The Chapter on Mañjuśrī’s Magical Display

Kangyur volume 46, F.243.b

།རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞིང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་གྲོལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ནི་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་སྟེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་གང་གིས་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་ཡང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་མཉམ་ཞིང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་དང་མཚན་མ་མེད་པ་ཡང་མཚན་མ་མེད་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པས་མཉམ་པར་ཤེས་ཏེ། འདི་ཤེས་ཤིང་ཤེས་པ་ལ་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ཡང་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱོར་བ་ཡང་དག་པའོ། །​གཞན་ཡང་སྨོན་པ་མེད་པ་ལ་རློམ་སེམས་མེད་པར་ཡང་སྦྱོར་ལ། བསམས་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་ཡང་སྦྱོར་ཏེ། དེ་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཀྱང་སེམས་ཀྱིས་བག་ལ་ཉལ་བར་མི་བྱེད་ཅིང་། སྨོན་ལམ་འདེབས་ཀྱང་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱུ་བ་ཡང་མེད་ལ། སྐྱེ་ཡང་སྐྱེ་ཞིང་མཐའ་གཉི་གར་ལྟ་བ་དང་བྲལ་བ་འདི་ལྟ་སྟེ། ངར་འཛིན་པ་དང་། ང་ཡིར་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིང་། སྐྱེ་ཡང་སྐྱེ་ལ་འཆི་འཕོ་དང་སྐྱེ་བ་དང་ཡང་བྲལ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ཤེས་ཤིང་ཤེས་པ་ལ་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ཡང་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱོར་བ་ཡང་དག་པའོ། །​ལྷའི་བུ་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡང་དག་པ་ཡང་དག་ཕུལ་ནི་གང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཤེས་པས་བརྩོན་པ་ཡང་མེད་ལ། ཐབས་ཀྱི་ཤེས་པས་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྡུད་པར་ཡང་སྦྱོར་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཤེས་པས་བདག་མེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་མེད་པ་དང་། སྲོག་མེད་པ་དང་། གསོ་བ་མེད་པ་དང་། གང་ཟག་མེད་པར་ཡང་སྦྱོར་ལ། ཐབས་ཀྱི་ཤེས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པར་ཡང་སྦྱོར་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཤེས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བླང་བ་མེད་པ་དང་། དོར་བ་མེད་པར་ཡང་སྦྱོར་ལ། ཐབས་ཀྱི་ཤེས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་ཡང་སྦྱོར་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཤེས་པས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དབྱེར་མེད་པར་ཡང་སྦྱོར་ལ། ཐབས་ཀྱི་ཤེས་པས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་བླ་མར་བྱ་བ་དང་། གུས་པར་བྱ་བ་དང་། མཆོད་པ་དང་། རིམ་གྲོ་བྱེད་པར་ཡང་སྦྱོར་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཤེས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་ཞིང་དུ་ཡང་སྦྱོར་ལ། ཐབས་ཀྱི་ཤེས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱོར་བའི་རྒྱན་ལ་སྦྱོར་བ་དང་།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh97.html?part=UT22084-046-003-332#UT22084-046-003-332