Degé Kangyur volume 45, F.63.b

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་རོ་བྲོ་བའི་མཆོག་དང་ལྡན་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འགྲམ་པ་སེང་གེའི་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། འགྲམ་པ་སེང་གེའི་ལྟ་བུ་རྒྱས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​འགྲམ་པ་སེང་གེའི་ལྟ་བུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​འགྲམ་པ་སེང་གེའི་ལྟ་བུ་ལེགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​མཐོང་ན་དབང་ཆེ་བར་གྲགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཉམས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​མདོག་འཇམ་ཞིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འགྲམ་པ་སེང་གེའི་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཞལ་སྲོག་ཆགས་གོ་བའི་མདོག་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཞལ་སྲོག་ཆགས་གོ་བའི་མདོག་འདྲ་ཞིང་མཁྲེགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​ཞལ་སྲོག་ཆགས་གོ་བའི་མདོག་འདྲ་བར་ཤིན་ཏུ་ངེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​ཞལ་སྲོག་ཆགས་གོ་བའི་མདོག་ལྟ་བུར་སྤ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​ཞལ་གཉེར་མ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །ཞལ་སྙོམས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་འོད་ལྟ་བུར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཟིལ་གྱིས་མི་ནོན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཞལ་སྲོག་ཆགས་གོ་བའི་མདོག་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱན་མཐོན་ཏིང་བསྒྲུབ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། དགའ་བར་འགྱུར་བའི་སྤྱན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​སྤྱན་གྱི་དཀྱུས་རིང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13980#UT22084-045-001-13980