Degé Kangyur volume 28, F.372.b

ལས་མ་བྱུང་། དགེ་བའི་རྩ་བ་གཅིག་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​རྒྱུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་དུ་མ་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བ་དེ་གང་ནས་ཀྱང་མ་བྱོན། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཚོགས་པ་མེད་ན་ཡང་གང་དུ་ཡང་མི་བཞུད་དོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་རྣམས་བྱོན་པ་དང་། བཞུད་པ་བལྟ་བར་བྱའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ཆོས་ཉིད་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བྱའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་ཤེས་ན། ཁྱོད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ཐབས་མཁས་པ་ལ་ཡང་ངེས་པར་སྤྱོད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བྱོན་པ་དང་། བཞུད་པ་མེད་པ་སྟོན་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བཤད་པ་ན། ས་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་གཡོས་པར་གྱུར། སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས། རབ་ཏུ་གཡོས། ཀུན་དུ་རབ་ཏུ་གཡོས། འགུལ་རབ་ཏུ་འགུལ། ཀུན་དུ་རབ་ཏུ་འགུལ་ཏོ། །​བདུད་ཀྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འཁྲུགས། ཉམས་པར་གྱུར་ཏོ། །​སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན། རྩི་ཤིང་དང་། སྨན་དང་། ནགས་ཚལ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པ་གང་ན་བ་དེ་ལོགས་སུ་རབ་ཏུ་འདུད་པར་གྱུར་ཏོ། །​དུས་མ་ཡིན་པའི་མེ་ཏོག་རྣམས་ཀྱང་བྱུང་བར་གྱུར། སྟེང་གི་བར་སྣང་ལས་ཀྱང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་རབ་ཏུ་འབབ་པར་གྱུར། རྔའི་སྒྲ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་སྟེང་གི་བར་སྣང་ལས་གྲགས་པར་གྱུར་ཏོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཀྱང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-8903#UT22084-026-001-8903