Degé Kangyur volume 46, F.231.a

ནམ་མཁའ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བགྱིས་ལགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། བུ་མོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསྒོམས་སམ། བུ་མོས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མ་མཆིས་པ་དང་། འབྱུང་བ་མ་མཆིས་པས་བསྒོམས་ལགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། བུ་མོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྩམས་སམ། བུ་མོས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་བགྱི་བ་མ་མཆིས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བརྩམས་ལགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། བུ་མོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་སམ། བུ་མོས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་གནས་པ་མཆིས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བདག་གནས་ལགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། བུ་མོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས་སམ། བུ་མོས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ལྷག་ཆད་མ་མཆིས་པར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བགྱིས་ལགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། བུ་མོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱམས་པ་བསྒོམས་སམ། བུ་མོས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་སྲིད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྒོམས་ལགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། བུ་མོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་གང་ནས་བཙལ་བར་བྱ། བུ་མོས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལས་བཙལ་བར་བགྱིའོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་མ་མཆིས་པར་གྱུར་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་བའི་སླད་དུའོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། བུ་མོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དགའ་བ་ག་ལས་བཙལ་བར་བྱ། བུ་མོས་སྨྲས་པ། ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། བུ་མོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཏང་སྙོམས་ཅི་ཞིག་བྱེད། བུ་མོས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཏང་སྙོམས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མི་སླུ་བ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh96.html?part=UT22084-046-002-609#UT22084-046-002-609