Degé Kangyur volume 45, F.40.b

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་ཆུ་བོ་ནཻ་རན་ཛ་ནཱའི་འགྲམ་དུ་ཟས་རྙེད་ནས་དཀའ་བ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པར་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཇི་ལྟར་རྒྱུ་སྐར་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱའི་སྤྲུལ་པ་ལ་ཞུགས་ཤིང་ཆུ་བོ་གང་གཱའི་འགྲམ་ན་མི་དམིགས་པར་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ལུས་དང་། ངག་དང་། སེམས་དམིགས་པ་མེད་པས་ཕྱེ་བའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་པའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​རྣམ་པར་བརྟགས་པ་མེད་པའི་རྩོལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​འགོག་པའི་ས་ལ་གནས་པའི་བསམ་གཏན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཟད་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ལྷག་མཐོང་གི་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ །​དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། རློམ་སེམས་མེད་པའི་སྦྱིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​སེམས་ལ་རློམ་སེམས་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​བདག་མེད་པར་བཟོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​བདག་མེད་པར་དམིགས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཕྱི་དང་ནང་ལ་མི་གནས་པའི་བསམ་གཏན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མེད་པར་བཏང་སྙོམས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་དངོས་པོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13934#UT22084-045-001-13934