Degé Kangyur volume 27, F.107.a

ལུས་ལ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་བཏགས་ན། རླུང་དེའང་འབྱང་བར་འགྱུར་རོ། །​བད་ཀན་གྱིས་ནོན་པའི་ལུས་ལ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་བཏགས་ན། བད་ཀན་དེའང་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །​འདུས་པའི་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པའི་ལུས་ལ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་བཏགས་ན། འདུས་པའི་ནད་དེའང་ཞི་བར་འགྱུར་ཞིང་རྣམ་པར་མི་འཕེལ་ལོ། །​ནུབ་མོ་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་སྣང་བར་བགྱིད་དོ། །​ཚ་བའི་དུས་ན་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་ཕྱོགས་གང་དུ་བཞག་པའི་ཕྱོགས་དེ་བསིལ་བར་བགྱིད་དོ། །​གྲང་བའི་དུས་ན་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་ཕྱོགས་གང་དུ་བཞག་པའི་ཕྱོགས་དེ་དྲོ་བར་བགྱིད་དོ། །​ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་དོག་སའི་ཕྱོགས་གང་དུ་བཞག་པའི་ཕྱོགས་དེ་ཡང་། ཧ་ཅང་ཡང་མི་དྲོ་ཧ་ཀྱང་ཡང་མི་གྲང་ཞིང་རན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བགྱིད་དོ། །​ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་དོག་སའི་ཕྱོགས་གང་དུ་བཞག་པའི་དོག་སའི་ཕྱོགས་དེར་སྦྲུལ་ལམ། དེ་མ་ལགས་པའི་སྡིག་པ་ལ་སོགས་པ་གདུག་པ་དང་། གཞན་དག་ཀྱང་རྒྱུ་བར་མི་འགྱུར་རོ།​། །​།ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ། བམ་པོ་སུམ་ཅུ་བཞི་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐྱེས་པའམ། བུད་མེད་ལ་ལ་ཞིག་སྦྲུལ་གདུག་པས་ཟིན་པ་ལ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་བསྟན་ན། དེས་དེ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་དུག་དེ་ཡང་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་དག་དང་ལྡན་ཏེ། སྐྱེས་པའམ། བུད་མེད་ལ་ལ་ཞིག་འབྲུམ་བུས་བཏབ་བམ་མིག་རབ་རིབ་ཅན་དུ་གྱུར་ཏེ། མིག་གི་ནད་དམ། རྣ་བའི་ནད་དམ། སྣའི་ནད་དམ། ལྕེའི་ནད་དམ། ལྐོག་མའི་ནད་དམ། ལུས་ཀྱི་ནད་ཅིག་བྱུང་བ་ལས་དེའི་ལུས་ལ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དེ་བཏགས་ན། དེ་དག་གི་འབྲུམ་བུའམ། རབ་རིབ་བམ། མིག་གི་ནད་དམ། རྣ་བའི་ནད་དམ། སྣའི་ནད་དམ། ལྕེའི་ནད་དམ། ལྐོག་མའི་ནད་དམ། ལུས་ཀྱི་ནད་དེ་དག་ཀྱང་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-7589#UT22084-026-001-7589