Degé Kangyur volume 28, F.371.a

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བྱོན་པ་དང་། བཞུད་པར་རྟོག་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བྱིས་པའི་རིགས། ཤེས་རབ་རྟུལ་པོའི་རིགས་སོ། །​ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན་མི་ཞིག་ཆུ་མེད་པ་ལ། ཆུར་འདུ་ཤེས་སྐྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་པས། གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་མི་བལྟའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་ཉིད་ལ་ནི་འགྲོ་བ་འམ། འོང་བ་མེད་དེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་བྱོན་པ་འམ། བཞུད་པ་མེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དཔེར་ན། སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་སྤྲུལ་པའི་གླང་པོ་ཆེའི་ཚོགས་སམ། རྟའི་ཚོགས་སམ། ཤིང་རྟའི་ཚོགས་སམ། རྐང་ཏང་གི་ཚོགས་ལ། འོང་བ་འམ། འགྲོ་བ་མེད་དེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་བྱོན་པ་འམ། བཞུད་པ་མེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དཔེར་ན་མི་ཞིག་གི་རྨི་ལམ་དུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཅིག་གམ། གཉིས་སམ། གསུམ་མམ་བཞི་འམ། ལྔ་འམ། བཅུ་འམ། ཉི་ཤུ་འམ། སུམ་ཅུ་འམ། བཞི་བཅུ་འམ། ལྔ་བཅུ་འམ། བརྒྱ་འམ། སྟོང་ངམ། བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་ངམ། དེ་བས་ཀྱང་མང་བ་མཐོང་ནས་སད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་མཐོང་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གང་ནས་བྱོན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གར་བཞུད་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་རྨི་ལམ་གྱི་ཆོས་ནི་གང་ཡང་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་དེ། རྨི་ལམ་ནི་བརྫུན་པ་སྟེ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའོ། །​ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རྨི་ལམ་དང་འདྲའོ་ཞེས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་གང་སུ་ཡང་རུང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-8900#UT22084-026-001-8900