Degé Kangyur volume 28, F.358.a

བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཤ་སྟག་གོ །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་འཕགས་པ་དེའི་དྲུང་དུ་སོང་ཤིག་དང་། དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནི་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུན་རིང་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སྟོན་པའོ། །​བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྐུལ་མ་འདེབས་པ། གཟེང་བསྟོད་པ་རབ་ཏུ་སྤྲོ་བར་བྱེད་པའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེས་ཀྱང་སྔོན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ད་ལྟར་ཁྱོད་ཚོལ་བ་བཞིན་དུ་བཙལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཉིན་མཚན་དུ་ངལ་བསོ་བའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མ་སྐྱེད་པར་སོང་ཤིག་དང་། རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཐོས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀའ་འདི་ཐོས་ནས། དགའ་མགུ་ཡི་རངས་རབ་ཏུ་དགའ། མོས་ཤིང་ཡིད་བདེ་བར་གྱུར་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། མི་ཞིག་དུག་དང་བཅས་པའི་ཟུག་རྔུས་ཟུག་ན། ནམ་ཞིག་བདག་གིས་ཟུག་རྔུ་འབྱིན་པའི་སྨན་པ་གང་། བདག་གི་ཟུག་རྔུ་འདི་འབྱིན་ཅིང་། གང་བདག་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་ཐར་བར་བྱེད་པ་ན་མ་རྙེད་པར་འགྱུར་སྙམ་པ་ལས་གཞན་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མི་སྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བ་ཡང་། གང་བདག་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་སྟོན་ཅིང་ཆོས་གང་བདག་གིས་ཐོས་ནས། དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་སྤོངས་པར་འགྱུར་བའི་རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ནམ་མཐོང་བར་འགྱུར་སྙམ་པ་ལས་གཞན་པའི་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་དོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བ་ས་ཕྱོགས་དེ་ཉིད་དུ་འདུག་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་གནས་པའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེས་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱུ་དང་། ཚེ་རབས་སྔ་མ་ལ་གོམས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་དུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-8874#UT22084-026-001-8874