Degé Kangyur volume 26, F.341.a

གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱས་པ་དེ་རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱས་པ་དེ་མིག་གི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱས་པ་དེ་རྣ་བའི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། སྣའི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། ལྕེའི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། ཡིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱས་པ་དེ་མིག་གི་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚོར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱས་པ་དེ་རྣ་བའི་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང་། སྣའི་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང་། ལྕེའི་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང་། ལུས་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚོར་བ་དང་། ཡིད་ཀྱི་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚོར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱས་པ་དེ་སའི་ཁམས་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱས་པ་དེ་ཆུའི་ཁམས་དང་། མེའི་ཁམས་དང་། རླུང་གི་ཁམས་དང་། ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱས་པ་དེ་མ་རིག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱས་པ་དེ་འདུ་བྱེད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། མིང་དང་གཟུགས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་དང་རེག་པ་དང་ཚོར་བ་དང་སྲེད་པ་དང་ལེན་པ་དང་སྲིད་པ་དང་སྐྱེ་བ་དང་རྒ་ཤི་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱས་པ་དེ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱས་པ་དེ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱས་པ་དེ་ནང་སྟོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱས་པ་དེ་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-7295#UT22084-026-001-7295