Degé Kangyur volume 27, F.63.b

ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ལེགས་པ་རྗོད་པར་འགྱུར། གཞན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་ན་ཡང་དེ་དག་གི་ལེགས་པ་རྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །​བདག་ཀྱང་གཟུངས་རྣམས་ཐོབ་པར་འགྱུར། གཞན་ཡང་གཟུངས་རྣམས་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ལ་ཡང་དག་པར་སྐུལ་བར་འགྱུར། གཟུངས་རྣམས་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ལེགས་པ་རྗོད་པར་འགྱུར། གཞན་གྱིས་གཟུངས་རྣམས་ཐོབ་ན་ཡང་དེ་དག་གི་ལེགས་པ་རྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །​བདག་ཀྱང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་འགྱུར། གཞན་ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་སྐུལ་བར་འགྱུར། བསམ་གཏན་དང་པོའི་ལེགས་པ་རྗོད་པར་འགྱུར། གཞན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་ན་ཡང་དེ་དག་གི་ལེགས་པ་རྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །བདག་ཀྱང་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་འགྱུར། གཞན་ཡང་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་ཡང་དག་པར་སྐུལ་བར་འགྱུར། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་ལེགས་པ་རྗོད་པར་འགྱུར། གཞན་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་ན་ཡང་དེ་དག་གི་ལེགས་པ་རྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །​བདག་ཀྱང་བྱམས་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་འགྱུར། གཞན་ཡང་བྱམས་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་སྐུལ་བར་འགྱུར། བྱམས་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ལེགས་པ་རྗོད་པར་འགྱུར། གཞན་བྱམས་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་ན་ཡང་དེ་དག་གི་ལེགས་པ་རྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །​བདག་ཀྱང་སྙིང་རྗེ་དང་དགའ་བ་དང་བཏང་སྙོམས་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་འགྱུར། གཞན་ཡང་བཏང་སྙོམས་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡང་དག་པར་སྐུལ་བར་འགྱུར། བཏང་སྙོམས་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ལེགས་པ་རྗོད་པར་འགྱུར། གཞན་བཏང་སྙོམས་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་ན་ཡང་དེ་དག་གི་ལེགས་པ་རྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ།​།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-7502#UT22084-026-001-7502