Degé Kangyur volume 45, F.18.a

།མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་རྒྱལ་པོ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པར་གནས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ནི་གུས་པ་དང་བཅས་པར་ཟུང་ཤིག །​ལྷོགས་ཤིག །​བྲི་བར་གྱིས་ཤིག །​སྟོན་ཅིག །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​གང་གིས་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་སྟོང་ཚང་བར། །​སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བདེ་བ་བྱིན་པ་བས། །​ལ་ལས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་སེམས་གཅིག་བསྐྱེད་པ། །​དེ་ཡི་བསོད་ནམས་དཔེར་ཡང་བཟོད་མི་འགྱུར། །​ཕྱོགས་བཅུ་དག་ན་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་རང་རྒྱལ་གྱུར་དེ་ལ། །​བདེ་བ་ཀུན་གྱིས་བསྐལ་པར་བཀུར་བྱས་ཀྱང་། །​འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཙམ་བསོད་ནམས་མེད། །​འཇིག་རྟེན་སེམས་ཅན་ཀུན་སངས་རྒྱས་གྱུར་ཏེ། །​དེ་དག་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་བསྐལ་མཆོད་པས། །​ལ་ལས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་སེམས་གཅིག་བསྐྱེད་པ། །​དེ་ཡི་བསོད་ནམས་དཔེར་ཡང་བཟོད་མི་འགྱུར། །​གང་གིས་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། །​ཚིག་བཞིའི་ཚིགས་བཅད་མི་ཡིས་གུས་བྱེད་པས། །​ལ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཡོངས་སུ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་དེ་འདྲ་མེད། །​འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདིའི་སེམས་ཅན་གང་སུ་དག །​དེ་དག་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་བཀོད་པ་བས། །​ལ་ལས་ཕུང་པོ་མེད་པའི་ཚིག་མཉན་ནས། །​སྐྲག་མེད་དེ་ཡི་བསོད་ནམས་ཁྱད་པར་འཕགས། །​གང་གཱའི་ཀླུང་ཕྲག་བྱེ་བ་བྱེ་སྙེད་ཀྱི། །​བསྐལ་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རིན་པོ་ཆེའི། །​འབྱོར་པ་ཀུན་གྱིས་ཞིང་བཀང་སྦྱིན་བྱིན་པས། །​ལ་ལས་བྱང་ཆུབ་བསྲུངས་འདི་ཁྱད་པར་འཕགས། །​རྒྱལ་བས་གནང་བའི་བྱང་ཆུབ་བསྲུང་བྱ་བ། །​བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡི་ཏིང་འཛིན་འདི། །​གང་ཞིག་ཚིག་བཞིའི་ཚིགས་བཅད་བསྲུང་བ་དེའི། །​ཚིག་ཀུན་གྱིས་ནི་བརྗོད་པར་མི་ནུས་སོ། །​གང་ཞིག་ཏིང་འཛིན་འདི་བྲིས་འཆང་བྱེད་པ། །​དུས་བྱེད་ཚེ་ན་སངས་རྒྱས་ཕལ་ཆེན་མཐོང་། །​དེ་ནི་དྲན་ལྡན་གཞར་ཡང་རྨོངས་པ་མེད། །

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13889#UT22084-045-001-13889