśodhanī

Title variants

 • yon yongs su sbyong ba zhes bya ba/
 • dakṣiṇīpariśodhanīnāma
 • yon yongs su sbyong ba zhes bya ba/
 • dakṣiṇīpariśodhanīnāma
Translation not Started
Toh 1012 / 778Not Started

The Incantation for Purifying the Offerings


ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · yon yongs su sbyong ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1013 / 782Not Started

The Incantation for the Purification of All Evil Destinies


ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • ngan song thams cad yongs su sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/
 • ngan song thams cad yongs su sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 1014 / 622Not Started

The Incantation for Assuaging All Illnesses


ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · nad thams cad rab tu zhi byed gzungs/
sarvarogapraśamanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
 • āryasarvarogapraśamanīnāmadhāraṇī
 • 'phags pa nad thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvarogapraśamanīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 1015 / 623Not Started

The Incantation for Assuaging All Illnesses


ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས། · nad thams cad rab tu zhi byed kyi gzungs/
sarvarogapraśamanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
 • āryasarvarogapraśamanīnāmadhāraṇī
 • nad rab tu zhi byed kyi gzungs/
 • The Incantation for Assuaging Illnesses
 • [no Sanskrit title]
 • 'phags pa nad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 1016 / 625Not Started

The Incantation for Assuaging Epidemic Fevers


རིམས་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས། · rims nad rab tu zhi byed kyi gzungs/
jvarapraśamanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rims nad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajvarapraśamanīnāmadhāraṇī
 • rims nad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
 • 'phags pa rims nad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajvarapraśamanīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 1017 / 624Not Started

The Incantation for Assuaging Epidemic Fevers


རིམས་ནད་ཞི་བའི་གཟུངས། · rims nad zhi ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1018 / 620Not Started

The Sūtra for Assuaging Eye Disease


མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ། · mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
akṣirogapraśamanasūtra

Title variants

 • 'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
 • āryākṣirogapraśamanasūtra
 • 'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
 • āryākṣirogapraśamanasūtra
Translation not Started
Toh 1019 / 626Not Started

The Incantation for Assuaging Smallpox


འབྲུམ་ནད་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས། · 'brum nad zhi bar 'gyur ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'brum bu'i nad zhi bar 'gyur ba'i gzungs/
 • 'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 1020 / 621Not Started

The Sūtra for Assuaging Hemorrhoids


གཞང་འབྲུམ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ། · gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
arśapraśamanasūtra

Title variants

 • 'phags pa gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
 • āryārśapraśamanasūtra
 • 'phags pa gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
 • āryārśapraśamanasūtra
Translation not Started
Toh 1021 / 784Not Started

The Incantation for Clearing Up Digestive Disorders


མ་ཞུ་བའི་ནད་འབྱང་བའི་གཟུངས། · ma zhu ba'i nad 'byang ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1022 / 785Not Started

The Incantation for Calming Hatred


སྡང་བ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · sdang ba zhi byed gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa sdang ba thams cad rab tu zhi ba zhes bya ba'i gzungs/
 • 'phags pa sdang ba thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 1023 / 786Not Started

The Incantation for Calming Sin


སྡིག་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · sdig pa rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • sdig pa thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • sdig pa zhi byed gzungs/
 • sdig pa thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 1024Not Started

The Incantation for Calming Suffering


བསྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · bsdug bsngal zhi byed gzungs/
sarvaduḥkhapraśamanakaradhāraṇī

Title variants

 • bsdug bsngal thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • sarva­duḥkhapraśamanakara­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 1025 / 787Not Started

The Incantation for Calming Wrath


ཁྲོ་བ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · khro ba zhi byed gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • khro ba zhi bar byed pa'i gzungs/
 • khro ba zhi bar byed pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 1026 / 788Not Started

The Incantation for Calming the Enraged


ཁྲོས་པ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · khros pa zhi byed gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa khros pa zhi bar byed pa'i gzungs/
 • 'phags pa khros pa zhi bar byed pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 1027 / 789Not Started

The Incantation for Forceful Words


ཚིག་བཙན་པའི་གཟུངས། · tshig btsan pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1028 / 790Not Started

The Incantation for Self-Protection


བདག་བསྲུང་བའི་གཟུངས། · bdag bsrung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • bdag srung ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 1029 / 793Not Started

