Degé Kangyur volume 28, F.370.b

པའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འགོག་པ་ལ་ནི་འོང་བ་འམ་འགྲོ་བ་མེད་དེ། འགོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལ་ནི་འོང་བ་འམ་འགྲོ་བ་མེད་དེ། ནམ་མཁའི་དབྱིངས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་འདི་རྣམས་ལས་གཞན་པ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་འདི་རྣམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་གཅིག་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་མེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་གཅིག་སྟེ། གཉིས་མ་ཡིན་གསུམ་མ་ཡིན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་མེད་པའི་ཕྱིར་བགྲང་བ་ལས་འདས་པའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། མི་ཞིག་དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུངས་ཀྱི་ཉི་མའི་གུང་ལ་དཔྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་ཚ་བས་གདུངས་པ་ན། སྨིག་རྒྱུ་གཡོ་བ་མཐོང་བ་དང་། དེ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་རྒྱུག་ཅིང་འདིར་ཁྲུས་བྱའོ། །​འདིར་ཆུ་བཏུང་ངོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ཆུ་དེ་གང་ནས་འོངས། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འམ། ལྷོ་ཕྱོགས་དང་། ནུབ་ཕྱོགས་དང་། བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ་འམ། གང་དུ་འགྲོ། རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་སྨིག་རྒྱུ་བ་ལ་ཆུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། དེ་ལ་འོང་བ་དང་འགྲོ་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། རིགས་ཀྱི་བུ་དཔྱིད་ཀྱི་ཚ་བས་གདུངས་པའི་མི་དེ་ནི། སྨིག་རྒྱུ་བ་ཆུ་མེད་པ་ལ་ཆུར་འདུ་ཤེས་སྐྱེད་པས་བྱིས་པའི་རིགས། ཤེས་རབ་རྟུལ་པོའི་རིགས་ཏེ། དེ་ན་ཆུའི་ངོ་བོ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པས་སྨྲས་པ་རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །​དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་གང་སུ་ཡང་རུང་བ་འགའ་ཞིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་གཟུགས་སམ་སྒྲར་མངོན་པར་ཞེན་ནས། དེ་དག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-8899#UT22084-026-001-8899