Degé Kangyur volume 46, F.243.a

བ་དང་། དྲི་ལ་མི་སྦྱོར་བ་དང་། ལྕེ་ལ་མི་སྦྱོར་བ་དང་། རོ་ལ་མི་སྦྱོར་བ་དང་། ལུས་ལ་མི་སྦྱོར་བ་དང་། རེག་བྱ་ལ་མི་སྦྱོར་བ་དང་། ཡིད་ལ་མི་སྦྱོར་བ་དང་། ཆོས་ལ་མི་སྦྱོར་བ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱོར་བ་ཡང་དག་པ་ཞེས་བྱའོ། །​ལྷའི་བུ་གཞན་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མི་སྦྱོར་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་སྤང་བའི་ཕྱིར་ཡང་བརྩོན་པ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱོར་བ་ཡང་དག་པ་ཞེས་བྱའོ། །​ལྷའི་བུ་གཞན་ཡང་ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མི་སྦྱོར་ལ། ཁམས་གསུམ་དུ་གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་འབྱུང་བར་སྦྱོར་བ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱོར་བ་ཡང་དག་པ་ཞེས་བྱའོ། །​གཞན་ཡང་སྦྱིན་པ་ལ་རློམ་སེམས་མེད་པར་ཡང་སྦྱོར་ལ། སེམས་ཅན་སེར་སྣ་ཅན་སྡུད་པར་ཡང་སྦྱོར་བ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་རློམ་སེམས་མེད་པར་ཡང་སྦྱོར་ལ། སེམས་ཅན་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་པ་སྡུད་པར་ཡང་སྦྱོར་བ་དང་། བཟོད་པ་ལ་རློམ་སེམས་མེད་པར་ཡང་སྦྱོར་ལ། སེམས་ཅན་གནོད་སེམས་ཅན་སྡུད་པར་ཡང་སྦྱོར་བ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ལ་རློམ་སེམས་མེད་པར་ཡང་སྦྱོར་ལ། སེམས་ཅན་ལེ་ལོ་ཅན་སྡུད་པར་ཡང་སྦྱོར་བ་དང་། བསམ་གཏན་ལ་རློམ་སེམས་མེད་པར་ཡང་སྦྱོར་ལ། སེམས་ཅན་སེམས་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་སྡུད་པར་ཡང་སྦྱོར་བ་དང་། ཤེས་རབ་ལ་རློམ་སེམས་མེད་པར་ཡང་སྦྱོར་ལ། སེམས་ཅན་ཤེས་རབ་འཆལ་པ་ཅན་སྡུད་པར་ཡང་སྦྱོར་བ་འདི་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱོར་བ་ཡང་དག་པ་ཞེས་བྱའོ། །​གཞན་ཡང་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་རློམ་སེམས་མེད་པར་ཡང་སྦྱོར་ལ། ལྟ་བར་སོང་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡང་བྲལ་ཞིང་ལྟ་བར་སོང་བ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སྦྱོར་བ་སྟེ། སྟོང་པ་ཉིད་གང་གིས་སྟོང་པ་ཉིད་སྟོང་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དེས་ལྟ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་སྟོང་པ་དང་། སྟོང་པ་ཉིད་གང་གིས་ལྟ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་སྟོང་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་འདི་ཤེས་ཤིང་ཤེས་པ་ལ་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ཡང་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱོར་བ་ཡང་དག་པའོ། །​ལྷའི་བུ་གཞན་ཡང་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་རློམ་སེམས་མེད་པར་ཡང་སྦྱོར་ལ། །​རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh97.html?part=UT22084-046-003-331#UT22084-046-003-331