The Incantation for Accomplishing Goals


དོན་གྲུབ་པའི་གཟུངས། · don grub pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • don thams cad grub pa'i gzungs/
 • don thams cad 'grub pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 1030 / 794Not Started

The Incantation for Accomplishing Actions


ལས་གྲུབ་པའི་གཟུངས། · las grub pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1031 / 780Not Started

Incantation for Acquiring a Hundred Garments


གོས་བརྒྱ་ཐོབ་པའི་གཟུངས། · gos brgya thob pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • The Incantation for Acquiring a Hundred Garments
Translation not Started
Toh 1032 / 781Not Started

The Incantation for Making People Joyful


མི་དགའ་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · mi dga' bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1033 / 791Not Started

The Incantation for Attractiveness


ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཟུངས། · yid du 'ong ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa yid du 'ong ba/
 • 'phags pa yid du 'ong ba zhes bya ba/
Translation not Started
Toh 1034 / 792Not Started

The Incantation for a Pleasant Voice


མགྲིན་པ་སྙན་པའི་གཟུངས། · mgrin pa snyan pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1035 / 796Not Started

The Incantation for Release from Bondage


བཅིངས་པ་ལས་གྲོལ་བའི་གཟུངས། · bcings pa las grol ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1036 / 742Not Started

The Spell for Attaining the Supreme


མཆོག་ཐོབ་པའི་རིག་སྔགས། · mchog thob pa'i rig sngags/
agravidyāmantra

Title variants

 • [no Sanskrit title]
 • 'phags pa mchog thob pa zhes bya ba/
Translation not Started
Toh 1037 / 718Not Started

The Incantation for Developing Insight


ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་གཟུངས། · shes rab bskyed pa'i gzungs/
prajñāvardhanī dhāraṇī

Title variants

 • shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī
 • shes rab skyed pa'i gzungs/
 • shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 1038 / 719Not Started

The Incantation for Developing Insight


ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་གཟུངས། · shes rab bskyed pa'i gzungs/
prajñāvardhanī dhāraṇī

Title variants

 • shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī
 • shes rab skyed pa'i gzungs/
 • shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 1039 / 650Not Started

The Incantation for Developing Insight


ཤེས་རབ་སྐྱེད་པའི་གཟུངས། · shes rab skyed pa'i gzungs/
prajñāvardhanī dhāraṇī

Title variants

 • shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī
 • shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 1040 / 651Not Started

The Incantation for Retaining What One Hears


ཐོས་འཛིན་གཟུངས། · thos 'dzin gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • thos pa 'dzin pa'i gzungs/
 • thos pa 'dzin pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 1041 / 720Not Started

The Incantation for Retaining What One Hears


ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས། · thos pa 'dzin pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1042 / 711Not Started

Training in the Hundred Verses


ཤློ་ཀ་བརྒྱ་ལོབས་པ། · sh+lo ka brgya lobs pa/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1043 / 712Not Started

Training in the Hundred Verses


ཤློ་ཀ་བརྒྱ་ལོབས་པ། · sh+lo ka brgya lobs pa/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1044 / 713Not Started

The Incantation, Training in the Thousand Verses


ཤློ་ཀ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1045 / 714Not Started

The Incantation, Training in the Thousand Verses


ཤློ་ཀ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1046 / 715Not Started

The Incantation, Training in the Thousand Verses


ཤློ་ཀ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1047 / 716Not Started

The Incantation, Training in the Three Thousand Verses


ཤློ་ཀ་སུམ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka sum stong lobs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1048 / 717Not Started

The Incantation for Not Forgetting


མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། · mi brjed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1049 / 779Not Started

The Incantation of Homage


ཕྱག་བྱ་བའི་གཟུངས། · phyag bya ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1050 / 803Not Started

The Incantation for being Invulnerable to Infectious Fevers and Vermin


རིམས་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པའི་གཟུངས། · rims dang srog chags kyis mi tshugs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rims dang srog chags kyis mi tshugs pa zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 1051 / 795Not Started

The Incantation that Assuages Poison


དུག་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · dug zhi bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1052 / 627Not Started

Not Taking Back Vitality


མདངས་ཕྱིར་མི་འཕྲོག་པ། · mdangs phyir mi 'phrog pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • mdangs phyir mi 'phrog pa zhes bya ba/
Translation not Started
Toh 1053 / 797Not Started

