Degé Kangyur volume 45, F.41.b

ལྡན་པར་འགྱུར་བ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་སྦྱིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རྡུལ་ཙམ་ལ་འཇིགས་པར་བལྟ་བར་དམ་བཅས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྒྱས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​རྗེས་སུ་ཆགས་པ་དང་། ཁོང་ཁྲོ་བ་སྤངས་པའི་བཟོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྒྱས་པའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བའི་བརྩོན་འགྲུས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྒྱས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་བསམ་གཏན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྒྱས་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཐོགས་པ་མེད་པར་སྟོན་པའི་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྒྱས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་རྒྱས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ །​དེ་ལ་མཐའ་ཡས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཐའ་ཡས་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཕན་པར་འདོད་པའི་ཆོས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཐའ་ཡས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་གསུམ་ལ་བཟོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཐའ་ཡས་པའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཡང་དག་པར་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་གཞིའི་བརྩོན་འགྲུས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཐའ་ཡས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །བྱམས་པ་ལ་སྦྱོང་ཞིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ལ་དམིགས་པའི་བསམ་གཏན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཐའ་ཡས་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཐའ་ཡས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་མཐའ་ཡས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་ཚོལ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལྷུང་བཟེད་ཐོགས་ནས་ཅི་སྙེད་པ་ཡང་དག་པར་བགེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚོལ་བའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13936#UT22084-045-001-13936