Degé Kangyur volume 46, F.129.a

འོངས་པར་གྱུར། །​ཀྱེ་སྲོག་གཅེས་ཀྱིས་འཚོ་བར་གྱིས། །​གསོན་ན་ཆོས་ནི་སྤྱོད་པར་འགྱུར། །​གསོན་ཚེ་བྱ་བ་གང་ཡོད་པ། །​དེ་དག་བྱས་ན་མྱ་ངན་མེད། །​ཁྱོད་ནི་མདོག་ཉམས་དམན་པར་གྱུར། །​ཁྱོད་ནི་ཤི་ལ་ཐུག་ཅིང་འདུག །​འཆི་བའི་ཆ་ནི་སྟོང་སྙེད་ཙམ། །​ཆ་གཅིག་ཙམ་ཅིག་གསོན་པར་ཟད། །​སྦྱིན་པ་དག་ནི་རྟག་ཏུ་བྱིན། །​མེ་ཡི་སྦྱིན་སྲེག་སྦྱིན་སྲེག་བྱོས། །​འོན་ཀྱང་བསོད་ནམས་ཆེན་པོར་འགྱུར། །​སྤོང་བ་ཡིས་ནི་ཅི་ཞིག་བྱ། །​སྤོང་བའི་ལམ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཏེ། །​སེམས་དུལ་བ་ནི་བྱ་དཀའ་ཞེས། །​དེ་ཚེ་བདུད་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཚིག །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་སྨྲས། །​དེ་སྐད་སྨྲ་བའི་བདུད་དེ་ལ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་འདི་སྐད་སྨྲས། །​སྡིག་ཅན་མྱོས་པའི་རྩ་ལག་པོ། །​ཁྱོད་ནི་རང་གི་དོན་ཕྱིར་འོངས། །​ང་ལ་བསོད་ནམས་ཆུད་ཟད་ཀྱང་། །​དོན་དུ་གཉེར་བ་མེད་དོ་བདུད། །​གང་དག་བསོད་ནམས་དོན་དུ་གཉེར། །​དེ་ལ་དེ་སྐད་སྨྲ་བའི་རིགས། །​འཚོ་བའི་མཐའ་ནི་འཆི་ཡིན་པས། །​མི་འཆི་སྙམ་དུ་ང་མི་སེམས། །​ཚངས་པར་སྤྱོད་ལ་གཞོལ་གྱུར་པས། །​ཕྱིར་ལྡོག་པར་ནི་མི་བྱའོ། །​ཆུ་ཀླུང་དག་གི་ཆུ་རྒྱུན་ཀྱང་། །​རླུང་གིས་རྣམ་པར་སྐེམས་བྱེད་ན། །​སྤངས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྲག་ཙམ་ལྟ། །​འདི་ཡིས་ཅི་ཕྱིར་སྐམས་མི་འགྱུར། །​ཁྲག་ནི་སྐམས་པར་གྱུར་པ་དང་། །​དེ་ཡི་འོག་ཏུ་ཤ་སྐམས་འགྱུར། །​ཤ་ནི་ཟད་པར་གྱུར་པ་དང་། །​ཕྱིར་ཞིང་སེམས་ནི་དང་བར་འགྱུར། །​ཕྱིར་ཞིང་འདུན་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང་། །​ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་གནས་པར་འགྱུར། །​ང་ནི་དེ་ལྟར་གནས་པས་ན། །​ཚོར་བ་དམ་པ་ཐོབ་གྱུར་ཀྱང་། །​ལུས་དང་སྲོག་ལ་མི་ལྟ་སྟེ། །​སྲན་ཐུབ་དག་པར་གྱུར་ལ་ལྟོས། །​ང་ལ་འདུན་པ་ཡོད་གྱུར་ཅིང་། །​བརྩོན་འགྲུས་དང་ནི་ཤེས་རབ་ཡོད། །​ང་ཡི་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱོད་ནུས་པ། །​འཇིག་རྟེན་དེ་ནི་ངས་མ་མཐོང་། །​སྲོག་ཆད་ཤི་བ་ཆེས་བླ་སྟེ། །​འཚོ་བ་ངན་པ་དེ་ལྟ་མིན། །​གཡུལ་ངོར་ཤི་བ་ལེགས་པ་སྟེ། །​ཕམ་ནས་གསོན་པ་དེ་ལྟ་མིན། །​སྡར་མ་དཔུང་ལས་མི་རྒྱལ་ཏེ། །​དཔའ་བོ་དཔུང་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར། །​རྒྱལ་ཡང་དེ་ནི་རློམ་སེམས་མེད། །​བདུད་ཁྱོད་ལས་ནི་མྱུར་རྒྱལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh95.html?part=UT22084-046-001-4317#UT22084-046-001-4317