The Incantation for Intimidating Demons


བདུད་སྐྲག་པར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · bdud skrag par byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa bdud thams cad skrag par byed pa zhes bya ba/
 • 'phags pa bdud thams cad skrag par byed pa zhes bya ba/
Translation not Started
Toh 1054 / 798Not Started

The Incantation for Treating Wounds


རྨ་འབྱོར་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · rma 'byor bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • rma 'byor bar byed pa zhes bya ba'i gzungs sngags/
 • rma 'byor bar byed pa zhes bya ba'i gzungs sngags/
Translation not Started
Toh 1055 / 799Not Started

The Incantation that Assuages the Pain of Burns


མེའི་ཟུག་རྔུ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · me'i zug rngu rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1056 / 800Not Started

The Mantra that Dispels Bile Diseases


མཁྲིས་པའི་ནད་སེལ་བའི་སྔགས། · mkhris pa'i nad sel ba'i sngags/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1057 / 801Not Started

The Incantation that Dispels Phlegm Diseases


བད་ཀན་སེལ་བའི་གཟུངས། · bad kan sel ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • bad kan gyi nad sel ba'i gzungs sngags/
 • bad kan gyi nad sel ba'i gzungs sngags/
Translation not Started
Toh 1058 / 802Not Started

The Incantation that Dispels Phthisis


ཀྵ་ཡའི་ནད་སེལ་བའི་གཟུངས། · k+Sha ya'i nad sel ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1059Not Started

Mantra for Enchanting Medicines, extracted from "Destroyer of the Great Trichiliocosm"


སྟོང་ཆེན་མོ་ནས་ཕྱུང་བ་སྨན་ལ་སྔགས་ཀྱིས་གདབ་པ། · stong chen mo nas phyung ba sman la sngags kyis gdab pa/
[no Sanskrit title. cf Toh 558]
Translation not Started
Toh 1059aNot Started

Mantra for Enchanting Medicines When Administering Them


སྨན་གཏོང་བའི་ཚེ་སྨན་ལ་སྔགས་ཀྱིས་གདབ་པ། · sman gtong ba'i tshe sman la sngags kyis gdab pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • [Note: a version of the Medicine Buddha mantra, appears in all Degé printings but not catalogued in Toh.]
Translation not Started
Toh 1060 / 783Not Started

The Incantation for Assuaging Tumors


སྐྲན་ཞི་བའི་གཟུངས། · skran zhi ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1061 / 656Not Started

The Mahāsūtra, the Āṭānāṭīya Sūtra


མདོ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང་། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དང་མཐུན་པའི་མདོ། · mdo chen kun tu rgyu dang / kun tu rgyu ma yin pa dang mthun pa'i mdo/
āṭānāṭīyasūtramahāsūtra

Title variants

 • mdo chen po kun tu rgyu ba dang / kun tu rgyu ba ma yin pa dang mthun pa'i mdo zhes bya ba/
 • āṭānāṭīyasūtranāmamahāsūtra
 • [Note: cf Toh 33 for the Theravādin version]
 • mdo chen po kun tu rgyu ba dang / kun tu rgyu ba ma yin pa dang mthun pa'i mdo zhes bya ba/
 • āṭānāṭīyasūtranāmamahāsūtra
 • [Note: cf Toh 33 for the Theravādin version]
Translation not Started
Toh 1062 / 653Not Started

The Mahāsūtra, the Sūtra of the Great Assembly


མདོ་ཆེན་པོ་འདུས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། · mdo chen po 'dus pa chen po'i mdo/
mahāsamājasūtramahāsūtra

Title variants

 • mdo chen po 'dus pa chen po'i mdo zhes bya ba/
 • mahāsamājasūtranāmamahāsūtra
 • [Note: cf Toh 34 for the Theravādin version]
 • mdo chen po 'dus pa chen po'i mdo zhes bya ba/
 • mahāsamājasūtranāmamahāsūtra
 • [Note: cf Toh 34 for the Theravādin version]
Translation not Started
Toh 1063 / 235 / 657In progress

The Great Cloud


སྤྲིན་ཆེན་པོ། · sprin chen po/
mahāmegha

Title variants

 • 'phags pa sprin chen po
 • āryamahāmegha
 • 'phags pa sprin chen po/
 • āryamahāmegha
 • 'phags pa sprin chen po/
 • āryamahāmegha
Translation in progress
Toh 1064 / 234 / 658Not Started

