Degé Kangyur volume 46, F.120.a

དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རངས་བྱེད་ཀྱི་བུ་ལྷག་སྤྱོད་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་ཚོགས་ཅན། ཚོགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན། གྲགས་པ་མངོན་པར་འདོད་པ། སྐྱེ་བོ་མང་པོས་མཆོད་པ། མཁས་པ། ཀུན་གྱིས་ཤེས་པ་མཐོང་ངོ་། །​མཐོང་ནས་ཀྱང་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། རངས་བྱེད་ཀྱི་བུ་ལྷག་སྤྱོད་འདི་ཚོགས་དང་ལྡན་པ། ཚོགས་ཅན། ཚོགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན། གྲགས་པ་མངོན་པར་འདོད་པ། སྐྱེ་བོ་མང་པོས་མཆོད་པ། མཁས་པ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་པ་ཡིན་ན། གལ་ཏེ་བདག་དེའི་དྲུང་དུ་སོང་སྟེ། བརྟུལ་ཞུགས་དང་དཀའ་ཐུབ་མ་བརྩམས་ན་ནི། འདི་བདག་ལ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་འདུ་ཤེས་ཀྱང་མི་སྐྱེད་ལ། མངོན་སུམ་གྱི་ཤེས་པས་ཀྱང་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། འདུས་བྱས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་བཅས་པའི་བསམ་གཏན་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དག་ཀྱང་སུན་ཕྱུང་བར་མ་གྱུར་གྱིས། གང་གིས་ན་དེ་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དག་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་དམིགས་པ་དག་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དག་ཀྱང་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ཐབས་ཤིག་བསྟན་པར་བྱའམ། བདག་རངས་བྱེད་ཀྱི་བུ་ལྷག་སྤྱོད་ཀྱི་དྲུང་དུ་སོང་སྟེ། བདག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དེའི་སློབ་མར་ཁས་བླངས་ལ། འདུས་བྱས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྙིང་པོ་མེད་པར་བསྟན་པར་བྱའམ་སྙམ་མོ། །​དགེ་སློང་དག་དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དོན་དེའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། རངས་བྱེད་ཀྱི་བུ་ལྷག་སྤྱོད་ག་ལ་བ་དེར་སོང་ནས་ཕྱིན་པ་དང་། རངས་བྱེད་ཀྱི་བུ་ལྷག་སྤྱོད་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​གྲོགས་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་སྟོན་པ་ནི་སུ་ཞིག །​སུས་ཆོས་བསྟན་པ་ཀུན་ཤེས། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། རངས་བྱེད་ཀྱི་བུ་ལྷག་སྤྱོད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​གྲོགས་པོ་ཁོ་བོ་ལ་སྟོན་པ་གང་ཡང་མེད་དེ། འོན་ཀྱང་ཁོ་བོ་རང་གིས་འདི་ཡང་དག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཁོང་དུ་ཆུད། སྨྲས་པ། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ལམ་མོ། །​བྱང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh95.html?part=UT22084-046-001-4299#UT22084-046-001-4299