Degé Kangyur volume 45, F.7.a

།ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའོ། །​སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་བ་ལ་འཇུག་པའོ། །​ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྐུལ་མ་འདེབས་པའོ། །​བཟའ་བ་འདོད་པ་རྣམས་དགའ་བར་བྱེད་པའོ། །​བཏུང་བ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་རོ་བྲོ་བའོ། །​མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་པོའོ། །​མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཤིང་རྟའོ། །​ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་གྲུའོ། །​རྒལ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་གཟིངས་སོ། །​སྙིང་རྗེ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མར་མེའོ། །​ཆོས་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐར་མདའོ། །​མི་སླུ་བར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སོ། །​སྦྱིན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནོར་ཡིན་ནོ། །གྲོལ་བར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་རིག་པའོ། །​རྩེད་མོ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་དང་བར་བྱེད་པའོ། །​ཉན་པའི་བསམ་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའོ། །​ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་རི་རབ་བོ། །​མིག་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱི་དབང་པོའོ། །​བལྟ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀོད་པའོ། །​སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དགའ་བའོ། །​ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སོ། །​མི་སྐྱེ་བའི་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པའོ། །​ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྒོམ་པའོ། །​སྐྱེས་བུ་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ནོ། །​ཞི་གནས་ལ་བཀུར་སྟི་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་བོ། །​བདག་མེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྲེད་མེད་ཀྱི་བུའོ། །​ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ལམ་མོ། །​ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །​ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས་པའོ། །​ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་བརྗེད་པའོ། །​མི་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པའོ། །​སློབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ངོ་མཚར་དུ་བྱས་པའོ། །​མི་སློབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་བྱས་པའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟོད་པའོ། །​ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒོམས་པའོ། །​དབང་པོ་སྦས་པ་རྣམས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་རོ། །​ཐབས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚུལ་ལོ། །​བརྩོན་པ་རྣམས་ཀྱི་རྙེད་པའོ། །ཐེ་ཙོམ་རྣམས་སེལ་བའོ། །​ཡིད་གཉིས་གཅོད་པའོ། །​ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སེལ་བའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་གཟུངས་སོ། །​ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྨན་པའོ། །​ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་རྣམས་གསོ་བའོ། །​ཟུག་རྔུ་རྣམས་འབྱིན་པའོ། །​བརྩོན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཡིད་ལ་བྱེད་པའོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13867#UT22084-045-001-13867