Degé Kangyur volume 27, F.64.a

བདག་ཀྱང་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་འགྱུར། གཞན་ཡང་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་ཡང་དག་པར་སྐུལ་བར་འགྱུར། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ལེགས་པ་རྗོད་པར་འགྱུར། གཞན་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་ན་ཡང་དེ་དག་གི་ལེགས་པ་རྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །​བདག་ཀྱང་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཆུང་ཟད་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་དང་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་འགྱུར། གཞན་ཡང་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་ཡང་དག་པར་སྐུལ་བར་འགྱུར། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ལེགས་པ་རྗོད་པར་འགྱུར། གཞན་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་ན་ཡང་དེ་དག་གི་ལེགས་པ་རྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །​བདག་ཀྱང་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་སྒོམ་པར་འགྱུར། གཞན་ཡང་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་སྒོམ་པ་ལ་ཡང་དག་པར་སྐུལ་བར་འགྱུར། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་སྒོམ་པའི་ལེགས་པ་རྗོད་པར་འགྱུར། གཞན་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་སྒོམ་ན་ཡང་དེ་དག་གི་ལེགས་པ་རྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །​བདག་ཀྱང་ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང་། དབང་པོ་དང་། སྟོབས་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་བསྒོམ་པར་འགྱུར། གཞན་ཡང་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སྒོམ་པ་ལ་ཡང་དག་པར་སྐུལ་བར་འགྱུར། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སྒོམ་པའི་ལེགས་པ་རྗོད་པར་འགྱུར། གཞན་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སྒོམ་ན་ཡང་དེ་དག་གི་ལེགས་བརྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །​བདག་ཀྱང་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-7503#UT22084-026-001-7503