The Essence of All the Nāgas, The Great Cloud Chapter on the Maṇḍala of Wind


སྤྲིན་ཆེན་པོ་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལེའུ་ཀླུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་མདོ། · sprin chen po rlung gi dkyil 'khor gyi le'u klu thams cad kyi snying po'i mdo/
mahāmeghavāyumaṇḍala­parivarta­sarvanāgahṛdayasūtra

Title variants

 • 'phags pa sprin chen po rlung gi dkyil 'khor gyi le'u klu thams cad kyi snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
 • āryamahāmeghavāyumaṇḍala­parivartasarva­nāgahṛdaya­nāmamahāyānasūtra
 • [Note: the Sanskrit titles of Toh 658 and 1064 have ¬∞vātu¬∞ instead of ¬∞vāyu¬∞]
 • klu thams cad kyi snying po theg pa chen po mdo/
 • The Mahāyāna Sūtra, Essence of All the Nāgas
 • mahāmeghavātamaṇḍala­sarvanāgahṛdaya
 • 'phags pa sprin chen po rlung gi dkyil 'khor gyi le'u klu thams cad kyi snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryamahāmeghavātamaṇḍala­sarvanāgahṛdayanāma­mahāyānasūtra
 • āryamahāmeghavāyumaṇḍalaparivartasarvanāgahṛdayanāmamahāyānasūtra
 • [Note: the Sanskrit title of Toh 234 has ¬∞vāyu¬∞ instead of ¬∞vātu¬∞]
 • The Sūtra of the Essence of All the Nāgas, The Great Cloud Chapter on the Maṇḍala of Wind
 • mahāmeghavāta­maṇḍalasarva­nāgahṛdayasūtra
 • 'phags pa sprin chen po rlung gi dkyil 'khor gyi le'u klu thams cad kyi snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryamahāmeghavāta­maṇḍala­sarvanāgahṛdaya­nāmamahāyānasūtra
 • āryamahāmeghavāyumaṇḍalaparivartasarvanāgahṛdayanāmamahāyānasūtra
 • [Note: the Sanskrit title of Toh 234 has ¬∞vāyu¬∞ instead of ¬∞vātu¬∞]
Translation not Started
Toh 1065 / 659Not Started

The Incantation, The Questions of the Nāga King Tejasvin


ཀླུ་རྒྱལ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པའི་གཟུངས། · klu rgyal gzi can gyis zhus pa'i gzungs/
tejasvināgarājaparipṛcchādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatejasvināgarāja­paripṛcchānāmadhāraṇī
 • [Note: D. & Toh. have tapasvināgarāja­paripṛcchādhāraṇī]
 • klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa'i gzungs/
 • 'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatejasvināgarāja­paripṛcchā­nāmadhāraṇī
 • [Note: D. and Toh. have tapasvināgarāja¬∞, unlikely as this is bka’ thub can, as in e.g. Mvyut. 1617, 6805]
Translation not Started
Toh 1066Not Started

Incantation of the Supreme Stem Ornament


སྡོང་པོ་རྒྱན་གྱི་མཆོག་གི་གཟུངས། · sdong po rgyan gyi mchog gi gzungs/
gulmālaṃkārāgradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sdong po rgyan gyi mchog ces bya ba'i gzungs/
 • āryagulmālaṃkārāgranāmadhāraṇī
 • āryagaṇḍālaṃkārāgranāmadhāraṇī
 • [Note: Degé, Yunglo and Peking have gaṇu-ālaṃkārāgra¬∞]
Translation not Started
Toh 1067Not Started

The Sūtra of the Eight Iluminations


སྣང་བ་བརྒྱད་ཀྱི་མདོ། · snang ba brgyad kyi mdo/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • sangs rgyas kyi chos gsal zhing yangs pa snang brgyad ces bya ba'i mdo/
Translation not Started
Toh 1068 / 538Not Started

The Incantation, the Cloud of Offerings


མཆོད་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས། · mchod sprin gyi gzungs/
pūjameghadhāraṇī

Title variants

 • mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs/
 • pūjameghanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 1069 / 539Not Started

[The Incantation for] Homage


ཕྱག་བྱ། ༼ཕྱག་བྱའི་གཟུངས།༽ · phyag bya/ (phyag bya'i gzungs/)
[no Sanskrit title]

Title variants

 • [Note: the Tōhoku catalogue lists 7 short dhāraṇīs that it includes under the single Toh catalogue number, 539; this is the first.]
Translation not Started
Toh 1070 / 539aNot Started

