Degé Kangyur volume 45, F.85.a

དེ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་དང་ལྡན་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​སེམས་མཉམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གནོད་པ་དང་དུ་ལེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​སེམས་ཅན་ཉེ་བར་འོང་བ་རྣམས་ཐར་བར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །​མོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡོན་ཏན་ལ་འཇོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །​འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་ཤའི་སྤྱན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། སའི་ཁམས་དང་། ཆུའི་ཁམས་གཉིས་དང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​མེའི་ཁམས་དང་། རླུང་གི་ཁམས་གཉིས་ཀྱིས་བརྟན་ནས་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​རླུང་དང་། མཁྲིས་པ་དང་། བད་ཀན་རྣམས་འདྲེས་པའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་འཁྲུགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​སྤྱན་བལྟ་ན་སྡུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །​རིགས་པར་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །མ་ལུས་པར་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་ཤའི་སྤྱན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་ལྷའི་སྤྱན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ལྷའི་སྤྱན་གྱིས་གཟུགས་ཀྱི་ལུས་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​ནམ་མཁའི་ལུས་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​རྒུད་པ་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​དར་བ་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །​རྒྱུ་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །​སོ་སོར་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་ལྷའི་སྤྱན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། བསྒོམས་པས་འགྲུབ་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-14023#UT22084-045-001-14023