Degé Kangyur volume 45, F.22.a

པར་སྨིན་པ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​དུས་སུ་སྦྱིན་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​འོད་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​འོད་མཐའ་ཡས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​རྣམ་པར་སྨིན་པ་བདེ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​དགའ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​རྣམ་པར་དག་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་ལས་འདས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​སྐྱེ་བ་བཀོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​འཁོར་མི་ཕྱེད་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​རྣམ་པར་སྨིན་པ་དག་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​ཕྱོགས་རྣམ་པར་ལྟ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡོངས་སུ་བསྒྲགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །བག་ཡོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​བརྫི་བ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​དབང་ཆེ་བར་གྲགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​སྐུལ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །བརྗེད་ངས་པ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་དཔེ་བྱད་རྣམས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​མངོན་པར་འབྱུང་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​དུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​དུས་ཤེས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​འཇིག་རྟེན་དང་འཐུན་པར་འཇུག་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​རྟོགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​སྤོང་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13897#UT22084-045-001-13897