Degé Kangyur volume 46, F.64.b

བཞི་འདས་ནས་ནག་པ་ལ་བབ་པའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ལྷ་མཁྱེན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ད་ནི་གཞོན་ནུའི་རྒྱན་མཛད་པའི་རིགས་སོ། །​རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ལེགས་ཀྱིས་བྱེད་དུ་ཆུག་ཤིག །​དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་དང་། ཤཱཀྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གྱིས། རྒྱན་གྱི་རྣམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ། འདི་ལྟར་ལག་པའི་རྒྱན་དག་དང་། རྐང་པའི་རྒྱན་དག་དང་། མགོའི་རྒྱན་དག་དང་། མགུལ་གྱི་རྒྱན་དག་དང་། སོར་གདུབ་དག་དང་། རྣ་རྒྱན་དག་དང་། དཔུང་རྒྱན་དག་དང་། གསེར་གྱི་སྐ་རགས་དག་དང་གསེར་སྐུད་དག་དང་། དྲིལ་བུ་གཡེར་ཀའི་དྲ་བ་དག་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་དྲ་བ་དག་དང་། ལྷམ་རིན་པོ་ཆེས་སྤྲས་པ་དག་དང་། དོ་ཤལ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དག་དང་། གདུ་བུ་རྒྱན་ཅན་དག་དང་། མགུལ་གདུབ་དག་དང་། ཅོད་པན་དག་ཀྱང་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ་ཟིན་ནས། སྐར་མ་རྒྱལ་དང་ལྡན་པའི་ཚེ། ཤཱཀྱ་དེ་དག་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མའི་དྲུང་དུ་དོང་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ལྷ་གཞོན་ནུ་བརྒྱན་དུ་གསོལ། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ཁྱེད་ཀྱིས་གཞོན་ནུ་ལ་བརྒྱན་པ་དང་། མཆོད་པ་བྱས་པས་ཆོག་གིས། ངས་གཞོན་ནུའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་བྱེད་དུ་བཅུག་གོ། །​སྨྲས་པ། བདག་ཅག་གི་རྒྱན་འདི་དག་གཞོན་ནུའི་སྐུ་ལ་གདུགས་མཚན་བདུན་ཞིག་གདགས་སུ་གསོལ། དེ་ལྟར་གནང་ན་བདག་ཅག་གིས་སུག་ལས་བགྱིས་པ་ཡང་དོན་མཆིས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེའི་ཚེ་ནམ་ལངས་ཏེ་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་བཀོད་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེར་ཞུགས་སོ། །​དེའི་ཚེ་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་ཆེན་མོ་གོའུ་ཏ་མཱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་པང་དུ་བླངས་སོ། །​བུད་མེད་བརྒྱད་ཁྲིས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསུ་སྟེ་གདོང་དུ་ལྟ་ཞིང་འཁོད་པར་གྱུར་ཏོ། །​བུ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བཅུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསུ་སྟེ། གདོང་དུ་ལྟ་ཞིང་འཁོད་པར་གྱུར་ཏོ། །​ཤཱཀྱ་སྟོང་ཕྲག་བཅུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསུ་སྟེ་གདོང་དུ་ལྟ་ཞིང་འཁོད་པར་གྱུར་ཏོ། །​བྲམ་ཟེ་ལྔ་སྟོང་ཡང་ལྷགས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གདོང་དུ་ལྟ་ཞིང་འཁོད་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh95.html?part=UT22084-046-001-4188#UT22084-046-001-4188