Degé Kangyur volume 28, F.373.a

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ལ། ལྷའི་མེ་ཏོག་མན་དཱ་ར་བ་དང་། ལྷའི་ཙན་དན་གྱི་ཕྱེ་མ་དང་། ལྷའི་མེ་ཏོག་དང་། ཕྱེ་མ་གཞན་དག་གིས་ཀྱང་གཏོར། མངོན་པར་གཏོར། རབ་ཏུ་མངོན་པར་གཏོར་ནས། ཚིག་འདི་སྐད་སྨྲས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་དེང་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། དོན་དམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཏམ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་པར་དཀའ་བ། འཇིག་ཚོགས་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཡིན་པ་བཤད་པ་ཐོས་སོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ལ་འདི་སྐད་སྨྲས་སོ། །​ས་ཆེན་པོ་འདི་གཡོས་པར་གྱུར་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན། རྐྱེན་གང་ཡིན། ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བྱོན་པ་མེད་པ་དང་། བཞུད་པ་མེད་པ་བཤད་པ་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲིས། ངས་བཤད་པ་ན། སྲོག་ཆགས་བརྒྱད་སྟོང་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་གྱུར། བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད། སྲོག་ཆགས་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ནི། རྡུལ་མེད་ཅིང་དྲི་མ་མེད་པར་གྱུར་ནས། ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མིག་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བ་དགའ་ཞིང་རབ་ཏུ་དགའ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། བདག་གིས་གང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བྱོན་པ་དང་། བཞུད་པ་མེད་པའི་ཆོས་བཤད་པ་འདི་ཡོངས་སུ་དྲིས་པ་ལས། སེམས་ཅན་འདི་སྙེད་ཅིག་གི་དོན་བྱས་པ་ནི། བདག་གིས་རྙེད་པ་རབ་ཏུ་རྙེད་དོ། །​བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-8904#UT22084-026-001-8904