Degé Kangyur volume 46, F.236.b

ཡིད་ཞེན་ཅིང་། །​ཁ་དོག་གཟུགས་དང་དབྱིབས་རྣམས་ལ། །​བརྟགས་ནས་དེ་ལ་ཆགས་པར་བྱེད། །​ལུས་ཀྱི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ། །​དེ་ལ་ཁྱེའུ་ཁྱོད་རབ་རྟོགས་ཤིག །​དུར་ཁྲོད་རུལ་པའི་དྲི་ལ་ནི། །​མཁས་པ་སུ་ཞིག་ཆགས་པར་འགྱུར། །ཡང་དག་མིན་ལ་འཇིགས་མེད་ཀྱིས། །​ཁྱོད་ནི་འཇིགས་པར་མ་བྱེད་པར། །​གང་ལ་ཁྱོད་སྔོན་བརྒྱལ་གྱུར་པའི། །​ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ནི་རང་བཞིན་ལྟོས། །​ཆོས་ཀྱི་དམ་པ་སྟོན་མཛད་ཅིང་། །​འཇིགས་གྱུར་འཇིགས་པ་སེལ་མཛད་པ། །ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ཞེས་བྱ་བའི། །​སྟོན་པ་ཡང་དག་བྱུང་བ་ཡོད། །​འདོད་པ་མི་རྟག་མི་བརྟན་པ། །​གློག་འོད་སྣང་བ་ཇི་བཞིན་ཏེ། །​སྣང་ཡང་ཡང་དག་མ་ཡིན་པས། །​མཁས་པ་དེ་ལ་ཆགས་པ་མེད། །​ཇི་ལྟར་ཆུ་ནི་འཁྲུགས་པ་ལས། །དབུ་བ་རྡོས་པ་བྱུང་བ་ཡང་། །​རྒྱུ་ཡི་སྦྱོར་ལས་སྐྱེས་པ་སྟེ། །​དེ་ལ་བྱེད་པ་པོ་ཡང་མེད། །​དེ་བཞིན་མིང་དང་གཟུགས་རྣམས་ཀྱང་། །​ལས་ཀྱི་སྦྱོར་ལས་སྐྱེས་པ་སྟེ། །​རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་ན། །​བྱེད་པ་པོ་ནི་གང་ཡང་མེད། །​ཁ་དོག་བཟང་པོ་གར་སོང་ཞིང་། །​གང་གིས་ཁྱོད་འདིར་སྐྲག་པ་ཡི། །​མི་གཙང་བ་ཡང་ག་ལས་འོངས། །​ཁྱེའུ་ཁྱོད་དེ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས། །​ཆོས་རྣམས་ཡུལ་ན་མི་གནས་ཤིང་། །​དེ་དག་ཕྱོགས་ནས་འོང་བ་མེད། །​འོང་བ་མེད་ཅིང་འགྲོ་མེད་ཀྱང་། །དེ་དག་རང་བཞིན་སྟོན་པར་བྱེད། །​འདི་ལ་བྱེད་པ་པོ་མེད་ཅིང་། །​ཚོར་བ་པོ་ཡང་འདི་ལ་མེད། །​བྱེད་མེད་ཚོར་བ་པོ་མེད་པའི། །​ཆོས་རྣམས་སྒྱུ་འདྲ་དངོས་པོ་མེད། །​རང་གི་ལུས་ལ་རྟོགས་ཤིག་དང་། །​དེ་ཡང་འདི་དང་འདྲ་བས་ན། །​ཁྱེའུ་ཁྱོད་གཞན་གྱི་ལུས་ཀྱིས་ནི། །​འདིར་ཡང་སྐྲག་པར་མ་བྱེད་ཅིག །​ཇི་ལྟར་རྨི་ལམ་རྨིས་པ་ན། །​རྩེད་མོ་བྱེད་ཅིང་དགའ་བ་ལྟར། །​དེ་བཞིན་དགའ་བའི་རྩེད་མོ་ཀུན། །​རྨི་ལམ་རྩེད་མོ་བྱས་དང་འདྲ། །​ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་སྤྱན་སྔར་ནི། །​ཁྱེའུ་ཁྱོད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh96.html?part=UT22084-046-002-620#UT22084-046-002-620