Degé Kangyur volume 28, F.376.b

ནས་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བ་ལ་འདི་སྐད་སྨྲས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་བརྩོན་འགྲུས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། ཁྱོད་ཆོས་འདོད་པ་དང་། ཆོས་ཚོལ་བ་བླ་ན་མེད་པ་དེ་ལེགས་སོ། །​ལེགས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དེ་ལྟ་བུ་དང་། ཆོས་འདོད་པ་དེ་ལྟ་བུས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབས་སོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བ་འདི་སྙམ་དུ་གྱུར་ཏོ། །​བདག་གིས་འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྟན་ནི་བཏིང་ཟིན། ས་ཕྱོགས་འདི་ཡང་ཆག་ཆག་བཏབ་ཅིང་ཕྱག་དར་བྱས་ཟིན་ན། ས་ཕྱོགས་འདི་དག་ཏུ་མེ་ཏོག་གིས་གཏོར་བ་དང་། འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ཆོས་འཆད་པ་ལ་གཏོར་བའི་མེ་ཏོག་བདག་གིས་ག་ལས་རྙེད་སྙམ་པ་དང་། དེ་ནས་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བ་ལ་འདི་སྐད་སྨྲས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ལྷའི་མེ་ཏོག་མན་དཱ་ར་བ་འདི་རྣམས་ཁྱེར་ལ། འདི་དག་གིས་ས་ཕྱོགས་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་མེ་ཏོག་གིས་གཏོར་ཅིག། འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྟན་ལ་འདུག་ཅིང་། ཆོས་འཆད་པ་ལ་ཡང་གཏོར་ཅིག་ཅེས་ནས། དེས་ལྷའི་མེ་ཏོག་མན་དཱ་ར་བ་ཁལ་བཞི་བརྒྱ་དེ་ལ་བྱིན་ནོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བས་མེ་ཏོག་དེ་དག་བླངས་ནས། མེ་ཏོག་དེ་དག་ཁ་ཅིག་ནི་ས་ཕྱོགས་དེར་གཏོར། མེ་ཏོག་ཁ་ཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ལ་མཆོད་པའི་ཕྱིར་བཞག་གོ །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-8911#UT22084-026-001-8911