[The Incantation for] Praise


བསྟོད་པ། ༼བསྟོད་པའི་གཟུངས།༽ · bstod pa/ (bstod pa'i gzungs/)
[no Sanskrit title]

Title variants

 • [Note: the Tōhoku catalogue lists 7 short dhāraṇīs that it includes under the single Toh catalogue number, 539; this is the second.]
Translation not Started
Toh 1071 / 539bNot Started

[The Incantation for] Blessing the Offerings


མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ། ༼མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་གཟུངས།༽ · mchod pa byin gyis brlab pa/ (mchod pa byin gyis brlab pa'i gzungs/)
[no Sanskrit title]

Title variants

 • [Note: the Tōhoku catalogue lists 7 short dhāraṇīs that it includes under the single Toh catalogue number, 539; this is the third.]
Translation not Started
Toh 1072 / 539cNot Started

[The Incantation for] Clouds of Offerings to be Produced


མཆོད་པའི་སྤྲིན་འབྱུང་བ། ༼མཆོད་པའི་སྤྲིན་འབྱུང་བའི་གཟུངས།༽ · mchod pa'i sprin 'byung ba/ (mchod pa'i sprin 'byung ba'i gzungs/)
[no Sanskrit title]

Title variants

 • [Note: the Tōhoku catalogue lists 7 short dhāraṇīs that it includes under the single Toh catalogue number, 539; this is the fourth.]
Translation not Started
Toh 1073 / 539dNot Started

[The Incantation with which] Offerings to the Tathāgatas Are Made, Service, and Homage Rendered at Their Feet with the Crown of One’s Head


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་དང་ཉེ་གནས་དང་ཞབས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་བྱས་པར་འགྱུར། ༼°འགྱུར་བའི་གཟུངས།༽ · de bzhin gshegs pa rnams la mchod pa dang nye gnas dang zhabs la spyi bos phyag byas par 'gyur/ (°'gyur ba'i gzungs/)
[no Sanskrit title]

Title variants

 • [Note: the Tōhoku catalogue lists 7 short dhāraṇīs that it includes under the single Toh catalogue number, 539; this is the fifth.]
Translation not Started
Toh 1074 / 539e / 774Not Started

The Incantation of the Polished Jewel


རིན་པོ་ཆེ་བརྡར་བའི་གཟུངས། · rin po che brdar ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • [Note: the Tōhoku catalogue lists 7 short dhāraṇīs that it includes under the single Toh catalogue number, 539; this is the sixth.]
 • The Incantation, Polished Jewels
 • rin po che bdar ba'i gzungs/
 • The Incantation, Polished Jewels
Translation not Started
Toh 1075 / 775Not Started

The Incantation for Circumambulation


བསྐོར་བའི་གཟུངས། · bskor ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1076 / 776Not Started

The Incantation for Circumambulation of the Three Jewels


དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་ལ་བསྐོར་བའི་གཟུངས། · dkon mchog gi rten la bskor ba'i gzungs/
pradakṣināratnatrayadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa dkon mchog gi rten la bskor ba bya ba'i gzungs zhes bya ba/
 • āryapradakṣināratna­trayanāmadhāraṇī
 • 'phags pa dkon mchog gi rten la bskor ba bya ba'i gzungs zhes bya ba/
 • āryapradakṣinā­ratnatraya­nāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 1077 / 649Not Started

Essence of Meteoric Gnosis


ཡེ་ཤེས་སྐར་མདའི་སྙིང་པོ། · ye shes skar mda'i snying po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • The Essence of Meteoric Gnosis
Translation not Started
Toh 1078 / 540Not Started

The Incantation of Surūpa


སུ་རཱུ་པའི་གཟུངས། · su rU pa'i gzungs/
surūpadhāraṇī

Title variants

 • su rU pa zhes bya ba'i gzungs/
 • surūpanāmadhāraṇī
 • su rU pa zhes bya ba'i gzungs/
 • surūpanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 1079 / 647In progress

The Oblation Ritual which Comforts the Female Ghosts whose Mouths are Aflame


ཡི་དགས་ཁ་འབར་དབུགས་དབྱུང་གཏོར་ཆོག་ · yi dags kha 'bar dbugs dbyung gtor chog
[no Sanskrit title]

