Degé Kangyur volume 45, F.9.a

ཐབས་མཁས་པ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པའོ། །​སའི་ཁམས་བསྒོམ་པའོ། །​ཆུའི་ཁམས་ལ་འཇུག་པའོ། །​མེའི་ཁམས་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའོ། །​རླུང་གི་ཁམས་ལ་གནས་པར་བྱེད་པའོ། །​ནམ་མཁའི་ཁམས་རྣམ་པར་ཐར་པ་བསྒྲུབ་པའོ། །​ཤེས་པའི་ཁམས་སྟོན་པར་བྱེད་པའོ། །​འདུས་བྱས་ལ་ཡིད་བྱུང་བའོ། །​བག་ལ་ཉལ་ཟློག་པའོ། །​ཁོང་ཁྲོ་བ་སེལ་བའོ། །​བཏང་སྙོམས་སུ་འདོར་བའོ། །​རང་གི་གནས་པ་ལ་མཁས་པའོ། །​གཞན་གྱི་གནས་པ་ལ་མཁས་པའོ། །​བརྗོད་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡི་གེའོ། །​བསྒྲུབ་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའོ། །​ངར་འཛིན་པ་སྤོང་བའོ། །​ང་ཡིར་འཛིན་པ་འདོར་བའོ། །​མོས་པ་བཟློག་པའི་གནས་སོ། །​སེམས་འཇིག་པ་དང་བཅས་པའོ། །​སེམས་ཁྱི་དང་མཚུངས་པས་བསྟེན་པའོ། །​རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་འཇུག་པའོ། །​ཕྲ་བ་རྟོགས་པར་བྱེད་པའོ། །ངལ་བ་རྣམས་ཀྱི་གྲིབ་མའོ། །​ཆུ་བོ་ལས་སྒྲོལ་བའོ། །​ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཕྱེད་པའོ། །​དེས་པ་རྣམས་ཀྱི་འཁར་བའོ། །​དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པའོ། །​རྨུགས་པ་དང་གཉིད་རྣམས་སྤོང་བའོ། །​རྒོད་པ་ལས་འདས་པའོ། །​ཐེ་ཙོམ་སྤོང་བའོ། །​འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་སེལ་བའོ། །​ལེ་ལོ་ཡོངས་སུ་སྤོང་བའོ། །​བདག་ཏུ་མི་དམིགས་པའོ། །​སེམས་ཅན་དུ་མི་སྟོན་པའོ། །​སྲོག་ལ་མི་གནས་པའོ། །​ཆོས་ལ་བརྗེད་ངས་པ་མེད་པའོ། །​ཕྱིན་ཅི་ལོག་མེད་པའི་གཏམ་སྨྲ་བའོ། །​རིགས་པར་སྨྲ་བའོ། །མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ལ་ལེགས་པར་བསམས་པའོ། །​ཅང་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོའོ། །​ཞུམ་པ་མེད་པའི་ངོ་བོའོ། །​སྦྱིན་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་མོས་པ་ཉིད་དོ། །​འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཞུམ་པ་མེད་པར་འགྲོ་བ་ཉིད་དོ། །​གཞན་ལ་མི་སྨོད་པ་ཉིད་དོ། །​རང་གི་ཡོན་ཏན་མི་བརྗོད་པའོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་རྟག་ཏུ་གནས་པའོ། །​སྦྱོར་བར་བརྩམས་པའོ། །​ཕྱོགས་འགའ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས་པའོ། །​ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་སྤོང་བའོ། །​བཀྲ་ཤིས་པར་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པའོ། །​ལུས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་པའོ། །​སེམས་ཞུམ་པ་མེད་པ་ཉིད་དོ། །​གནས་པ་ལ་མཁས་པའོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13871#UT22084-045-001-13871