Degé Kangyur volume 28, F.377.a

པ་ལོ་བདུན་ལོན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་ལངས་ནས། ཆོས་ཀྱི་སྟན་གང་ན་འདུག་པ་དེར་སོང་ནས། སྟན་བཏིང་བ་ལ་འདུག་སྟེ། འཁོར་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསྐོར། མདུན་དུ་བྱས་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་འཆད་དོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བ་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་མོ་ལ་སོགས་པ་བུ་མོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ལ་མེ་ཏོག་གིས་མཆོད་པ་བྱས་སོ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པ་མཐོང་ནས་དཔེར་ན་དགེ་སློང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་བ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་གྱུར། དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ཆོས་འཆད་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་པས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དབེན་པས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དབེན་ནོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་གཡོ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་མི་གཡོ་བ་ཉིད་དོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་སེམས་པ་མེད་པ་ཉིད་དོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་མནན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་མནན་པ་མེད་པ་ཉིད་དོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་རོ་གཅིག་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རོ་གཅིག་པ་ཉིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཉིད་དོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཉིད་དོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་འགག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་ཀྱི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-8912#UT22084-026-001-8912