Title variants

 • yi dags mo kha 'bar ma dbugs dbyung ba'i gtor ma'i cho ga/
 • yi dags kha 'bar dbyugs dbyung gtor cho ga
 • The Oblation Ritual which Comforts Female Ghosts whose Mouths are Aflame
 • yi dags mo kha 'bar ma dbyugs dbyung ba'i gtor ma'i cho ga
Translation in progress
Toh 1080 / 646Not Started

The Incantation for Protection from the Blazing Flames Coming From the Mouths of Ghosts


ཡི་དགས་ཁ་ནས་མེ་འབར་སྐྱབས་པའི་གཟུངས། · yi dags kha nas me 'bar skyabs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • yi dags kha nas me 'bar ba la skyabs mdzad pa'i gzungs/
 • yi dags kha nas me 'bar ba la skyabs mdzad pa'i gzungs/
Translation not Started
Toh 1081 / 648Not Started

The Incantation for Overcoming Hindrances


འཇུར་འགེགས་གྱི་གཟུངས། · 'jur 'gegs gyi gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'jur 'gegs zhes bya ba'i gzungs/
 • 'jur 'gegs zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 1082 / 804Not Started

Incantations for Giving Bodily Excretions as Charity


ལུས་ཀྱི་ཟག་པ་སྦྱིན་པར་གཏང་བའི་གཟུངས། · lus kyi zag pa sbyin par gtang ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • lus kyi zag pa sbyin par btang ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 1083 / 616Not Started

The Incantation, Seven Zombies


རོ་ལངས་བདུན་པའི་གཟུངས། · ro langs bdun pa'i gzungs/
saptavetālakadhāraṇī / saptavetāḍakadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasaptavetāḍakanāmadhāraṇī
 • 'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasaptavetāḍakanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 1084 / 665Not Started

The Essence of Gaṇapati


ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་སྙིང་པོ། · tshogs kyi bdag po'i snying po/
gaṇapatihṛdaya

Title variants

 • 'phags pa tshogs kyi bdag po'i snying po/
 • āryagaṇapatihṛdaya
 • 'phags pa tshogs kyi bdag po'i snying po/
 • āryagaṇapatihṛdaya
Translation not Started
Toh 1085 / 668Not Started

The Incantation of Mahākāla


མགོན་པོ་ནག་པོའི་གཟུངས། · mgon po nag po'i gzungs/
mahākāladhāraṇī

Title variants

 • dpal mgon po nag po zhes bya ba'i gzungs/
 • śrīmahākālanāmadhāraṇī
 • dpal mgon po nag po zhes bya ba'i gzungs/
 • śrīmahākālanāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 1086 / 669Not Started

The Incantation of Mahākāla, Deliverance from All Epidemic Fevers


ནག་པོ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་རིམས་ནད་ལས་ཐར་བྱེད། · nag po chen po'i gzungs rims nad las thar byed/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa nag po chen po'i gzungs/ rims nad thams cad las thar bar byed pa/
 • 'phags pa nag po chen po'i gzungs rims nad thams cad las thar bar byed pa/
Translation not Started
Toh 1087 / 670Not Started

Incantation of Mahākālī


ནག་མོ་ཆེན་མོའི་གཟུངས། · nag mo chen mo'i gzungs/
mahākālīdhāraṇī

Title variants

 • lha mo nag mo chen mo'i gzungs/
 • devīmahākālīnāmadhāraṇī
 • The Incantation of Mahākālī
 • lha mo nag mo chen mo'i gzungs/
 • devīmahākālīnāmadhāraṇī
Translation not Started
Toh 1088 / 672In progress

The Hundred and Eight Names of the Goddess Kālī


ལྷ་མོ་ནག་མོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · lha mo nag mo'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
kālīnāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • dpal lha mo nag mo'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
 • śrīdevīkālīnāmāṣṭaśatakam
 • dpal lha mo nag mo'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
 • śrīdevīkālīnāmāṣṭaśatakam
Translation in progress
Toh 1089 / 673Not Started

The Praise by Indra


བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བསྟོད་པ། · brgya byin gyis bstod pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • lha'i dbang po brgya byin gyis bstod pa/
 • lha'i dbang po brgya byin gyis bstod pa/
Translation not Started
Toh 1090Not Started

In Praise of the Mistress of Disease


ནད་ཀྱི་བདག་མོ་ལ་བསྟོད་པ། · nad kyi bdag mo la bstod pa/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1091Not Started

