The Play in Full

Kangyur volume 46, folio 39a

།ཁང་པ་བརྩེགས་པ་དེར་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་ལྷ་དེ་དག་གི་གཟུགས་བརྙན་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མའི་རུམ་ན་གནས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་དག་པར་གྱུར་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་གཞན་དག་ན་མེད་དོ། །དགེ་སློང་དག་གང་གི་ཚེ་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་ལྷའི་བུ་གཞན་དག་འདོང་བར་འདོད་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེའང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་དག་གི་སེམས་ཀྱི་རྟོག་པ་སེམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཤེས་ནས། ལག་པ་གཡས་པ་བརྐྱང་སྟེ་དེ་དག་འདོང་བའི་བརྡ་སྟོན་ཏོ། །བརྡ་བསྟན་ནས་ཕྱིར་བསྐུམ་པ་བྱས་ཏེ། དྲན་ཞིང་ཤེས་བཞིན་དུ་ལག་པ་བཞག་ཀྱང་མ་ལ་གནོད་པ་མེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་ལྷའི་བུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་དག་ཀྱང་འདི་སྙམ་དུ་བདག་ཅག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀྱང་འདོད་པར་གནང་ངོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཤིང་། དེ་དག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མ་ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས་དོང་བར་གྱུར་ཏོ། །དགེ་སློང་དག་ཉི་མ་ཕྱེད་ཀྱི་དུས་འདས་ནས་ཕྱི་དྲོའི་དུས་ལ་བབ་པ་དང་། མི་མཇེད་ཀྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་ལྷའི་བུ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཅིང་མདུན་དུ་བདར་ཏེ། ལྷ་ཡུལ་བའི་སྙིང་ཁུའི་ཐིགས་པ་དེ་ཁྱེར་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ག་ལ་བ་དེར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བལྟ་བ་དང་། དེ་ལ་ཕྱག་བྱ་བ་དང་། བསྙེན་བཀུར་བྱ་བ་དང་། ཆོས་མཉན་པའི་ཕྱིར་འོང་བར་གྱུར་ཏོ། །དགེ་སློང་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་མི་མཇེད་ཀྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་འོངས་པར་ཤེས་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཡང་གསེར་གྱི་མདོག་ཏུ་འདུག་པའི་ལག་པ་གཡས་པ་བརྐྱང་སྟེ། མི་མཇེད་ཀྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་དང་། ཚངས་རིས་ཀྱི་ལྷའི་བུ་དེ་དག་ལ་དགའ་བར་བྱ་བ་སྨྲས་ཏེ། མཛུབ་མོ་བརྐྱང་ནས་སྟན་སྟོན་ཏོ། །དགེ་སློང་དག་མི་མཇེད་ཀྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་དེས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཀའ་ལས་བཟློག་པར་མ་ནུས་ནས། ཇི་ལྟར་བཏིང་བའི་སྟན་དེ་དག་ལ་མི་མཇེད་ཀྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་དང་ཚངས་རིས་ཀྱི་ལྷའི་བུ་གཞན་དག་ཀྱང་འཁོད་པར་གྱུར་ཏོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་ལྟར་འཁོད་པར་རིག་ནས་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་གྱིས་ཡང་དག་པར་སྟོན། ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh95.html#source-link-76