Degé Kangyur volume 45, F.85.b

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐར་པ་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​མངོན་པར་བརྗོད་པ་ལ་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​གཟིགས་པ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །​བལྟ་བར་བྱ་བ་ལ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །​འཇུག་པ་བྱང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅྭ་བརྒྱད་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​དེ་དག་འཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​རྣམ་པར་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​ངོ་བོ་ཉིད་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །​སྦྱོར་བ་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །​ཆུད་མི་ཟ་བར་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་སྒྲིབ་པ་མེད་པས་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​ཕན་པར་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​རྣམ་པར་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​ངོ་བོ་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །སྦྱོར་བ་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །​རྣམ་པར་དབེན་པ་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་རང་བྱུང་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། རང་བྱུང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​རང་གི་སྤོང་བའི་རྒྱུ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཤེས་པ་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །​རྣམ་པ་ཐམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-14024#UT22084-045-001-14024