Degé Kangyur volume 27, F.107.b

པོ་དེ་ནི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་དག་དང་ཡང་ལྡན་ནོ། །​གལ་ཏེ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཆབ་རྙོག་པ་ཅན་ཀྱི་ནང་དུ་སྩལ་ན། དེའི་མོད་ལ་ཆབ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་ཞིང་ཁ་དོག་གཅིག་པར་འགྱུར་རོ། །​གལ་ཏེ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་གོས་སྔོན་པོས་དཀྲིས་ཏེ་ཆབ་ཀྱི་ནང་དུ་སྩལ་ན། ཆབ་དེ་ཡང་དེའི་རང་བཞིན་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །​གལ་ཏེ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་གོས་སེར་པོའམ། དམར་པོའམ། དཀར་པོའམ། ལེབ་རྒན་ནམ། ཤེལ་གྱི་ཁ་དོག་གམ། གོས་གཞན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་དཀྲིས་ཏེ་ཆབ་ཀྱི་ནང་དུ་སྩལ་ན། ཆབ་དེ་ཡང་དེའི་རང་བཞིན་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །​ཆབ་དེ་ལ་རྙོག་པ་མཆིས་པ་ཡང་། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེས་དང་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་དང་། གཞན་ཡང་རྣམ་པ་མང་པོ་དག་དང་ལྡན་ནོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཡང་ལྷ་རྫས་ཀྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་དང་འདྲ་བར་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པ་སྟེ། སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བའོ། །​དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགའ་བོས། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཀཽ་ཤི་ཀ་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་ལྷ་རྫས་ཤིག་ཡིན་ནམ། འོན་ཏམ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་རྣམས་ལ་ཡང་ཡོད། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་དགའ་བོ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་ལྷ་རྫས་ཏེ། བཙུན་པ་དགའ་བོ་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་རྣམས་ལ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི་ཆུང་ཞིང་ལྕི། ལྷ་རྫས་ཀྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་དག་ནི་ཆེ་ཞིང་ཡང་སྟེ། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་རྣམས་ཀྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ནི་ལྷ་རྫས་ལྟར་ཡན་ལག་དེ་དག་གིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་དག་གིས་ནི། ལྷ་རྫས་ཀྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེའི་གྲངས་སམ། ཆ་འམ། བགྲང་བ་འམ། དཔེའམ། རྒྱུར་ཡང་ཉེ་བར་མི་འགྲོའོ། །​དེ་ནས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-7590#UT22084-026-001-7590