In Praise of the Goddess Raivatī


ལྷ་མོ་ནམ་གྲུ་ལ་བསྟོད་པ། · lha mo nam gru la bstod pa/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 1092 / 738Not Started

Praise to the Goddess Sarasvatī


ལྷ་མོ་སྒྲ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ། · lha mo sgra dbyangs la bstod pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • dpal lha mo sgra dbyangs la bstod pa/
 • In Praise of Sarasvatī
 • dpal lha mo sgra dbyangs la bstod pa/
Translation not Started
Toh 1093 / 312 / 628Not Started

The Mahāsūtra, Entering the City of Vaiśālī


ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ཆེན་པོ། · yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo chen po/
vaiśālīpraveśamahāsūtra

Title variants

 • 'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo chen po
 • āryavaiśālīpraveśamahāsūtra
 • [Note: as well as being duplicated in the Action Tantras and Incantations sections, the mahāsūtra is also included in Toh 1 (Ch. 6), while Toh 816 and 4406 comprise its verse section.]
 • 'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo chen po/
 • āryavaiśālīpraveśamahāsūtra
 • [Note: as well as being duplicated in the General Sūtra and Incantations sections, the mahāsūtra is also included in Toh 1 (Ch. 6), while Toh 816 and 4406 comprise its verse section.]
 • 'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo chen po/
 • āryavaiśālīpraveśamahāsūtra
 • [Note: as well as being duplicated in the General Sūtra and Action Tantras sections, the mahāsūtra is also included in Toh 1 (Ch. 6), while Toh 816 and 4406 comprise its verse section.]
Translation not Started

Compendium of Incantations

The 249 texts in this section all belong to the genre of “Incantations,” a somewhat unsatisfactory translation of the Sanskrit term dhāraṇī (Tibetan gzungs. This term can mean “memory” or “retention” as well as designating a formulaic sequence of syllables or words (of the kind that characterizes these texts) understood to have a power greater than their mere semantic content.

Dhāraṇī in the sense of “retention” refers to a quality of mind or accomplishment said to be attained by arhats and bodhisattvas that allows them to memorize long teachings and instructions, one method of so doing being to compress them into a few words or syllables which then provide a key or mnemonic for their later recall. These words or syllables therefore contain all the potency of the material of which they are the quintessence, and can be deployed in rituals for a wide variety of purposes. Although such dhāraṇī are often taken to be of a tantric nature (and many of them are indeed of tantric origin), their use is widespread in many Buddhist traditions outside any tantric influence. The term is thus distinct from the related term “mantra.”

Works of this genre almost always include more than simply such a formula or set of formulae (usually in Sanskrit). Typically, an introductory narrative may explain their history and the reasons for their being taught, and a concluding section may describe how they should be used and what results and benefits will ensue.

A total of 108 dhāraṇī texts are listed in the early 9th century Denkarma catalogue, including a set headed the “Five Great Incantations,” a miscellaneous group of 103 other works, and a set of nine works centered on the recital of the 108 names of a deity or bodhisattva.

The slightly later Pangthangma inventory lists the same “Five Great Incantations,” 13 miscellaneous incantations with rituals, a set of 89 incantations ranked in order of their different size, a group of nine “essence” mantra-incantations extracted from larger texts elsewhere, and a final mixed group of 34 texts, some with 108 names, some praises, expressions of auspiciousness, or aspiration prayers.

In most Kangyurs, works categorized as dhāraṇī are to be found in the General Sūtra section and in several subdivisions of the Tantra Collection. But in addition, Kangyurs of the Tshalpa tradition contain the present Compendium of Incantations as a separate collection. Nevertheless, almost all of the works it contains are duplicates of works in other divisions of the Kangyur. Only 13 titles in this section are unique to this part of the Kangyur: Toh 846, 862, 865, 912, 952, 953, 987, 1059, 1059A, 1066, 1067, 1090, and 1091.

As well as works conforming to the usual structure of a dhāraṇī, the section also includes texts containing the 108 names of the Buddha (Toh 873), the Eight Bodhisattvas (Toh 874-881), Tāra (Toh 1000), and the wealth god Jambhala (Toh 972); sūtras recited for ritual and protective purposes, including three of the Mahāsūtras (Toh 1061-2 and 1093); texts that essentialize much longer works, whether sūtra or tantra (Toh 932-934 and 939-945); and a number of praises and invocations.


Bookmarks